2 Corinthians 2

Bokai ka ngau ilogu bokai unangai: Ngau tago urere kaba makara mpura be iloming miaka-sururudi. Iloming miaka-sururudi masa naita ilogu ngaka-uiai? Maka ma kam ka ilogu kamaka-uiai kana nge ka ambe ilo-sururu uiang-kaming! Nge bokai ka norane be ugere-kaming. Be bong makara mpura masa kam-tina ma maka kamailo-uiaia kana nge ka tago masa ilo-ming miaka-sururudi. Ngau bokaina-tina kilalangagu unanga: Bong ngau surigu diuiauia nge kam suri-ming diuiauia. Bong norane be ugeregere nge kam kanabe ilogu ibuku-tina be ilogu nge isururu-tina. Maka ma ngau tago urere ilo-ming dasururu. Rere negu bibia-tina nge ngau urere bokai kamakaua ngau moimoi be urereretakikaming-tina. Nge bokai ka mata-dang zaiza be ugere.

Muzigoala Rokakadi

Kodeka bokai mra-kaming kana. Tamoata teke itaguraki be tamoata takaia ilo-sururui nge tago ngau ka ilo-sururuia. Tago. Nge kam ka ilo-sururu-kaming. Ki baraoa tago kam moarunga ka ilo-sururu-kaming ua! Baraoa aluna-ba! Maka ma ngau tago urere moatubu bibia-tina tamoata bokainaina miani. Bokaibe bong kam kokoko-tina kasumoagurutaki nge ambe kakatungani be sururu kani bokana. Be sururu bokainaina kani nge iboadutina-ni. Ata giriki ngae iemaki bokana nge giriki ne ngae kamarokaka-le be ilo kamaka-uiai. Moatubu ngaedi dabalaki be ilo ngasururu-tina takana! Nge bokai ka ngau bokai uakoro-kaming: Kamailo-kauai kam moimoi be karereretaki. Labu ono norane be ugere-kaming nge bokai: Ono mkaua toitoi bokainaina nge kam kaboadu kamauasadi ki tago, be ono mkaua kam moimoibe sikeng negu katagatagadi ki tago. 10 Bokaibe tamoata naita giriki iemaki be giriki ne karokaki-le nge masa ngau giriki ne mrokaki-le be. Be giriki ngau urokaki nge Kristus mata-nao be kam kanabe urokaki. Maka ma giriki teke ieno be mrokaki kanana-re! Tago be tago! 11 Bokaibe taritokada muzigoala ne tago tarokaki-le masa Satang ngataguraki be ngarepeki-kita be Nanaranga reretaka ne tapereki. Maka ma Satang rakana ngaemaki kana nge kita muzinga takauataki-doi.

Pol Troas Anua-lo Be Ilo Ibuku

12 Bong Troas anua-lo upura be Kristus Pile* Uia ne mangata mrangaki kana nge kaba bokai uita Tanepoa ambe zalakagu ono malipi memaki kana nge iuasari be dieno. 13 Ata ilogu ibuku-tina, bakara taritokada Taitus tago sesu ute. Ngau unepi be ngate-kaming kana, ata tago imule. Bokai ka Troas urabuakidi be Masedonia-soasoa ulako.

Kristus Ara-nao Be Tauasa

14 Ata Nanaranga taperui! Bakara, ngai ka Kristus malienga-nao be iuasa, be kita nge suri ngauauri-kita be ngaromuang-kita be ngabagabaga-kita bokana. Be nge kita-lo ka Nanaranga boau monamona nge ege-ege kaba itatamali be ilakolako be ono ege-ege tamoata be aine takadi Kristus dikauakauataki. 15 Kita nge au-kusi boau monamona Kristus idoki be Nanaranga itabangakani bokana. Be au-kusi boau monamona nge ege-ege tamoata ambe uketadi dipurapura be tamoata ambe dileualeua nge itatamalidi. 16 Tamoata ambe dileualeua nge boau moapuru bokana be itatamalidi be ngaumoatedi kana, be tamoata ambe uketadi dipurapura nge boau ono moauriuri dasoaki bokana be itatamalidi. Bokai nge, naita iboadu moatubu ngae ngabazidi? Kita taboadu, Nanaranga kaiboang nena-lo be! 17 Kita nge tago tamoata takadi bokana be Nanaranga pilenga taeleluaki be ono ‘mone’ tadokidoki. Tago. Kita nge Kristus ara-nao be Nanaranga inepi-kita. Bokaibe iloda adoadodia-la be Nanaranga pilenga tararangaki, Kristus malipilipi kana bokana.

Copyright information for `MVA