1 John 3

Nanaranga Natu Bokana Kamasukoaki

Ilo-ming kamalelenaki! Tama-da Nanaranga irereretakikita-tina. Ngai irereretakikita-tina ka Nanaranga natu kana rangakada dipura. E! Moimoina-tina kita Nanaranga natu! Labu ono tamoata be aine kateka-o tago dikauataki-kita kita Nanaranga natu nge bokai: Tamoata be aine kateka-o kilala tago diung Kristus Iesus ka Nanaranga. Ruangagu uia, kita ambe Nanaranga natu, ata rakana alauri ngapura-kita kana nge tago isi takaua. Ata kita takaua bong Kristus mangata ngapura masa ne bokana be ngapura. Be masa ngabagabuiri-kita be Nanaranga bokana tapura. Tamoata naita bokainatuka ilo moarunga inangalako be irapurapu nge ambe nena-la itamali be muzigoala tago teke ilona-lo ieno, Kristus-la muzigoala tago teke ilona-lo ieno bokana.

Tamoata naita muzigoala iememaki nge Nanaranga mata ne igagamang. Maka ma Nanaranga mata ne gamanadi ka muzigoala. Kristus muzigoala tago teke ilona-lo ieno. Bokaibe kam kakaua Kristus ipura be ono tamoata be aine muzigoala nedi irokakiledi. Tamoata naita Kristus-lo isoaki nge tago iboadu muzigoala ngaememaki-la. Ata tamoata naita muzigoala iememaki-la nge Kristus tago iamangtaki, be tamoata ngae nge tago Kristus tamoata ne.

Natugu negu, kaba kamaitaita uia! Tamoata teke ngabolesi-kaming takana! Tamoata naita muzi adoado iememaki nge tamoata adoado, Kristus-la adoado bokana. Tamoata naita muzigoala iememaki-la nge Satang* tamoata ne kata. Maka ma Satang ka matamatana-tina be muzigoala iemaki. Labu ono Nanaranga Natu kateka-o ipura nge Satang malipi ne ngagamang kana ka ipura. Tamoata naita Nanaranga inatumi nge tago iboadu muzigoala ngaememaki-la, bakara Nanaranga ualeka ka tamoata ngaena-lo inanga. Bokaibe Nanaranga ualeka tamoata ngaena-lo dieno bokana, tago iboadu muzigoala ngaememaki-la. Maka ma tamoata ngae ambe Nanaranga natu ipura! 10 Nge bokainatuka be masa takaua naita ka Nanaranga natu be naita ka Satang natu: Tamoata naita muzi tago adoadodi iememaki nge tago Nanaranga natu. Be bokainatuka-la, tamoata tago taritoka irereretaki nge tago Nanaranga natu.

Neming-la Kamaerereretaki

11 Pile matamatana-tina be kalongo nge bokai: Taritokada tarereretakidi. 12 Kita moaki Adam natu Kein muzinga tadoki. Ngai nge Satang tamoata ne kata be tarina-tina iumoatei. Bakara ka Kein tari iumoatei? Maka ma ne muzinga digoala be tari muzinga diado! 13 Taritokagu negu, tamoata be aine kateka ngaenao disegeaki-kaming nge moaki kapitilaki be ilo-ming lelenakadi dira. Bakara, di muzingadi nge goalakadi Satang bokana, be kam muzinga-ming adoadodi Nanaranga-la bokana. 14 Maka ma kita taritokada tarereretakidi. Bokaibe kita ambe takaua nge mate-lo be tamule be moauriuri-la soaki-lo ka talako. Tamoata taritoka tago irereretakidi nge isi mate ilona-lo ka isoaki. 15 Tamoata taritoka tago irereretakidi nge tamoata-kangkang kata. Be kam kakaua tamoata bokainaina nge moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura nge tago ienoni. 16 Kita bokainatuka be reretaka mata labu takauataki: Kristus kita kanabe imate. Bokaibe kita nge taritokada kanabe tamate! 17 Tamoata teke kateka kana ne kokoko be taritoka ite kana moarunga-lo itukura, ata aburo ipatungaki be tago ilo itagai be kana teke iani, nge masa baituka ngapile Nanaranga reretaka ne ilona-lo dieno? 18 Natugu negu! Taritokada moaki oasi-dabalo be aoa-dabalo tarereretakidi. Moaki-tina! Muzi be pile kalingodia-lo be taritokada tarereretakidi. 19 Bokai masa muzingada ngaedia-lo be neda kilalangada tananga kita nge Nanaranga ege nenao ka tasoaki. Bokaibe bong Tanepoa aro tatui kananao masa iloda sikitadi adoado-la daeno. 20 Ata iloda sikitadi tago adoado dieno be kilalangada tananga kita giriki taemaki nge Tanepoa ilo ngatagakita-la be kana! Maka ma kana moarunga taememaki nge ngai ikauakauataki!

Nanaranga Aro Takaiboang

21 Ruangagu negu, Nanaranga lili-be-matanao aburoda tago dipaka-kita nge kita moimoi be kaiboang dieno-kita iboadu Nanaranga aro tatui. 22 Kita Nanaranga pilenga talongolongo be tatagatagadi be rerengana-lo kana taememaki. Bokaibe rakana tarere be tasinaui nge ngang-kita kana. 23 Nanaranga mata ne bokai inangai: Natu Iesus Kristus ara-nao be lama tauni, be taritokada tarereretakidi, Iesus-la ira-kita bokana. 24 Tamoata naita Nanaranga pilenga itagatagadi nge Nanaranga ngaia-lo isoaki be ngai Nanaranga-lo isoaki. Baituka be takaua Nanaranga kita-lo isoaki nge bokai: Oli Spirit iangkita-lo ka takaua ngai kita-lo isoaki, bakara Oli Spirit ka bokai ira-kita.

Copyright information for `MVA