1 Corinthians 3

Nanaranga Malipilipi Kana

Tarito, nge tago Oli Spirit ieno-kaming bokana ura-kaming. Tago. Nge kateka tamoata bokana ka ura-kaming, suri natu ruru kangkang bokana. Ruru ka uiang-kaming be kakang. Tago kangkang kakai, bakara kam tago isi kaboadu kangkang kakai kamakang. Be kaituka-tina isi kangkang kakai tago iboadu kamadoki. Kam isi kateka ngae mata ne katagatagadi. Maka ma isi neming-la kaenama-rarataki be isi neming-la kaepile-kaikai nge ono mangata kananga-kaming kam isi kateka mata ne katagatagadi! Be nge isi tamoata-ramo bokana ka kasukoaki. Maka ma tekem bokai kupile, “Ngau Pol keru,” ki takaiam bokai kupile, “Ngau Apolos keru,” nge neming-la ka mangata kananga-kaming kam kateka tamoata be kateka mata ne katagatagadi.

Ilo-ming bokai dakaua! Apolos nge rakana kata? Be ngau Pol nge rakana kata? Keru tago rakana kaoa be kagunagunataki-kamairu be ono kuara mara-ming ieno! Keru nge Nanaranga malipilipi kana kaoa! Kerua-lo ka kam lama kauni. Maka ma kita teke-teke nge Tanepoa malipi nem-nem be iang-kita be taememaki. Keru nemairu bokai: Ngau kangkang utano. Apolos dang iandi, ata nge Nanaranga ka iemaki be dilaba. Bokaibe tamoata itano be tamoata dang iandi nge kana-ba. Kana kanabiabia nge Nanaranga, bakara ngai ka kangkang iemaki be dilaba. Tamoata itano be tamoata dang iandi nge malipi nediaru tekena-la kata. Maka ma nge Nanaranga malipi ne ka diemakiru! Bokaibe Nanaranga masa ngataguraki be malipinga-diaru ngatagadi be zazanga nediaru suridi tekedia-doi ngandiaru. Bokai kamakaua: Keru nge Nanaranga malipi nena-lo kimalipilipi-buduru, be kam nge Nanaranga uma ne bokana.

Kana takaia nge bokai: Kam nge Nanaranga* pera ikelikeli bokana.
10 Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ane be ngau suri pera keli amangigu bokana be ariri gimoadi udoki. Be tamoata takadi ditaguraki be ariri-o pera dikelikeli. Ata bong pera ngae kelia ipurapura nge tamoata teke-teke kaba daitaita uia noko pera ngae dakelikeli. 11 Bakara, Nanaranga ambe ariri moane tekena-la ka itanomi, be tago iboadu kaba ariri moane takaia tanoma ngapura. Ariri moane ngae nge Iesus Kristus. 12 Tamoata alu masa ‘gol,’ ‘siliua,’ ki patu bokainaina zazadi atabalabala-tina ane be ariri moane ngaenao pera dakeli. Alu masa kai be deua ki niu-dau oti pera dakeli. 13 Be alauri Kristus Bong ne ngapura masa tamoata teke-teke malipingadi mangata ngapusikangaki. Bong ngaranao masa eoa dapura be teke-teke malipingadi nge mangata dananga. Be eoa ngaedi ka masa teke-teke malipingadi ngatoidi be ono kaua ngapura malipi diemaki uia ki tago. 14 Bokaibe tamoata naita pera ne ariri-moane Nanaranga itanomi-o ikeli be eoa tago igamani masa zazanga ngadoki. 15 Ata tamoata naita pera ne ikara nge malipi ne ambe dileua-ramo bokana. Kana ne moarunga-ra daleua, ata ngai masa uketa ngapura, suri eoa pururuingadia-lo be ngairatu bokana.

16 Kakaua ki tago? Kam neming-la nge Nanaranga* pera ne be Oli Spirit ne iloming-lo isukoaki! 17 Bokaibe tamoata naita Nanaranga pera ne igamani masa Nanaranga ngataguraki be tamoata ngae ngagamani. Bakara, Nanaranga pera ne nge rata, be kam nge pera ngae.

18 Moaki neming-la kakangaongao-kaming! Tamoata teke mara-ming kateka mata itagadi be ilo ipileni ngai kauakaua kata nge “ngaongao” ngapura. Bokai masa ngatabuli be tamoata kauakauana-tina ngapura. 19 Maka ma kaua maka kateka ngae kaua malaidi kana irangaki nge Nanaranga mata-nao ngaongao muzi kaoa. Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana, “Tamoata kauangadi malaidi nge nedia-la kauangadia-lo be Nanaranga sausau-lo ilakulakuakidi.” 20 Be pile takadi Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo dieno nge bokai, “Tanepoa ikaua tamoata kauakauadi ilodia-lo pile dilelelenaki nge kalingodi tagotago.” 21 Bokaibe tago teke iboadu kana tamoata iboadu daemaki nge ngaraketukangaki. Maka ma kana moarunga ambe Nanaranga iangkaming-doi, be ambe neming! 22 Pol, Apolos, ki Pita nge neming-doi. Be kateka ngae, ki moauriuri soaki, ki mate, ki kaituka be alauri soaki nge neming-doi. Kana urangaki ngaedi nge neming-doi. 23 Be kam nge Kristus ne, be Kristus nge Nanaranga ne.

Copyright information for `MVA