2 Corinthians 9

Tamoata Takadi Duma Aniadi

Duma ono Nanaranga tamoata be aine ne Zudea kaba-lo dumadi dapura kana nge kakauataki-doi. Bokaibe nge tago iuia kaba mrangaki-kaming. Ngau ukaua kam kamaduma kana karere-tina, be ambe Masedonia tamoata be aine-lo nge atabala-tina unanga-kaming. Bokai uraradi, “Taritokada Gris kaba-lo nge barasi noraneaneo be daduma kana direre be disoaki.” Be sakuli neming ngaedi dilongoraki be ilodi dimarang be ambe ditaguraki be didumaduma. Ata kaituka-tina nge taritokada toli ambe urangakidi nge mnepidi be makara dapura kana. Ngau tago urere pilengagu ono ara-ming urakeaki nge dalako-ba takana! Ngau urere pilengagu ono ara-ming urakeaki nge kamaemaki be dakalingo be daita. Ata ambe upile-doi-la bokana, bong makara dipurato nge kam duma neming ambe dakaluka be daeno be dapurato. Tago dikaluka be dieno be Masedonia tamoata alu zaiza be makara kipura be kaba bokai daita kana tago teke kakalukanaki be ieno masa maia bibia-tina gadoki. Kam maianga-ming ra tarangaki! Kekai-ma ka gamaia-tina kana! Maka ma lama omingo kiunia-tina! Nge bokai ka ilogu ulelenaki be taritokada toli ngaedi uakangaodi be arogu damua be makara dapura mua kana, be lumaluma moimoi be kapile kamananga kana nge dakalukanaki be daeno. Bokai masa lumaluma neming ngaedi dakaluka be daeno be ngau mpura. Dakaluka be daeno masa bokai dakaua nge tago akangaoia-ming dipura ka lumaluma ngaedi kananga. Tago. Nge neming rerengaming-lo ka kananga.

Pile ngaedi ilo-ming kauakaua: Tamoata kangkang toli-ba itano masa kangkang kana tago biabia ngapuraki. Tamoata kangkang kokoko itano masa kangkang biabia ngapuraki. Tamoata teke-teke nge ilodia-lo be dapile be kana ira-lo daduma kana nge daduma. Moaki ilodi dikotokoto be duma dinanga, ki bokai ilodi dinanga, “Malipi-ma negu-re! Mduma. Tago iboadu msege.” Bakara, tamoata suri-uialo be didumaduma nge Nanaranga irereretakidi. Be Nanaranga iboadu-tina kana kokoko-tina ngang-kaming be kaba kokoko-la be atabala nganangaria. Bokai masa bong moarunga-lo nge kamaboaduboadu-tina, be masa muzi uia emakadia-lo nge izamaizama kamaboadu-boadu-la. Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana:

“Lumaluma ne nge kokoko-la suri tamoata kangkang ilikiliki bokana be tamoata kana nedi tagotago ianiandi. Kana tago ikapangapangadi. Muzinga adoadodi nge nem-kueno dieneno.” (Sam 112:9)
10 Nanaranga ka kangkang ianiang-kita be tatanotano, be ngai ka kangkang ianiang-kita be takangkang. Be nge ngai ka kangkang rerengaming-lo kokoko-la be ngang-kaming be kamatano be dalaba kana. Kam muzinga-ming diuia be tamoata takadi kadumadi, alauri masa muzinga-ming irakingadia-lo be kangkang bibia-la be kamauaroe. Bokai masa kangkang kokoko-la ane be ono tamoata kangkang-lo ditukura nge duma biabia kamandi. 11 Be bong moarunga-lo masa kana kokoko-la be Nanaranga nganiang-kaming be kana moarunga-lo nge kamaboadu-tina. Be bong moarunga-lo nge suri uia-lo be kana kokoko-la be tamoata takadi kamaniandi. Bokai masa tamoata kokoko-tina lumaluma neming kanangananga be keka kianiandi nge Nanaranga daperuperui. 12 Duma ngaedi kaememaki nge tago Nanaranga-la tamoata ne kana direretaki be duma direre ka duma kaniandi! Tago. Nge ono suri-uia ane be tamoata kokoko-tina Nanaranga daperuperui kana ka duma kaniandi! 13 Bokai kadumaduma masa neming-la mangata kamananga-kaming kam moimoi be kadumaduma. Be tamoata kokoko-tina masa Nanaranga ara atabala-tina danangai, bakara kam Kristus Pile* Uia ne kamalipilipitina-uiani. Be kana takaia ono Nanaranga ara atabala-tina danangai kana nge bokai: Kam suri uia-lo be kana ono dumanga kokoko-la be kanangananga, be ono tamoata be aine takadi zaiza kana neming kanegenege-budu. 14 Be bokai masa ilodi darereretakikaming-tina be kam kanabe daraborabo, bakara Nanaranga marou ne tadokidoki-ba nge takadiaba-tina kaoa ka iang-kaming. 15 Bokaibe, Nanaranga taperui! Bakara, ngai lumaluma zazadi atabalabala-tina ka ianiang-kita.

Copyright information for `MVA