1 Peter 2

Tanepoa Nge Ariri Moauriuri Sukoaki

Bokaibe muzi neming goalakingadi nge kamarokaki-doi. Moaki kaboliboli, meme-ming moaki disaparapara, moaki kamangazingazi, be moaki pile goalakadi kapilepile. Natu-muku kodeka-ka nekiakadi dipura be ruru direrere bokana, ruru goagoaza giriki tago teke odio dieno Nanaranga Oli Spirit ne inegenegei nge sinuma kamarerere. Ruru bokainaina karerere masa kamalaba be lama uinianga-ming dakaiboang. Maka ma kam ambe Tanepoa ilo irakinga kakani be kakauataki.

Tanepoa-lo kamamai! Ngai ka Ariri-moane moauriuri sukoaki. Ngai ka tamoata dipile ariri ngae malipi ne tagotago be disegeaki. Ata Nanaranga nena-la be ariri ngae inaguraki be ipile iuia-tina. Kam nge ariri moauriuri sukoaki bokana. Bokaibe kamasumoala be dokia-ming dapura be ono Oli Spirit pera kana kelia ngapura. Be kam masa kusi-ming ratadi be pera ngaena-lo Nanaranga tabataba* kamaniani. Tabataba ngaedi nge Oli Spirit odio isoaki be Nanaranga irereretaki. Iesus ara-nao be tabataba ngaedi Nanaranga kamaniani. Maka ma Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai dieno,

“Ariri iauia-tina negu-la be unaguraki. Ariri ngae ka pera idoki-kai, be ambe Zaion anua-lo unangai. Be tamoata naita lama iunani nge tago iboadu ngamaia.” (Ais 28:16)
Tamoata naita lama kuni nge ilom kauakaua ariri ngae nge zazaia atabala-tina. Ata tamoata tago lama kuni nge bokai gokaua:

“Ariri maka pera kelikeli disegeaki ka pera kaiboang ne.” (Sam 118:22)
Kaba Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo pile takadi bokai dieno,

“Ariri ngaenao ka tamoata aedi ditototo. Ariri biabia ngae ka tamoata iememakidi be ditapulopulo.” (Ais 8:14)
Maka ma Nanaranga pilenga bokai dieno: Iesus-lo ka uketada dapura kana. Ata tamoata bokainaina tago lama diuni. Bokai ka ditapulopulo. Bakara, Nanaranga ka nena-la be toira be ipile masa bokai datapulopulo!

Kita Nanaranga Tamoata Be Aine Ne

Ata kam nge tamoata be aine maka Nanaranga nena-la be inanga-kaming, be Anuatanepoa biabia ara-nao be Nanaranga tabataba* kaniani. Kam nge ungguma kusi-ming ratadi, be Nanaranga tamoata be aine ne kaoa. Inanga-kaming be muzinga uarikadi mangata kamarangaki kana. Ngai ka malama tagongana-lo kasukoaki be ipasiki-kaming be malama ne iauia-lo ilakuaki-kaming. 10 Toira nge tamoata-ramoba bokana kasukoaki, ata kaituka ambe kam Nanaranga tamoata be aine ne kapura. Toira nge Nanaranga ilo-taga ne tago kakauataki, ata kaituka ambe ilo-taga ne kadoki.

Nanaranga Malipilipi Kana Bokana Tasukoaki

11 Ruangagu negu, kam nge akerenga-ming be malabong bokana kateka ngaenao kasoaki. Bokaibe miakoro-kaming kana! Tamoata-ming rerengadi muzi goalakadi odio dieno nge moaki katagatagadi. Tamoata-ming rerengadi goalakadi ngaedi ka mariabaka-ming dierekeikeidi be izamaizama dieunung-budu. 12 Tamoata Nanaranga pilenga tago ditagatagadi maradi nge muzinga-ming dado-tina, be bong dirangaki-kaming kam muzi goalakadi kaememaki nge masa muzi uia kaememaki nge daita. Bokai masa Bong ono Nanaranga ngapura kananao masa Nanaranga ara darakeaki.

13 Tanepoa kanabe tamoata aradi otioti kateka-o erumadi kamasukoaki be pilengadi kamatagatagadi. Anuatanepoa bibia pilengadi kamatagatagadi. Di ka kaiboang ono tanepoanga dienodi. 14 Be tamoata bibia maka anuatanepoa dinangadi nge pilengadi kamatagatagadi. Anuatanepoa dinangadi be ono tamoata muzi goalakadi diememaki sururu dandi kana, be tamoata muzi uia diememaki aradi darakeaki kana. 15 Bokainatuka kamamuzimuzi kana Nanaranga irere: Muzi uia kamaememaki masa tamoata ngaongaodi pilengadi pakapaka nge date-kaming be aoa-di kamaono be damoadubulae, bakara, tago iboadu giriki teke omingo datealako. 16 Moimoi kam ambe Moses* Mata ne muri-ming kananga, be ambe Kristus malipilipi kana. Bokaibe muzigoala moaki kaememaki be soaki neming ngaedi nge moaki odio kaduasare be ono muzi neming goalakadi kazumkaki. 17 Tamoata moarunga kamuamuakidi, be tamoata lama kaunia-budu kamarereretakidi. Nanaranga kama-matakutakuri, be anuatanepoa kamamuamuaki.

Kristus Tatagai Be Sururu Tadoki

18 Kam tamoata takadi malipilipi kandi nge kamalongo! Bibiadi neming nge erumadi kamasukoaki be muaka bibia kamaniandi. Moaki tamoata diuiauia-la be diadoadorakikaming-la ka kamuamuakidi. Moaki. Tamoata namadi ratadi kamamuamuakidi be. 19 Nanaranga rerengana-lo kasukoaki be malonga-ba kaleleuai be kakaikai be sururu kadokidoki masa Nanaranga marou ne bibia-tina kamadoki. 20 Giriki kaemaki be dipaliti-kaming, be sururu kadoki nge tagona-tina iboadu zazanga uia kamadoki! Ata muzi uia kaemaki ka sururu-ba kadoki be sururu ngaedi tago kairatudi nge masa Nanaranga marou ne ngang-kaming! 21 Sururu bokainaina kamadokidoki kana ka Nanaranga ikila-kaming. Kristus-lo tonanga kamaita. Kam kana ka sururu bibia idoki. Bokai masa kam maleka kamatagadi.

22 “Kristus muzigoala tago teke iemaki, be boli pile tago teke aoa-nalo ipusika.” (Ais 53:9)
23 Pile goala oti diebuloni, ata pile tago ikatu. Sururu bibia idoki, ata tago iebulo be ngaeung kana. Tago-tina. Nena-la idoki be Nanaranga luma-nao inangai. Maka ma Nanaranga giriki adorakinga nge diado-tina. 24 Kristus nena-la be muzigoala neda ibazidi be kai kapalapala uauau-lo ilakuaki. Bokai masa muzigoala mata tarokaki be moauriuri tasoaki be mata adoadodi tatagatagadi. Kristus dipaliti be diuni be poake kusi-nao dipura. Bokaibe poake ngaedi ka diemaki-kita be kaba tauia. 25 Kam nge ‘sipisipi’ leuadi bokana. Ata ambe ‘sipisipi’ akolakola iauia mariabaka-ming iakolakoladia-lo kamule.

Copyright information for `MVA