2 Corinthians 8

Kristen Duma Nedi

Taritokagu, kodeka keka kirere Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ‘sios’* moarunga Masedonia kaba-lo iandi nge garangaki be kamakauataki. Moatubu bibia-tina ane be toitoi bibia-tina didoki. Ata suri-uia nedi dilaba be dilaba-tina. Moimoi di kana nedi tago kokoko, ata kokoko-la be diang-kama. Tago dikapangadi. Moimoina-tina ka ura-kaming kana nedi nge kokoko-tina diang-kama, be kaba kokoko-la be atabala dinangaria. Kana nedi tago kokoko, ata kana dienodi nge kokoko-la be diang-kama. Be nedi rere nedia-lo be diakoro-kama, “Nanaranga tamoata be aine ne Zudea kaba-lo dumadi dapura kana nge keka kirere-tina luma muku gananga.” Bokai dimuzi nge kodeka duma bibia-tina ka diemaki. Keka iloma dipile tago iboadu bokai damuzi. Matamata nedia-la didokidi be Tanepoa luma-nao dinangadi. Kodeka alauri nge Nanaranga rerengana-lo be nedia-la didokidi be keka luma-maio dinangadi. Taitus ka matamata be malipi bokainaina mara-ming imarangaki. Bokaibe kiele-saguli be malipi ngaedi ono reretaka mata neming aka-labatadi nge ngamambuaki kana. Kam kana uia-lo kaboadu-tina. Kam moimoi be lama kaunia-tina, pile kamang, kaua neming bibia, duma kana kasakulikuli-tina, be moimoi be karereretaki-kama. Bokaibe keka kirere semana-ming kamazezeleki be tamoata takadi kamadumadumadi.

Pile ngaedi nge tago mata bibia bokana kamatagataga-matedi kana ka ugere. Tago. Nge ono tamoata takadi disakulikuli-tina be didumaduma ka mangata mrangakidi be kamakaua kana ka bokai ugere. Bokai masa mkaua kam di bokana moimoi be reretaka mata neming kalingodi ki tago. Kam moimoi be Tanepoa neda Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba kakauataki. Ngai moimoi kana ne kokoko-tina lang* anua-lo dieno. Ata kam kanabe nena-la ibalaki be tamoata kana ne tagotago ipura. Bokai masa ngai kana ne tagongadia-lo be kam kana neming lang anua-lo dakoko-tina.

10 Kana ngae rangakana-lo nge ngau ilogu bokai ipile: Muzi iauia nge kana maka barasi noraneaneo kaemaki nge kamaemaki be kamamambuaki. Barasi noraneaneo nge kam ka matamatanatuka tamoata takadi kana kandi. Tago kana-la ka kandi. Kam ka ilo-ming bokai kananga tamoata takadi kamadumadi kana karere, be kataguraki be sakauli ane be kana kandia-soasoa! Tago karapu! 11 Aria! Malipi ngae kamaemaki be kamamambuakia-soasoa! Kana ngae nge neming-la karangaki be kamaemaki kana kapile bokana be kana dieno-kaming ane be sakuli-o be kamamambuaki. 12 Bokaibe, kam moimoi be kasakuli-tina be kana dieno-kaming nge tamoata takadi kamandi kana. Bokai masa lumaluma neming ngaedi nge Nanaranga ngadoki. Be Nanaranga masa rakana dieno-kaming be kamanege kana nge ngatagadi be lumaluma neming ngaedi nge ngadoki. Tago rakana tago dieno-kaming ngatagadi be lumaluma neming ngaedi ngadoki kana. Tago!

13 Bokai kira-kaming nge tago tamoata be aine takadi gaka-boadi be kam moatubu kamadoki kana ka bokai kipile! Tago. Ngena ono kam be di kolo-kolonalo be kamaboadu-doi kana ka bokai kipile. 14 Kaituka-tina nge kam kana neming dikoko. Bokai ka kira-kaming be kamadumadi kana. Alauri masa kam kana kokoko-lo kamatukura, be di masa daduma-kaming. Bokai masa kana boadu-lo nge iriringa-ming tekedia-doi. 15 Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana:

“Tamoata kana kokoko-tina ibudinaki nge toli-lanaba ka dienoni. Be tamoata kana toli-lanaba ibudinaki nge tago ileua-tina. Mukudi dienoni.” (Eks 16:18)

Taitus Korin-lo Nepalako Ipura

16 Nanaranga ka sakuli Taitus ilona-lo inanga be kekai-la bokana ngadumakaming-tina kana irere. Bokaibe Nanaranga kiperuia-tina! 17 Rerenga bokai utegiaki, “Kurere nge goalale be Korin gotedi.” Ata ngai moangina-la be ngate-kaming kana irere. Be bokai urai nge isakuli-tina, be nge ne rerenganao ka itui be ialale. 18 Be taritokada teke diaru be masa ganepi-diaru be makara dapuraru. Taritokada ngae nge Pile* Uia malipi ne iememaki-tina uia. Bokaibe ‘sios’* moarunga-lo nge muaka bibia ono dieno. 19 Be malipi takadi ngaememaki kana nge bokai: ‘Sios’ moarunga dinangai be ngaduma-kama be lumaluma dinanga nge gaeleluaki-budu kana. Lumaluma ngaedi ‘sios’ dinangananga nge ono Tanepoa ara atabala-tina nangaia ngapurapura kana ka dinangananga, be ono kaua ngapura keka gaduma-tina kana kirere.

20 Keka tago kirere tamoata takadi dagulungataki-kama be dapile-ra lumaluma ilo uia-lo be diang-kama ngaedi nge tago adoado kibasaki. 21 Labu nema nge keka kirere muzi adoado gaemaki. Tago Tanepoa-la mata-nao ka muzi adoado gaemaki kana. Tamoata matadi-o be.

22 Nge bokai ka taritokada ngae kinepi be makara dapura-budu kana. Ambe bong-tina kokoko kitoi be kaba bokai kita ngai duma kana isakulikuli-tina. Be kaituka-tina nge ngai ambe kam kanabe isakuli-tina. Nge bokai ka nena-la be ngaduma kana be isakuli-tina. 23 Be Taitus nge kakauataki ngai nge malipilipi-budu ruangagu. Ngai keru ka mara-ming malipi kiememakiru. Be taritokada rua makara dapura-budu kana nge ‘sios’* ara-dio be dapura-budu kana. Bokai masa Kristus ara atabala-tina nangaia ngapura! 24 Bokaibe keka kirere tamoata ngaedi kamadokidi be kamadorakidi be ono kaba daita kam moimoi be reretaka mata ieno-kaming, be ono dakaua keka tago ara-ming kirakerakeaki-ba. Keka labu nema ieno ka kirakerakeaki-kaming! Bokai masa ‘sios’ moarunga kaba daita keka tago ara-ming kirakerakeaki-ba!

Copyright information for `MVA