2 Corinthians 12

Pol Rai Kaba Bokanana-lo Ilako

Ngau negu-la mraketukatukaiau-la kana, be mpilepile-la kana ngau ‘apostel’-tina kata! Moimoi mpilepile, ata tago iboadu kana teke mpuraki. Kodeka rai-kaba be kana zumzumkaki Tanepoa mangata inangana nge mrangaki kana. Kristus tamoata ne teke ukauataki nge-ka mrangaki kana. Toira nge bagaia ipura be lang anua atabalabalatuka-lo lakuaka ipura. Kana ngae bokai ipura nge ambe barasi kulemoa-be-oati dimanubu. (Ata kana ngae moimoi be ipurani ki rai kaba-ba bokana kaoa ka ita nge ngau tago ukaua. Nanaranga-la ka ikaua.) Ngau ukaua tamoata ngae moimoi be ‘Paradais’-lo bagalako ipura. (Kana ngae moimoibe ipurani ki rai kaba-ba bokana kaoa ita nge ngau tago ukaua. Nanaranga-la ka ikaua.) Bong ‘Paradais’-lo ilako nge pile zumzumkaki tago iboadu kita tamoata pile neda-lo rangakadi dapura, be kana kita tamoata tago iboadu aoada-lo tarangaki nge ilongo. Bokaibe tamoata ngae ka mraketukai kana. Ngau tago uboadu negu-la mraketukaia be mrangaka. Ata kana ono negu-la mraketukaia kana nge negu mareuangagu ka mrangaki kana. Be ilogu ipile be negu-la mraketukaia kana nge tago iboadu ngaongaogu kana mrangaka. Bakara, pile mpile kana nge moimoi be kalingodi. Ata kaituka-tina nge ngau tago iboadu negu-la mraketukaia, bakara ngau tago urere tamoata teke ngapile ngau atabalabala-la kata. Atabala nganangaia kana nge rakana uememaki be itea ki rakana urangarangaki be ilongo-la ka ngarangaki. Moaki pile takadia-ba inangalako be ono atabala inangaia.

Ngau kana kokoko-tina uarika-uarika uita. Ata ono negu-la mraketukaia be mialale-tina kana nge zalakagu bokainatuka onotadi dipura: Kana sururuna-tina teke kusiguo ipura. Kana ngae nge Satang* pile eleluaki ne bokana ipura be irautotoka be ono zalakagu iono be tago iboadu negu-la mraketukaia. Bong toli kana ngae kanabe Tanepoa uakoroi be ngarokakalea kana. Ata bokainatuka ikatuna, “Marou negu kadokidoki-ba nge iboadutina-niko, bakara bong kaiboang nem tago nge kodeka ngau kaiboang negu dalaba-tina kana.” Bokaibe, kodeka nge bong kaiboang negu tago nge suri-uia ane be mraketukaia. Bokai masa Kristus kaiboang ne daoiaka. 10 Bokaibe kaiboang negu tago, ki dimoangarurutaka, ki moatubu udoki, ki sururu udoki ki muzi diraraia nge Kristus ara-nao be ilogu tago ibukubuku. Bakara, bong kaiboang negu tago nge kaiboang udokidoki.

Pol Korin Kanabe Ilo Ibuku

11 Pile ambe upile ngaedi nge uemaka be suri ambe ngaongao-ba bokana. Ata nge tago rerengagu-lo ka bokai umuzi. Tago-tina. Kam ka kaemaka be suri ngaongao-gu bokana upura. Kam ka ara-gu atabala kamanangai kana. Surigu-ra aragu tagotago bokana, ata ‘apostel’ neming dipura be pile takadi dira-kaming nge tago erumadi ka usoaki. 12 Bong mara-ming usoaki nge kilala* kaiboangdi, kilala bibia uememaki be kaitaita, be kilala Nanaranga-la iboadu ngaemaki nge oguo dipurapura be kaitaita. Nge ono negu-la mangata unangaia ngau moimoi be ‘apostel’ kata. Be moimoi kana ngaedi nge ono moatubu udokidoki, ata tago urokaki. 13 Muzi moarunga uememaki-kaming nge ‘sios’-la takadi ubabasakidi bokana ka ubabasaki-kaming. Moimoi kana-la tekena-lo nge duma kana tago uakangao-kaming! Kana ngae bokai uemaki nge ngau bokai uakoro-kaming: muzi negu ngae nge kamarokakalea!

14 Nge ambe bong tolia ka mpura be mte-kaming kana be ambe ukaluka be usoaki. Be bong makara upura nge masa moatubu tago miang-kaming, bakara ngau tago kana neming ka ureretaki. Tago. Ngau kam ka ureretaki-kaming. Bokai kamakaua: Kamoang ka natu kanabe kana dikoazakoazalaki. Tago natu ka kamoang kanabe kana dikoazakoazalaki. 15 Ngau uboadu-tina kam kanabe kana negu moarunga be negu tamoata-gu nge suri-uia ane be miang-kaming be ono mduma-kaming. Ngau bokai urereretakikaming-tina ngena masa kam mukuna-ba kamarereretaka ki?

16 Moimoi masa kamapile bong sakeming-o usoaki nge tago sesu ngau kanabe moatubu kadoki. Ata tamoata teke masa bokai ngapile, “Ibobolesi-kita be kana neda boli mata ane be idokidoki-leda.” 17 Nge baituka be bokai umuzi? Tamoata pile eleluaki negu oti be poasangaming-lo itui-lako be kana neming rerengagu-lo udoki ki? 18 Moimoi Taitus uakoroi be kam-lo ngapura kana be taritokada takaia diaru be unepi-diaru. Bokai masa kamapile-ra Taitus poasangaming-lo itui-lako ki? Tago-soasoa! Keru Taitus ilo-mairu tekedi be kana kiememakiru, be zala tekena-la ka kitagatagaiaru.

19 Masa ilo-ming dipile norane be imai nge mata-mingo nemai-la kioioiaki-kama ki? Tago-tina! Ruangama uia, keka nge Kristus-la rerenga bokana ka Nanaranga mata-nao kipilepile. Be kana moarunga kiememaki nge ono gaduma-kaming kana ka kiememaki. 20 Ngau bokainatuka taburigu irana: Bong makara mpura masa tago rerengagu-lo bokana kamasoaki be mte-kaming. Be kam masa tago rerengaming-lo bokana msoaki be kamatea. Taburigu irana bong makara mpura masa are-saba muzi, mangazi, nama-ra be emerei muzi, kuara mara-ming nanga muzi, tamoata takadi aradi goalangakadi muzi, negu raketuka mata, be anua gamanadi mata nge mita. 21 Taburigu irana makara mpura masa Nanaranga negu ngataguraki be liliming-be-matamingo ngaka-maiaia takana. Be ngau masa tamoata maka norane be muzigoala diemaki be tago ilodi dibuiri nge ilogu ngatagadi. Tamoata ngaedi nge pogiza mata be muzi ono ilodi dimarangrang be muzi goalakadi diememaki nge diemaki.

Copyright information for `MVA