1 Corinthians 9

‘Apostel’* Iboadu Rakana Dadoki

Kodeka ‘apostel’ngagu mrangaki kana. Ilo-ming dipile ngau tago uboadu ilogu sikita rerenga mtagai be rakana teke rerengagu-lo memaki ki? Ngau uboadu! Ilo-ming dipile ngau tago ‘apostel’ kata ki? Ngau ‘apostel’ kata! Maka ma negu matagu-lo Tanepoa neda Iesus ute! Be kana takaia ono negu mrangaka ngau moimoi ‘apostel’ kata nge neming-la kaituka soakinga-ming Kristus-lo kamaita! Ngau ka mara-ming Tanepoa malipi ne uemaki, be malipi negu dikalingo nge kam kaituka Kristus lama kaunani! Tamoata takadi masa dapile ngau tago ‘apostel’ kata, ata kam kakaua ngau moimoi be ‘apostel’ kata! Maka ma kam mara-ming ka malipi negu ‘apostel’ bokana uememaki be Kristus lama kaunani! Bokaibe ono moarunga dakaua ngau moimoi be ‘apostel’ nge kam-la ka date-kaming!

Bokaibe bong tamoata alu malipingagu ‘apostel’ bokana disurusurukaki nge negu-la bokai uoioiaka: Ngau umalipi-kaming bokana, iboadu-tina kam-lo kangkang be dang kanagu malipingagu bubunadi bokana mdoki! Ngau uboadu-tina roagu teke Kristus lama iunani nge mbagabagai, be kam kangkang be dang kamaniani! ‘Apostel’ takadi, Tanepoa tarina-tina, be Pita nge roadi dibagabagadi. Ki masa kerua-la Barnabas ka kangkang be dang kanamairu kanabe kimalipilipiru ua?

Bokainatuka mtonanga be kamakaua: Tamoata koai-lo eunung nangata iboadu nena-la ngazazazai? Tamoata nangata uma kana ngadoki, ata kangkang ipuraki nge tago iboadu teke ngakani? Tamoata nangata mang ilikiliki, ata tago iboadu mang kana teke ngakani?

Nge tago kana izamaizama emakadi dipurapura-la ane ka tonanga uemaki! Tago. Moses* Mata nena-lo nge kana ngaedi dieno be. Moses Mata nena-lo bokai dieno, “‘Bulumakau’ ‘uit’ iduaposaposa be patudi ipasipasi nge aoa moaki kuauri.” Bokai nge ilo-ming ba dipile? Nge ‘bulumakau’ ka ilo iandi ka bokai ipile ki? Tago-la! 10 Nge kita ka ilo iang-kita ka bokai ipile ki? E! Moimoina-tina kita kana ka pile ngaedi geretadi dipura. Bokaibe muzi teke bokai ieno: Tamoata uma-lo igimoa be tamoata kangkang iuaroe nge ilo-diaru bokai dinangaru, “Malipinga-mairu bubunadi bokana masa kangkang alu kanamairu gadokiru.” Nge bokai ka uma ngaena-lo dimalipiru. 11 Bokai kamakaua: Keka ambe Oli Spirit kangkang kana mara-ming kilikiri. Bokai nge kateka kana oti be malipingama bubunadi bokana kikeliaki nge masa dilaba-tina be tago kaboadu kamang-kama ki? 12 Tamoata takadi nge kasumoala be duma kandi, ak keka bakarairai kaoa ka tago duma kang-kama? Keka malipi bibia mara-ming kiemaki be malipingama bubunadi bokana iboadu-tina be duma bibia-tina kamang-kama!

Ata keka tago kitaguraki be kana keka kiboadu kam-lo gadoki nge kikeliaki. Tago-tina. Bokaibe moimoi moatubu kokoko-tina kita, ata kikai be kimalipilipi-la. Tago kirere kana bokainaina teke Kristus Pile* Uia ne zalaka ngaono.
13 Moimoi kam kakaua tamoata Nanaranga* pera nena-lo dimalipilipi nge kangkang kandi Nanaranga pera nena-lo ka didokidoki. Be tamoata bagi* ono tabataba* aningao tabataba diememaki nge tabataba alu ka didokidoki be dikangkang. 14 Be bokainatuka-la, Tanepoa ambe pile kaiboangdi bokainatuka inanga, “Tamoata Pile Uia mangata dirangarangaki nge malipingadi bubunadi bokana kana moarunga ono soakinga nedi nge Pile Uia-lo dadokidoki.”

15 Ata kana ngaedi ngau uboadu-tina kam-lo mdoki kana nge tago teke udoki. Be bokai ugere nge tago kana kam-lo tago udoki ka ukelikeliaki! Tago-tina. Ngau tago urere tamoata teke malipingagu ngazazadi. Bokaibe umate nge iuia! Maka ma tago urere tamoata teke pilengagu ngaedi “ngau malipingagu bubunadi tago ukelikeliaki” nge ngadoki be ngara-leuadi! 16 Ngau tago uboadu Pile* Uia mangata urangarangaki ngena negu-la mraketukaia. Malipi ngae nge tagona-tina iboadu emaka msege. Maka ma Pile Uia tago mangata urangarangaki nge umakadoma-tina! Mleua-la be kana! 17 Rerengagu-lo be malipi ngaedi uememaki nge iboadu zazanga negu mkeliaki. Ata nge tago rerengagu-lo ka umalipilipi. Nanaranga ka malipi bibia ngaedi iana. 18 Bokai nge zazanga nangatadi masa mdoki? Zazanga negu nge bokai: Pile Uia mangata urangarangaki nge tago iboadu tamoata urangarangakadia-lo zazanga mdokidoki. Bokai masa kana ngau uboadu-tina dia-lo mdoki kana nge tago iboadu mkeliaki.

19 Ngau moimoi rerengagu-lo usukoaki. Tago tamoata teke dududu kana. Ata ngau negu-la be unangaia be moarunga dududu kandi upura. Bokai masa tamoata kokoko-la be muasadi be Kristus-lo damai. 20 Bong Iuda maradi usukoaki nge Iuda-la soakingadi bokana usukoaki. Nge ono Iuda kokoko mrepekidi be Kristus-lo damai kana ka bokai umuzimuzi. Ngau moimoi Moses* Mata ne tago erumadi usoaki. Ata bong tamoata Moses Mata ne ditagatagadi maradi usukoaki nge dia-la soakingadi bokana usukoaki. Nge ono mrepekidi be Kristus-lo damai kana ka bokai umuzimuzi. 21 Bokainatuka-la, bong Ungguma* Takadi zaiza usukoaki nge dia-la soakingadi bokana ka usukoaki. Nge ono Ungguma Takadi mrepekidi be Kristus-lo damai kana ka bokai umuzimuzi. Ata bong Ungguma Takadi maradi usukoaki nge Nanaranga mata ne tago uduaposaposa be muzigoala uememaki. Maka ma ngau Kristus mata ne erumadi ka usoaki. 22 Tamoata lama uniangadi isi tago dikai uia maradi usukoaki nge dia-la bokana ka usukoaki. Nge ono mrepekidi be Kristus-lo damai kana ka bokai umuzimuzi. Muzi moarunga-lo nge tamoata sakedi-o usukoaki nge muzingadi utagatagadi. Be ono alu Kristus ngauketidi kana nge zala moarunga bakarairai nge utagatagadia-doi. 23 Pile* Uia kana ka kana moarunga ngaedi uememaki. Bokai masa tamoata Pile Uia lama diunani be lili-nao be marou dadoki kana nge ngau masa di zaiza be marou ngaedi alu mdoki.

24 Kam kakaua tamoata dapanana kana nge kokoko dipapanana, ata tekena-la ka kana dauasai kana be dipapanana nge ngadoki kana. Bokaibe kam panana kaikai kamaemaki be masa kana kamauasai kana nge kamadoki. 25 Tamoata moarunga dapanana kana nge ditoto-tina uia. Ditoto-tina uia be kauta moare oti emaka ipura nge dadoki kana. Kana ngae tago iboadu ngaeno-salaga. Ata kita nge kana nem-kueno ieneno tadoki kana ka panana ngaena-lo tasili. 26 Nge bokai ka ngau tago tamoata ramoramo-ba ipapanana bokana upapanana. Ngau adoado-la upapanana be daga ono manubu kana nge utagatagai. Ngau tago tamoata eunung ramoramo-ba luma irorokaki bokana lumagu urorokaki. 27 Tago-tina. Ngau negu tamoatagu sururu uianiani be ambe uemaki be dududu kanagu bokana rerengagu itagatagadi. Bokaibe bubuna negu ono tamoata be aine takadi Pile* Uia ngae mangata urangakadi bokana nge tago urere mdokipakai! Mpi be mdokia-soasoa!

Copyright information for `MVA