2 Corinthians 10

Pol Malipi Ne Muridi Itui

Ngau, Pol ka negu-la be akoro negu miang-kaming kana. Ngau moimoi liliming-be-matamingo nge negu-la ubalabalaka be taburi-ra ane be utatalari-kaming, ata bong kasauba usukoaki nge taburigu tago irara be utatalari-kaming. Bokaibe Kristus ilo malienga be ilo uianga ane be bokai uakoro-kaming: Bong makara upura nge moaki kaemaka be upilekai-kaming. Ngau ukaua tamoata alu bokai dipilepile keka kateka mata ne kitagatagadi be malipi kiememaki. Bokaibe tamoata bokainaina masa mpile-kaidi. Moimoi keka kateka ngaenao kisukoaki, ata tago kateka mata ne kitagatagadi be Kristus eung ne kiememaki. Kana ono eunga nema nge tago kateka kana kaoa ka odio kieunung. Tago. Keka Nanaranga kana ne ono eunga kaiboangdi oti ka kieunung. Be Nanaranga kana ne ono eunga ngaedi nge diboadu-tina kaiboang moarunga dagamang. Be nge kana ono eunga ngaedi ane ka keka egore kalingodi tagotago nge kigagamang. Kana nedia-la diraketukatukadi be ditagutaguraki be Nanaranga kauataka zalaka dionono nge kigagamang. Be ilo lelenaka moarunga nge kiuauauri be kiememakidi be Kristus pilenga ditagatagadi. Bokaibe keka nge kam-ba ka kirarapung-kaming. Nanaranga pilenga moarunga kamalongo be kamatagatagadi masa keka gataguraki be tamoata Nanaranga pilenga tago dilongolongo be ditagatagadi nge sururu gandi.

Kam kana moarunga nge nokudiaba-nao ka kaitaita. Tamoata naita ilo ipileni ngai Kristus tamoata ne kata nge ngau bokai urai: keka bokai, ngaia-la bokana Kristus tamoata ne kaoa. Nge moimoi keka bokainatuka kiraketukatuka-kama: Keka ka Tanepoa kaiboang ono malipi pananuaka iang-kama. Ata kaiboang ngaedi nge ono gakakai-kaming kana, tago ono sururu gang-kaming kana. ‘Pasi’ negu ugeregere-kaming nge tago ono memaki-kaming be taburi-ming dara kana. Tago. 10 Maka ma kam alu masa bokai kamapile, “Pol igeregere-kita nge pilenga dikaikai-tina, ata bong nena-la marada isukoaki nge mareuana-ba bokana, be pilenga nge tago dikaiboang!” 11 Tamoata bokainaina nge bokai ngakaua: Rakana gere-lo be unanga-kaming ki rakana makara sakeming-o be urangaki-kaming nge suridi tekedia-doi kaoa. Tago takaia ne be, be takaia ne be.

12 Keka tago tamoata maka nedia-la dipile di atabalabala-tina kaoa nge maradi kinangananga-kamailako. Tago! Ki di zaiza muzingama kieriringaki-budu. Tago. Tamoata bokainaina nge nedia-la mata nedi diememaki be ono nedia-la muzingadi dieririringaki. Be nedia-la muzingadi ditaita be ruangadi muzingadi zaiza dilililiti. Bokai dimuzimuzi nge ngaongao muzi ka dimuzimuzi! 13 Ata keka tago kiboadu pile ono nemai-la kirangarangaki-kama nge garakeaki be dalale-tina. Tago. Pile ono nemai-la kirangarangaki-kama nge rakengadi dagatadi otioti. Dagatadi nge dilako be Nanaranga-la rerengana-lo dimanubu. Be daga inangai nge kam-lo idauraki-lako be. 14 Bokaibe kam daga nemai-lo kasoaki bokana, kipura be Kristus Pile* Uia ne kieluaka-kaming. Be bong kipuraka-kaming nge daga nema ngae nge tago kinokuli. 15 Bokaibe Nanaranga-la daga inangakamai-lo be malipi nema kiemaki. Tago kilako be daga kigereangaki be malipi nema kiemaki. Bokaibe tamoata takadi daga nema dipereki be malipi diemaki nge tago iboadu odio gaduasare be ono nemai-la garaketuka-kama. Tago-la! Keka iloma bibia-tina bokai kinanga: lama unianga-ming dalaba-la be daeno. Bokai masa daga nema ono malipi kiemaki nge ngalaba-la be ngaeno. 16 Be alauri masa keka gaboadu be daga kam-lo ieno nge gagereangaki be galale be kaba takadia-lo Kristus Pile* Uia ne mangata garangaki. Bokai kimuzi masa tamoata takadi malipingadi tago odio gaduasare be ono nemai-la garaketuka-kama. Masa nemai-la malipingama odio gaduasare be malipinga-ma garangaki.

17 Ata Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana:

“Tamoata naita nena-la ngaraketukai kana nge kana maka Tanepoa iemaki nge ka ngaraketukaki kana.”
18 Bokaibe, bokai kamakaua: Tamoata nena-la iraketukai nge ara tagotago. Ata Tanepoa ka itaguraki be tamoata ngae iraketukai nge tamoata ngae ara otioti.

Copyright information for `MVA