2 Corinthians 7

Ruangagu uia-tina, pile moimoibe rangakadi dipura ngaedi nge kita ka aniada dipura. Bokaibe neda-la takagoaza-kita* be kana moarunga tamoatada be mariabaka-da diaka-bolobolodi nge tarokaki-tina. Be matakura ane be Nanaranga tamatakutakuri be kusida ratadia-la daeneno.

Pol Suri-uia Ne

Iloming-lo nge kaba mukudi kamananga-kama. Keka tamoata tago teke giriki teke kipurakani, ki mata goalakadi kiemakini be ono kiruku-goalai, ki luka-rakeba kipura be kana ne teke kikaoi. Tago-la. Bokai upile nge tago ono pile omingo mung-lako kana ka bokai upile. Tago. Arumua be upile-la bokana, kam nge aburomaitina-lo kasoaki be tasukoaki-budu. Be nge bokai nge iboadu-tina moauriuri tasukoaki-budu ki tamate-budu! Ngau ilo-ming ukauataki-tina, be iboadu lili-ming be mata-mingo bakara mra-kaming nge mra-kaming-la be kana. Bokaibe urakerakeakikaming-tina. Moimoi moatubu tadokidoki-budu, ata ngau moimoina-tina sakuli negu kam-lo dilaba-tina. Moimoina-tina surigu diuia-tina, be suri-uia negu ngaedi nge dilaba be dilaba-tina!

Bong Masedonia kaba-lo kipura nge tago sesu kimanaua. Giriki nge ege-ege be dipura-kama. Tamoata alu zaiza nge pile-lo kieduadua-budu, be ilo-mailo nge kam kanabe taburima dira, bakara kimatakuaki-kaming Nanaranga kamamurinai takana! Ata Nanaranga itaguraki be iduma-kama. Maka ma ngai ka tamoata moatubu-lo disukoaki iaka-kaikaidi! Bokaibe bong Taitus makara kam-lo be makare ipura nge kodeka iakakai-kama uia. Tago makare purangana-la ka diakakai-kama. Makare ipura nge baituka be kam kaka-kaingaki nge irangaki. Be ira-kama kam moimoina-tina kamatea kana karere, be ilo-ming nge ditagaiau-tina, be ilo-ming dibukutakau-tina. Bokai ulongo nge kodeka surigu diuia-tina.

Norane be ugere-kaming masa pilengagu kaita be ilo-ming dibuku-tina ua! Bokai ubasaki-kaming nge ngau ilogu tago ibuku. Moimoi matamata nge ilogu muku bokai ibuku, “Bakara ka ugeredi be ilo-buku uiandi?” Ata ukaua ilo-buku ngaedi masa tago iloming-lo daeno-salaga. Ata kaituka-tina nge surigu diuiatakikaming-tina. Nge tago ilo-buku kadoki ka surigu diuia. Tago. Ngena ilo-ming kabuiri be muzigoala neming karokaki ka surigu diuiataki-kaming. Nge Nanaranga ka ilo-buku neming ngaedi itaga-soadi be ono kana uia dipura. Bokaibe nge tago keka ka kiaka-sururu-kaming. Tago. 10 Ngena Nanaranga ka ilo-buku neda itaga-soasoadi be ono ilo-buku neda ngaedi nge diememaki-kita be iloda tabubuiri be muzigoala neda tarorokaki. Be bong iloda tabuiri masa Nanaranga ngauketi-kita be ngamuleaki-kita. Kana bokainaina-lo nge tago iboadu iloda takoto be bokai tapile, “Iei! Bakara ka iloma kibuiri be Nanaranga iuketi-kama?” Tago-la! Ata ilo-buku kateka-onaona nge mate ipurapuraki. 11 Kaba kamaita! Nanaranga ilo-buku ngaedi itaga-soadi be ono ilo-ming imarangaki be muzi uia bokai kaememaki: kamoangmoangi be mata goalakadi karorokaki, be pangana-ming kazezeleki be giriki kam-lo dieneno nge kaduatatate. Mata goalakadi mara-ming dieneno nge kanama-rarataki. Norane be nge mata goalakadi mara-ming kaitaita, ata kana tago teke kaememaki. Ata nge kodeka ilo-ming dipitipitilaki be kadodogoragora be mata goalakadi nge kadoadoraki. Nge bokai ka ilo-ming ere-moarungadi be kamatea kana karere. Bokaibe ilo-ming nge dibukubukutaka be kanodonodo-ma. Be karerere-tina tamoata giriki diememaki nge sururu dadokidoki, moaki baraunakadi dipurapura. Bokai kamuzimuzi nge ono neming-la moimoi be mangata kananga-kaming moatubu ngaedia-lo nge kam giriki neming tago-tina.

12 Moimoi ugere-kaming, ata nge tago tamoata giriki ipuraki ki tamoata giriki emakadiani dipura ka lili-nao be ugere. Tago. Nge ono Nanaranga mata-nao be mangata mra-kaming kam moimoi be pilengama be muzingama moarunga katagatagadi kana mra-kaming kana ka ugere. 13 Nge bokai ka keka kisakuli-tina be kaiboang kidoki.

Tago kana-la ngaedia-lo ka kisakuli. Taitus ipura be kite suri diuia-tina nge kodeka sakuli nema dilaba-tina, bakara kam moarunga nge Taitus kadumaia-tina be ilo iuia-tina.
14 Matamata be lili-be-matanao urakeaki-kaming. Bokaibe bong ipura be irangaki-kaming nge ilogu iuiatakikaming-tina. Keka pile moimoi be kalingodia-la ka kirara-kaming. Be bokainatuka-la, Taitus lili-be-matanao kirakeaki-kaming nge pilengama ambe kaemaki be moimoi be dikalingo. 15 Bokaibe Taitus ireretakikaming-tina, be reretaka ne kam-lo nge isi dilabalaba-la. Be ilo bokainatuka ianiang-kaming: pilenga kalongolongo-tina, be taburi-ra be reresabu ane be kadoki be kadoraki. 16 Bokaibe ngau kodeka surigu diuia-tina be lama omingo uni ngau uboadu oming-o mduasare.

Copyright information for `MVA