1 Corinthians 8

Kangkang Moarupu Tabangakadiadi Dipura

Kodeka kangkang ambe moarupu tabangakadiadi dipura mrangaki kana. Kita takaua kita moarunga nge kaua dieno-kita. Nge moimoi, ata kaua bokainaina nge tamoata diememakidi be ono nedia-la diraketukatukadi. Ata reretaka mata ka kana moarunga iaka-lalabati. Tamoata naita ilo ipileni ngai kana teke ikauataki nge isi kana maka ngakauataki kana nge tago ikauataki. Ata tamoata naita Nanaranga irereretaki nge Nanaranga tamoata ngae ikauataki.

Bokaibe kangkang ambe moarupu tabangakadiadi dipura rangakadi nge ngau bokai mpile kana: Kita takaua moarupu nge kana kalingo tagotago kata anunuka. Nge maleng-ramo kaoa. Be kita takaua Nanaranga tekena-la ka isoaki. Kana-ramo kokoko “nanaranga” kana rangakadi dipurapura lang-lo be kateka-o disoaki. Moimoi “nanaranga” be “tanepoa” bokainaina kokoko-tina disoaki. Ata kita takaua Nanaranga kalingo nge tekena-la. Ngai ka Tamada, be ngai ka kana moarunga iemaki. Be ngaia-la kana ka kita tasoaki. Be Tanepoa nge tekena-la, Iesus Kristus. Ngai ara-nao ka kana moarunga emakadi dipura, be ngai ara-nao ka kita tasoaki.

Ata tago tamoata moarunga ka pile ngaedi dikauataki. Tamoata alu nge moarupu-la tagadi ka diamang ngena kaituka-tina kangkang ambe moarupu ditabangakidi dakang kana nge ilodi bokai dananga, “Nge moarupu kangkang kandi.” Ilodi sikitadi nge isi tago dizama uia. Bokaibe ilodi bokai dinangananga, “Kangkang ngaedi diaka-bolo-kama.” Ata kita takaua kangkang tago iboadu daduma-kita be Nanaranga zaiza soakingada dadoraki. Bokaibe kangkang bokainaina tago takang masa rakana teke Nanaranga-lo ieno tago iboadu tadoki? Tago-la. Be kangkang bokainaina takang masa rakana teke Nanaranga-lo tadoki? Nge tago.

Ata kaba kamaitaita uia! Rerenga-ming bokainaina kamatagatagadi be tamoata isi lama uniangadi tago dikai-uia kamaemakidi be muzigoala daemaki takana! 10 Kam kakaua kangkang ambe moarupu tabangakadiadi dipura kakangkang ki tago kakangkang nge kana-ba. Ata tamoata isi kana ngaedia-lo ilo tago izama uia moarupu keda nedia-lo kamamoanakonako be ngate-kaming takana! Bokai ite-kaming nge kodeka kaiboang ngadoki be ono kangkang moarupu tabangakadiadi dipurapura nge ngakangkang kana. 11 Bokaibe taritoka-ming ngae ilo isi tago izama uia nge kaua neming ngaedi ka dara-leuai kana! Maka ma ngaia-tina kana ka Kristus imate, (ata kauanga-ming ngaedi ane ka ngai kapakai.) 12 Bokai kamuzi nge ambe taritoka-ming ka muzigoala kaemakani. Bokai nge ambe lama unianga isi tago dikai uia nge kaduaposa be kodeka kaingadi dileua. Be nge tago ngaia-la ka muzigoala kaemakani. Nge Kristus ka muzigoala kaemakani be. 13 Bokaibe ngau urere ilo-ming bokai kamalelenaki: kangkang bokainaina ka ukang be taritoka-gu uemaki be muzigoala zalakana-lo ilako nge moakina-tina ngado ukangkang. Bokai masa taritokagu tago memaki be muzigoala zalakana-lo ngalako.

Copyright information for `MVA