2 Thessalonians 3

Rabo Kana Sinau Ipura

Tarito, pile nema ono gamambuaki kana nge bokai: Keka kanabe kamaraborabo be masa Tanepoa pile ne oaikiki-tina ege-ege ngalakolako be rakeaka bibia ngadokidoki, kam-la mara-ming imuzi bokana. Keka kanabe kamaraborabo be masa Nanaranga ngaduma-kama be tamoata muzingadi goalakadi be tamoata ilodi goalakadi nge tago iboadu dabalaki-kama. Maka ma tago moarunga-tina ka Tanepoa pile ne lama diungdi. Ata Tanepoa pilenga tago dilakolako-ba. Rakana ngaemaki kana be ipile nge ngaemakia-la be kana. Bokaibe ngadumakaming-la be kana. Bokai masa ngakaingaki-kaming be ngaoiaki-kaming be Satang* tago iboadu ba ngabasaki-kaming. Tanepoa ka iemaki-kama be lama omingo kiuni malipi kaituka-tina kaememaki nge kaememaki-la kana, be alauri masa kamaememaki-la, kirakaming-la bokana. Rere nema bokai: Tanepoa iboadu ilo-ming ngabaga be Nanaranga reretaka nena-lo ngalakuaki-kaming. Be Kristus* iboadu kaiboang ne ono sururu dokinga ngang-kaming.

Tesalonika Damalipilipi

Tarito, Tanepoa Iesus Kristus aranao be pile kakai bokai mra-kaming kana: Taritokada tago malipilipidi sukoakidia-ba nge kamasibongakidia-tina. Moaki sesu kasaringadi. Di sule-pile kiandi nge tago ditagatagadi. Kam neming-la be kakaua baituka be omaio tonanga kaita. Makara mara-ming kisukoaki nge tago sesu kisukoaki-ba. Kimalipilipi-la. Be kangkang kanama nge kizazadi be dikangkang. Tago didokidoki-ba. Maka ma ariata be oabubu-lo nge kimalipilipi-la. Tago kirere moatubu gang-kaming be ono kangkang ki ‘mone’ neming omaio kamagamang. Ata bokai kamakaua. Keka kiboadu-tina gara-kaming be zazanga kamang-kama, ata tago bokai kimuzi. Zazanga tago kikeliaki nge ono kamate-kama be tonanga omaio kamadoki kana ka bokai kimuzi. 10 Maka ma ramani makara kisoaki nge mata teke bokai kiang-kaming, “Tamoata naita malipi isege nge tago iboadu ngamoanako.”

11 Labu nema ono pile ngaedi kipile nge bokai: Tamoata alu mara-ming disoaki nge disukoakiba-tina. Tago sesu dimalipilipi. Disukoaki-ba be tamoata takadi kana nedia-lo panganadi dizezelekilako be ono giriki diraperape. 12 Tanepoa Iesus Kristus ara-nao be tamoata ngaedi bokai kipile-kaidi be gailo-kauadi kana: Dasukoaki uia be damalipilipi be nedia-la be kangkang kandi dapupuraki.

13 Ata, kam tarito-kama nge mata uia kamaememaki-la. Moaki ilo-ming diakaka.

14 Tamoata teke makara mara-ming isoaki pile makare kigere ngaedi tago itagatagadi nge kamasibongakia-tina. Moaki sesu kagea be kate. Bokai masa ngamaia. 15 Ata moaki erekei neming bokana kabasaki. Tarito-kaming bokana kamasikengni.

Pol Tesalonika Irabuakidi

16 Kodeka bokai gapile: Tanepoa ka ilo-uia moarunga labudi. Bokaibe ngai iboadu bong moarunga-lo be zala moarunga-lo be ilo-uia nganiang-kaming. Tanepoa kam-lo ngasoaki!

17 Gere ngaedi kamaita be kilala negu gerengagu moarunga-o unangananga nge kamakilala. Nge negu-tina luma-gu ane be bokai ugere: Ngau Pol ka ilo-uia negu unanga-kaming. Ngau bokainatuka-la ka ugeregere.

18 Tanepoa neda Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba iboadu kam moarunga-lo ngaeno.

Copyright information for `MVA