1 Timothy 5

Kamoangbibia Be Narenare Adorakadi

Kamoangbibia moaki pile kakai ane kuebulobulodi. Moaki-tina. Tamang bokana pile ono singaranga goraradi. Be tamoata amuna nge taritokam bokana gobabasakidi. Aine bibia nge tinam bokana gobabasakidi. Be aine barasi nge muzi girikidi tagotago oti be maraum bokana gobabasakidi.

Aine narenare tamoata tago teke iadoadorakidi nge adorakadi dapurapura. Ata aine narenare kata natu be tubu otioti nge natu be tubu bokai dakaua: Malipi nedi muamuatuka nge Nanaranga mata ne datagatagadi be ono dara nedi dadumadumadi. Bokai masa tamadi be tinadi be tubudi oti nedi dakatu, bakara, kana bokainaina ka Nanaranga diememaki be suri diuiauia. Narenare kata rubenaba-tina isukoaki nge lama unianga moarunga Nanaranga-lo inangalako be ngadumai kana be irapurapungi. Be izamaizama ariata be oabubu-lo nge iraborabo be ono Nanaranga ngadumai kana be isinaunaui. Ata narenare kata ne kusi rerenga itagatagadi be ono suri diuiuia nge ambe imate bokana, bakara ‘sios’* malipi ne tago iememaki. Bokaibe kana-ra ne iauia isoaki, ata nge ambe imate bokana. Singara pile ngaedi goradi. Bokai masa tago teke iboadu giriki teke dia-lo ngatea-lako. Tamoata naita dara ne tago iadoadorakidi nge ambe lama unianga ka imurinadi. Maka ma roa be natuna-tina be tama be tinana-tina ka tago iadoadorakidi! Be nge kodeka masa muzinga dagoala-tina be tamoata lama tago iuni nge muzinga goalakingadi ngauasadi!

Narenare teke isoaki nge moaki kudoki be narenare takadi zaiza kuaredia-budu. Moaki. Barasi ne tamoatadi-toli iuasadi be roa tekena-la nibe imate nge iboadu narenare takadi zaiza gouaredia-budu. 10 Kana takaia nge moarunga dikaua narenare ngae nge muzinga uia-ba. Muzinga uia bokainaina: Natu moarunga nge adoado-la iaurogudi be dilaba, tamoata akerengadi pera kanana-lo ibagabagadialako be iadoadorakidi, bong Nanaranga tamoata be aine ne moarunga pera kanana-lo dilakolako nge aedi iasasaki, tamoata moatubu nedi dieno nge idumadumadi, be ipipi-tina be muzi uia moarunga iememaki. Narenare bokainaina nge iboadu narenare takadi zaiza gouaredia-budu.

11 Ata aine isi barasi disoaki be dinare nge moaki narenare takadi zaiza kuaredia-budu. Moaki. Maka ma narenare bokainaina tamoatadi rerengadi datagadi be daroti kana nge daroti-la be kana, be Kristus damurinai. 12 Bokaibe nedia-la ka giriki odio dinangalako, bakara, pile nedi moimoi be Kristus matamata be diemakini tago iboadu kaba daroti nge ambe digamang. 13 Tago kana-la ngae ka diememaki. Disukoaki-ba be pera pera-lo disukoaki be dialalale. Ata kana goalakana-tina diememaki nge disumoaguruguru be tamoata takadi kana nedia-lo panganadi dizezelekilako, be kana tago iboadu dararangaki kana nge ka dirarangaki. 14 Ngau urere aine isi barasi be dinare nge daroti be natu dadoki be roadi be natudi daurogurogudi. Bokai masa erekei neda dataguraki be arada dagoalangaki nge zalakadi tago. 15 Maka ma Satang* ambe aine bokainaina irepekidi be pile nedi moimoi be Kristus diemakini tago kaba daroti kana nge digamang be kababe diroti.

16 Ata aine lama ambe iuni kata dara nena-lo narenare teke isoaki nge ngadoadoraki. Bokai masa ‘sios’* moatubu tago ngadoki. Be ‘sios’ masa aine narenare-tina rubedia-ba disukoaki nge ngatetedi be ngadoadorakidi.

Tamoata Bibia Rangakadi

17 Tamoata bibia neming malipi nedi diememaki uia nge zazanga nedi bibia-la be dadokidoki. Dia-ma maka Nanaranga pilenga mangata dirarangaki be Pile* Uia disulesuletaki nge ka zazanga bibia-la be dadokidoki! Maka ma malipi bibia ka diememaki! 18 Nanaranga ‘Buku’ ne bokai ipile, “‘Bulumakau’ ‘uit’ robudi iduaposaposa be kalingodi ipasipasi nge moaki aoa uaura ipura.” Pile takadi bokai, “Malipilipi zazanga ne ania ngapura.” 19 Tamoata biabia kata ka giriki ono dinangalako nge giriki ne moaki kulongo. Mata-ita rua ki kokoko dipuraki be giriki ono dinangalako nge iboadu golongo. 20 Tamoata* muzigoala diememaki nge lili-be-matao goebulobulodi. Bokai masa tamoata be aine takadi tonanga bokana dadoki be taburidi dara.

Pol Timoti Isikengni

21 Nanaranga mata-nao, Kristus Iesus mata-nao, be ‘enzel’ nangadi dipura matadi-o be ngau bokai uraiko: Sikeng ngaedi nge gotagatagadia-uia. Ruangam kata ka giriki iemaki nge tamoata-la takadi giriki diememaki be kuebulobulodi bokana goebuloi. Moaki ruangam ngena kubaraunaki. Moarunga suridi tekedi bokana gobabasakidi. 22 Moaki oaikiki-la be tamoata Tanepoa ngamalipini kana nge lumam ono kunangaria be Tanepoa kuiani be imalipini. Moaki noko. Oaikiki-la be kunangai masa alauri giriki ngaemaki be giriki ne ngaedi kaiko omo dalako.

Be kaiko nem-la nge goteteko uia. Kaiko-soa muzigoala-lo golako takana!

23 Moaki dang-la kusingsing. ‘Uain’ alu gosingsing be ono tinem goadoadoraki, bakara more om-lanao ieneno.

Muzigoala Mangatangata Be Komangamanga

24 Ilom kauakaua! Tamoata alu muzigoala-lo ka disukoaki be moarunga dikauataki. Tago dia-la, tamoata ‘sios’-lo* dimuamua alu be. Be muzigoala nedi ngaedi masa arodi damua be dalako kaba ono Nanaranga giriki ngadoraki kanana-lo. Ata tamoata alu moimoi kaituka-tina nge muzigoala nedi dikoma-tina be dieno, ata alauri masa mangata dapusika. 25 Bokainatuka-la, bong alu tamoata ‘sios’-lo dimuamua nge muzi uia diememaki be tamoata moarunga tago dikauakauataki. Ata bong alu nge muzingadi uia nge alauriba-tina ka kauatakadi dipurapura.

Copyright information for `MVA