2 Timothy 1

Ngau Pol, ka ugere. Nanaranga rerenganao ka Kristus Iesus ‘apostel’* ne upura be nepiagu ipura be mialale be moauriuri soaki toira be moimoi be rangaka ipura nge mangata mrangaki kana. Moauriuri soaki ngae nge Kristus Iesus-lo tasoaki ka kita-lo ieno.

Be nge kaiko negu natugu Timoti ka ugereniko.

Tama Nanaranga be Tanepoa neda Kristus Iesus iboadu marou ne tadokidoki-ba, ilo-taga ne be ilo-uia ne ngangko.

Pol Timoti Isikengni Be Ono Iaka-kai

Izamazama rabo negu-lo ariata be oabubu-lo nge ilogu ianiangko be Nanaranga uperuperui. Ilogu sikita nge adoado-la be Nanaranga ngae umalipilipini toira-la tamagu be tubugu dimalipilipini bokana. Bong taeperekiru nge mata-dangim ilogu ianiandi be urere-tina mpura be mteko. Bokai masa ilogu-lo suri-uia dakauri. Lama uniangam adoado Kristus-lo nge ilogu ianiania-tina. Lama unianga bokainaina nge tubum aineka Lois be tinam Iunis-lo dieno. Be ngau ukaua-tina lama unianga ngae nge kaiko-lo ieno. Labu ngaenao ka ngau bokainatuka milo-kauaiko kana: Bong luma-gu omo unangaria be umarouiko nge Nanaranga ka ne lumaluma ne iangko be ono Kristus malipi ne goemaki kana. Bokaibe ngau urere Nanaranga lumaluma ne ngae nge ilom-lo kaba gokarataki be ngapurupururui-la. Maka ma Oli Spirit Nanaranga iang-kita nge tago ono ngaemaki-kita be taburida darara kana. Tago. Nanaranga Oli Spirit ne ngae nge ono takaiboang, ono reretaka mata neda dalaba, be ono neda muzinga adoado taememaki kana ka iang-kita.

Kaituka-tina nge Tanepoa neda mangata rangaka nge moakina-tina kumaiamaia. Ki lili-nao be ngau uaura* pera-lo usoaki ngena kumaia. Ata ngau urere Nanaranga kaiboang nena-lo be keka zaiza be Pile* Uia sururu be moatubu ne tadokidoki-budu. Nanaranga ka iuketi-kita be kilau ne rata ane be ikila-kita be tamoata be aine ne tapura. Tago malipi teke taemakani be ono ibubung-kita bokana ka ikila-kita. Tago-la. Nge ne rerengana-lo be ono ne labu ne ngaonoti kana ka marou ne tadokidoki-ba ane be ikila-kita. Marou ne tadokidoki-ba nge Nanaranga isi tago kateka iemaki be Kristus Iesus ara-nao be iang-kita. 10 Ata kaituka bong ngaedia-lo Uketiketi neda Kristus Iesus kateka-o ipura nge Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ngaedi mangata dipusika. Kristus Iesus ka Pile Uia kaiboang nena-lo be mate kaiboang ne igamang be moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura nge mangata kita-lo inangai. 11 Pile* Uia ngae kana ka ngau ‘apostel’ nangaiagu ipura be mialale be mangata mrangaki kana. 12 Nge labu ngaenao ka sururu be moatubu kaituka-tina udokidoki nge udokidoki-la. Ata ngau tagona-tina umaia. Maka ma ngau ukaua naita ka lama unani, be ukaua kana maka irangaki be uememakini masa ngananaring-tina uia nibe Bong-ba biabia ngapura. 13 Lama unianga be reretaka mata Kristus Iesus-lo dieno ane be pile uarikadi ngau uraiko nge zala iauia-lo golakulakuaki-la. 14 Be pile moimoi be kalingo Oli Spirit maka iloda-lo isukoaki iangko be goadoadoraki kana nge goadoadorakia-uia.

15 Kaiko kukaua moarunga Esia kaba-lo nge ambe disegeaka. Ngau uaura-lo usoaki ngena ilodi bokai dipile, “Rom masa dapile kita Pol ruanga, be uaura-lo dananga-kita takana!” Be Pigelus be Ermogenes nge disegeaka be. 16 Ata Tanepoa iboadu Onesiporus dara ne zaiza ilo-taga ne ngandi, bakara ngai izamaizama ilogu iadoadorakia-tina. Ngau uaura-lo usoaki nge ngai tago imaia. 17 Bokaibe bong Rom anua-lo ipura nge oaikiki-tina ilelea nibe itea. 18 Bokaibe Tanepoa iboadu-tina Bong biabiao ilo-taga ne ngani. Be malipi bakarairai bong Epises anua-lo usoaki be iemakina nge kaiko kukaua-doi.

Copyright information for `MVA