1 Timothy 2

Nanaranga Rakeaka

Kana matamatanatuka goemaki kana urere nge bokai: Tamoata be aine moarunga goradi be sinau nedi, rabo nedi, akoro nedi, be peru nedi nge Nanaranga daniani. Be goradi be anuatanepoa be tamoata bibia aradi otioti kanabe Nanaranga daraboraboi. Bokai masa anua-uia dadokidoki be malielie-ba tasukoaki be mata moarunga Nanaranga irereretaki nge tatagatagadi. Bokai tamuzimuzi nge iuia-tina! Bokai tamuzimuzi masa Uketiketi neda Nanaranga nge ilo ngauiauia-tina. Ngai irere tamoata be aine moarunga uketadi dapura be pile moimoi be kalingo nge labu ere-moarunga be dakauataki. Maka ma Nanaranga nge tekena-la kata, be tamoata tekena-la ka Nanaranga be tamoata moarunga maradi itui be itekenanadi. Tamoata ngae nge Kristus Iesus. Be ngai ka imate be ono tamoata be aine moarunga izazadi be imuleakidi. Nanaranga rerenga nge tamoata be aine moarunga uketadi dapura. Bokaibe bong nena-la be inangai ipura nge Kristus inepi be ne kaiboang nena-lo be imate. Nge labu ngaenao ka nepiagu ipura ‘apostel’ be are-are be ‘tisa’ bokana be Ungguma* Takadi lama unianga be pile moimoi be kalingo nge mangata mrangakidi kana. Nge tago uboliboli! Moimoi ka upilepile!

Bokai ka ngau urere ege-ege nge moane moarunga daraborabo. Moane bokainaina nge ilodi moarunga Nanaranga-lo daeneno. Be bong diraborabo nge ilodia-lo moaki nama-ra be ebulo dieno be diraborabo. Be bong luma-di didokitate be darabo kana nge lumadi goagoaza-la Nanaranga mata-nao daeno be darabo.

Aine Ngazing Nedi

Kana takaia ureretaki nge bong aine rabo-lo dalako kana nge adoadoba dangazing. Kusi nedi dinangananga nge kaniadi moarunga dakukubati. Kaniadi moaki teke ramoramo-ba mangata ieno. Dongadi moaki dipupurisi-ramo be ono moane matadi diraperape ki ngazing donga-lonalona ‘gol’ oti ememaki dinangananga. Basibasi be za zazadi atabalabala-tina moaki dinangananga. Be moaki kusi zazadi atabalabala-tina ane dingazingzing. 10 Muzi uia-ba diememaki be ono tamoata be aine takadi didumadumadi nge iuia. Muzi uia bokainaina nge tamoata be aine Nanaranga ditagatagai muzi nedi.

11 Aine moarunga nge malielie-ba be sule dalongolongo be nedia-la dababalakidi be pile-ba datagatagadi. 12 Ngau aine tago usumoaladi be tamoata be aine dasulesuledi ki moane atabaladi dalako. Moaki-tina. Damoadubulaelae-ba be dasukoaki. Bakara ka bokai upile nge 13 bokai mto be kaua ngapura: Adam ka emaka ipura mua. Alauri ka Eba. 14 Be tago Adam ka bolesa ipura. Tago. Aine ka bolesa ipura be ngai ka muzigoala ememaki ipura. 15 Bokai ka bong aine danekineki masa sururu bibia dadokidoki, ata tago masa damatemate. Kristus lama diuniunia-lani, reretaka mata ditagatagadia-la, be Nanaranga rerenga ditagatagadia-la masa tago iboadu neki-lo be damatemate!

Copyright information for `MVA