2 Timothy 2

Kristus Iesus Malipi Ne Emakadia-uia Dapurapura

Natugu, ngau urere kaiko Nanaranga marou ne tadokidoki-ba Kristus kaiboang nena-lo be neda nge odio gokaiboang. Be sule ngau usulesuletaki mata-ita kokoko matadi-o be kulongo nge godoki be tamoata uia iboadu malipi kita taememaki daemaki-uia nge luma-dio gosalangaki. Tamoata uia bokainaina ka masa alauri daboadu tamoata be aine takadi dasuledi.

Be ngau urere kaiko Kristus Iesus eunung ne iauia bokana be sururu keka didokidoki bokana nge godokidoki. Bakara, Nanaranga masa zazanga uia ngangko. Bokai mtonanga be gokaua: Tamoata koai-bagi tekena-lo isoaki nge tagona-tina iboadu malipi-ramo takadi ngaememaki. Maka ma malipi ne ngaedi nge ono tamoata idoki be koai-bagio inangai ka ngaemaki be suri dauia kana. Bokainatuka-la, tamoata teke tago iboadu panana-lo ngauasa-ba be lumaluma ono uasanga teke ngadokia-ba. Tago-la. Panana mata nedi ngatagadi masa ngauasa. Tago be tago. Be bokaina-la, tamoata uma-lo malipi imamalo ka kangkang matamata uaroeadi dipura nge ania ngapura-mua kana. Pile upilepile ngaedi nge ilom-lo golelenaki, bakara Tanepoa masa ngadumaiko be gokauataki-doi.

Izamaizama malipi nem-lo nge Iesus Kristus ilom nganiani. Ngai ka mate-lo be marangaka ipura. Ngai Debiti tubu, Pile Uia-la ngau usulesuletaki ipile bokana. Pile* Uia usulesuletaki ngae lili-nao ka anakonako bokana oarige kaiboangdi ane diuaura be sururu udokidoki. Ata Nanaranga pile ne nge tago oarige kaiboangdi oti uauradi dipurapura. Tago-la. 10 Nge bokai ka Nanaranga tamoata be aine ne alauri ngauketidi kana lilidi-o be ukaikaingaka be sururu ngaedi udokidoki. Bokai masa Nanaranga malama nena-lo nem kusoaki dasukoaki.

11 Pile toira be digere ngaedi nge moimoi be kalingodi,

“Ngai zaiza tamate-budu masa ngai zaiza moauriuri tasoaki.
12 Takaiboang be sururu tadokidoki-la masa ngai zaiza be anuatanepoa bokana tasukoaki. Murida tanangai masa ngai muri ngananga-kita be taleua.
13 Moimoi kita pilenga tago tatagatagadi, ata ngai tago muri inangananga-kita. Maka ma ngai tago iboadu nena-la ngabolesi.”

Kristus Malipilipi Ne Iauia

14 Kana ngaedi nge izamaizama tamoata be aine nem goilo-kauakauatakidi. Gopile-kaidi be moaki Nanaranga mata-nao be pile-ramo diebulobulongaki. Pile bokainaina nge kalingodi tagotago, be nge ono-ba ka tamoata maka pile ngaedi dilongolongo nge gamanadi dipura. 15 Gopipi-tina be gomalipilipi be ono Nanaranga iboadu bokai ngarangakiko, “Kaiko kumalipi uia.” Gomalipilipi uia, tamoata-la malipi ne tago imamakaki bokana. Be malipi ngaedi nge tamoata-la Nanaranga pilenga moimoi be kalingodi adoado isulesuletaki bokana goememaki. 16 Pile kalingodi tagotago tago Nanaranga rerengana-lo nge gosibosibongaki-tina. Pile bokainaina ka tamoata direrepekidi be mata goalakadi diememaki be Nanaranga diperepereki. 17 Pile bokainaina nge poake kanabiabia tamoata kusi-nao ngaeno be kusi ngakangkani bokana. Tamoata rua ara-diaru Aimeneas be Piletus nge bokainaina-diaru. 18 Diaru ambe pile moimoi be kalingo nge diperekiaru be lauaba-nao ka disoakiru. Bokainatuka disulesuleru, “Kita mate-lo be marang neda ambe ipura-doi.” Bokai disulesuleru be ambe tamoata alu lama uniangadi digoalangaki. 19 Ata Nanaranga ambe ariri-moane be ariri-daidai inaguraki. Be ariri ngaedi nge pile ngaedi ane diuau, “Tanepoa ikaua naita-guma ka ngai ne.” Be takadi bokai, “Tamoata naita nena-la mangata irangaki ngai Tanepoa tamoata ne nge mata goalakadi muri ngananga.”

20 Bokainatuka mto: Pera kanabiabia tekena-lo nge tabira be tabira-baba kokoko dieno. Aludi ‘siliua’ be ‘gol’ oti ka diemaki, be alu kai be kateka-poasa oti diemaki. Tabira ngaedi nge alu ono bong bibia-lo moanakonga, be alu nge ono izamaizama moanakonga. 21 Bokaibe tamoata naita muzi goalakadi imurinadi nge nena-la iaka-goazai be dokia ipura be tabira ono bong bibia-lo moanakonga bokana ipura. Maka ma ngai ambe dokia be burenga ipura, be kalukanaka ipura be ono Biabiadi ne malipi ne uia ngaemakini kana.

22 Bokaibe kaiko Timoti Biabiadi nem malipi ne goememaki kana nge bokai gomuzimuzi: Amuna mata nedi ono rerengadi dimamambuaki nge gosibosibongaki-tina. Be gokaikai-tina be mata adoadodi gotagatagadi, lama gounia-tina, be reretaka mata be ilo-uia mata kaiko-lo daeno. Tamoata ilodia-lo girikidi tagotago zaiza be Tanepoa ngaduma-kaming kana be kamakilakilai. 23 Ata kaiko egore ngaongaodi be egore kaua tago teke ono ieno nge gosegeaki-tina.
Egore bokainaina nge gosegeaki-tina: Nanaranga tamoata ne dimate iboadu lama gounadi, be mata ono muzigoala emakadi dipurapura nge iboadu goememaki-la.
Bakara, kaiko kukaua egore bokainaina nge ebulo be eung dieleluaki.
24 Maka ma bokai gokaua: Tanepoa malipilipi kana nge moakina-tina iebulobulo be ieunung. Moaki be moaki-tina. Tanepoa malipilipi kana nge tamoata moarunga ngailo-uiauiatakidi, tamoata takadi ngasulesuledi-uia, be moaki oaikiki-la be isegesegeakidi. 25 Be tamoata maka dierekeikei nge malielie-ba be giriki nedi ngadoadoraki. Baraoa tamoata maka dierekeikei nge Nanaranga ngasumoaladi be ilodi dabuiri be pile moimoi be kalingo dakauataki, 26 be kaba bokai daita Satang* sausau nena-lo ka disoaki, be dairatu. Satang ka idokidi be sausau nena-lo inangadialako be rerenga ditagatagadi.

Copyright information for `MVA