2 Corinthians 11

Pol Be ‘Apostel’ Bolingadi Ratadi

Ngau urere kamalikitaka be pile ngaongadi muku mpile. Moaki kaebulona. Ata ngau ukaua kam ambe ngaongagu mukudi ngaedi nge kadoki. Ngau kam kanabe uana-uana, Nanaranga-la kam kanabe iuana-uana bokana. Kam nge aine barasi isi moane zaiza tago sesu dieno-budu be ambe moane tekena-la ka rauamani ipura bokana. Moane ngae nge Kristus. Ata umatakoaki-kaming tina! Alu masa Eba-la moata ibolesi bokana bolesa-ming dapura takana! Masa muzinga-ming kalingodi, be muzinga-ming giriki tago teke ono ieno ane be Kristus-la rerenga katagatagadi nge kamarokaki be zala takaiana-lo kamalako kana! Labu negu ono umatakoaki-kaming nge bokai: Tamoata alu dapura be Iesus takaiana-ba, tago Iesus keka kirangaki, ki Oli Spirit takaiana-ba, tago Oli Spirit keka kirangaki, ki Pile* Uia takana-ba, tago Pile Uia keka kirangaki darangaka-kaming nge masa oaikiki-la be pilengadi kamatagadi-la be kana. Ata ngau ilogu bokai unangai: tamoata maka ‘apostel’ aradi otioti kana karangakidi nge tagona-tina ngau diuasaia. Iriringa-ma tekedi! Moimoi ngau masa pile tago uamang uia, ata kaua-lo nge uboadu-tina. Maka ma bong moarunga-lo be kaba bakarairai moarunga-lo nge kana ngae mangata-tina ka kiememaki be kateate.

Bong Nanaranga Pile Uia ne mangata urangaka-kaming nge zazanga tago ukeliaki. Bang moamoamoa bokana luma-mingo usalangaki. Be negu-la ubalaka be kam ara-ming atabala unanga. Bokai umuzi nge giriki kata ka uemaki ki? Bokai kamakaua: bong mara-ming umalipilipi nge ‘sios’* takadi ka dizazazaia. Bokai umuzimuzi nge uianakonakodi bokana be ono kam udumaduma-kaming. Be bong sake-mingo usoaki nge tago sesu ‘mone’ kana uakangao-kaming. Tago-tina. Taritokada Masedonia-lonalona ka kana moarunga ureretaki nge dieluakina. Bokaibe toira-la bokana be alauri masa bokai: Tago iboadu moatubu negu miang-kaming! 10 Kristus-la pilenga moimoibe ngau-lo dieno ane be ngau moimoina-tina bokai mpile kana: tamoata tagona-tina teke iboadu inangaio kaba neming Gris-lo pile negu ngaedi ono negu-la uraketukaia nge aoa-di ngaono. Tago be tago-tina! 11 Nge bakara ka bokai upile? Tago urereretaki-kaming ki? Tago-la! Nanaranga ikaua ngau moimoi be urereretakikaming-tina!

12 Kana kaituka-tina zazanga tago ukelikeliaki be uememaki nge mememaki-la kana. Tago iboadu mrokaki. Bokai masa ‘apostel’ “takadi” zalakadi mono be tago iboadu nedia-la daraketukadi be dapile keka zaiza be malipi tekedi ka kiememaki. 13 Tamoata ngaradi nge tago ‘apostel’-tina kaoa. Bolingadi ratadi kaoa. Diboliboli be dipilepile di malipi kalingodi ka diememaki be nedia-la dipupurisidi be teadi Kristus ‘apostel’ ne bokana dimuzimuzi. 14 E! Bakarai-la! Satang* bokai ipuripurisi be tea ‘enzel’ malama-lonalona bokana! 15 Bokaibe nge tago oauoau ka dipuraki be teadi mata adoadodi malipilipi kana bokana dipura. Tago-la! Bokaibe alauri manubunga-nao masa malipingadia-la ka tagadi dapura be zazanga dadoki kana!

Pol Sururu Idokidoki Nge Iraketukangaki

16 Kaba pile ambe upile-ma nge ka mpile kana. Tamoata moaki teke ipile ngau ngaongaogu-tina! Ata ilo-ming dipile ngau ngaongaogu nge moaki kasegeakau-tina. Ngaongaogu bokana, ata kamadoka. Bokai masa kana mukuna-tina teke ngaeno-na be ono mraketukaia. 17 Ata bokainatuka uraketukatukaia nge tago Tanepoa rerengana-lo ka upilepile. Nge suri ngaongao-ba bokana ka upilepile! 18 Ata tamoata kokoko-tina kateka-tamoata muzingadi ditagatagadi be ono nedia-la diraketukatukadi. Bokaibe di mtagadi be muku negu-la mraketukaia kana. 19 Kam moimoi be kauakaua-tina. Ata ngaongaodia-ma ka pilengadia-ba kalongolongo be tago oaikiki-la be kasegesegeakidi! 20 Be tamoata maka ramoramo-ba dibabasaki-kaming, ki poasangaming-lo dituituilako, ki dibobolesi-kaming be sausau nedia-lo kalakolako, ki dibabalaki-kaming, ki lili-ming dirautototo nge tago kakusikusidi be kataotaodi. Tago-la. Kalikilikitakidia-ba be rerengadi dimamambuaki. 21 Ata nge maiangaguba-lo ka bokai mpile kana: keka taburima ratadi be kana bokainaina tago kiememaki. Maka ma keka tago di bokana be ramoramo kibabasaki-kaming!

Ata tamoata naita kana teke ngaraketukangaki kana nge ngau uboadu-tina kana teke mraketukangaki. Ata nge kaba ngaongao-ba bokana ka upilepile!
22 Tamoata neming ngaradi nge nedia-la diraketukatukadi be nedia-la dirarangakidi di ungguma Ibru kaoa! E, ngau bokai, Ibru kata! Di Israel kaoa ki? Ngau bokai, Israel kata! Di Abaram tubu kaoa ki? E, ngau bokai, Abaram tubu kata! 23 Di Kristus malipilipi kana kaoa ki? (Nge ambe tamoata ngaongao bokana ka upilepile!) Ngau moimoina-tina Kristus malipilipi kana be malipi-lo nge di uasadia-tina be ngau kaba malipilipi iauia-tina! Ngau malipi kaikai-tina uemaki; bong kokoko-tina uaura-lo dinangaia, bong kokoko-tina dirautotoka, be bong kokoko-tina saringatuka mate kana. 24 Iuda kalaua nedi kulemoadi-toli-be-lima-oati ane be bong lima dirautotoka. 25 Ungguma Rom bong toli dirautotoka. Bong teke patu ane dipatuia. Bong toli kati odio urebareba nge dileua be ungara. Be bong teke kati ileua nge oabubu teke be amari teke makasi-lo ungarangara noka utoka. 26 Bong ege-ege ualalale nge giriki bibia-tina ngaedia-lo ulakolako: nori be urua bibia-lo ulakolako, anako dianakonakoia, ungguma negu Iuda be Ungguma Takadi nge sururu dianana, giriki alu anua bibia-lo uitaita be alu singaba-lo uitaita, alu makasi lukanganao uitaita, be giriki alu nge tamoata suri ruangagu bokana ka dianana. 27 Malipi bibia-tina uememaki be umamalomalo-tina. Bong kokoko tago sesu ueneno uia. Tole be madole umatemate. Bong kokoko nge kangkang kanagu tago, kaba ono daunga tago, be kusi mnangananga kana nge tago. 28 Moatubu takadi kokoko-tina dipurana, ata tago mrangaki, maka ma moatubu negu bibia-tina nge ‘sios’* moarunga ilogu ibukubukutakidi. 29 Bong tamoata teke ‘sios’-lo kania dikoalai nge ngau kaniagu dakoalai. Be bong tamoata teke muzigoala-lo lakuaka ipura nge ngau ilogu ngasururu-tina.

30 Bokaibe rakana teke mraketukangaki kana nge, kana ma maka mangata dinanganangaia ngau koalaigu nge ka mraketukangaki kana. 31 Tanepoa Iesus Tama Nanaranga ikaua ngau tagona-tina uboliboli! Bokaibe ara nem-kueno atabala-la ngaeneno! 32 Bong Damaskus anua-lo usoaki nge anuatanepoa biabia ara Aretas nge tamoata ne alu inangadi be dinaringa be dauaura kana. 33 Ata raba kanabibia tekena-lo be kalalang boazinga teke anua ari matolidia-lo dieno-lo be diuruma be uiratu.

Copyright information for `MVA