1 Corinthians 2

Tarito, bong matamata makara upura be Nanaranga labu sikita moimoi be kalingo mangata mrangaki kana nge tago pile salagabulidi ane ki kaua bibia ane be usule-kaming. Tago! Bong makara sakeming-o usoaki nge ilogu utekenanai be kana moarunga ilogu dileuataki be Iesus Kristus-la be kai kapalapala uauau-o rokatagaka ipura nge ilogu ianiandi. Makara upura nge upoasagena-ramo be taburigu ira be reresabu tagona-tina uia. Be sulengagu be pilengagu nge kaua tago teke ono ieno, be bong upilepile nge tago sesu tamoata teke ilo unia-tina. Ata kam ambe kaba kaita-doi ngau Oli Spirit kaiboang ne ka uitiking-kaming. Bokai masa lama unianga-ming nge tago iboadu tamoata kauangadi malaidi-o ngakai be ngaeno. Tago-la. Lama unianga-ming masa Nanaranga kaiboang nenao ngakai be ngaeno.

Nanaranga Kauanga

Bokai kamakaua: Moimoi ngau tamoata ambe lama uniangadia-lo dimalai ka kaua malaidi urangakadi. Ata kaua malaidi bokainaina nge tago kateka kaituka ieno ngae nge kaua ne. Ki tamoata kaiboang nedi otioti kaituka kateka ngae dipapananuaki kaua nedi. Tago-la. Maka ma kaiboang bokainaina nge ambe kaiboang nedi dileualeua! Kaua malai ngau urangarangaki nge Nanaranga kauanga malaidi labu zumzumkaki. Kaua malai ngae nge zumkaka ipura be tamoata tago dikauataki. Nge ono kita ara bibia tadoki kana ka kateka isi tago emaka ipura be Nanaranga inangai be ieno. Tamoata bibia aradi otioti kateka ngaenao nge tago teke kaua malai ngae ikauataki. Dakauataki bokana nge ambe Tanepoa kaiboang ne malamaka otioti nge tago kai kapalapala uauau-o darokatagaki. Ata Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana,

“Kana maka tamoata tago teke ite ki ilongoraki ki ilo ipileni masa emaka ngapura, nge kana-tina ma ngae ka Nanaranga itaguraki be tamoata be aine direreretaki nge imoataungakadi.” (Ais 64:4)
10 Ata Nanaranga ambe Oli Spirit ne ane be labu ne sikita zumzumkaki nge kita itiking-kita. Oli Spirit ka kana moarunga labudi ilelelei. Tago kana-la moarunga labudi. Nanaranga-tina ma ka bokai ibasabasaki be. Nanaranga rakana ngaemaki kana be labu sikita ngazumkaki nge Oli Spirit ngalako be ngaleleia-le. 11 Bokainatuka mtonanga: Tamoata teke ilo masa bakara be kauataka ngapura? Tamoata takaia tago iboadu! Nena-la mariabaka ilona-lo isoaki ka ikaua. Be nge bokainatuka-la, Nanaranga Oli Spirit-la ne ka Nanaranga ikauataki. 12 Kita nge tago kateka ngae mariaba ne ka tadoki. Tago. Kita nge Nanaranga Oli Spirit ne inepi ka tadoki. Bokai masa kana moarunga Nanaranga iang-kita nge takauataki-doi. 13 Bokaibe pile kita tapilepile nge tago tamoata kauangadi malaidi disule-kita ka tapilepile. Tago. Nge pile Oli Spirit isule-kita ka tapilepile. Be bong tamoata Oli Spirit ienodi tasulesuledi nge tago pile-ramo ka tararadi. Tago. Nge pile Oli Spirit kaiboang ne odio dieno ka tararangaki. 14 Ata tamoata Oli Spirit tago ienoni nge tago iboadu lumaluma uia Nanaranga Oli Spirit ne inegenege nge ngadoki. Maka ma lumaluma bokainaina ngaita nge bokai ngapile, “Kui, kana nge ngaongaodi kaoa!” Ata tamoata Oli Spirit ienonia-la ka iboadu kana bokainaina baituka be dadumai nge ngakauataki. 15 Tamoata naita Oli Spirit ienonia-la ka iboadu kana moarunga irakingadi be goalakingadi ngakauataki. Ata tamoata takadi tago diboadu tamoata ngae irakinga be goalakinga dakauataki. 16 Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana,

“Naita teke Tanepoa ilo ikauataki? Naita teke iboadu Tanepoa ngasikengni?” (Ais 40:13)
Ata Kristus ilo-lelenaka ne nge kita-lo ieno.

Copyright information for `MVA