2 Timothy 4

Timoti Ngakai-tina Be Pile Kalingo Ngarangaki

Kristus Iesus masa anuatanepoa bokana ngapura be ngatanepoa-kita kana, be moauriuri disoaki be matedi giriki nedi ngaliliti. Bokai ka Nanaranga be Kristus Iesus mata-nao be bokai uakoroiko: pile aniam ipura be kudoki nge tamoata takadi gosulesuledi. Bong moarunga dipurapuraniko, bong uia ki tago uia nge gopipi-tina be pile aniam ipura nge gosulesuletaki-la. Ilom adoado be bong kusulesuledi nge gosikengkeng, mangmang gounung, be ilodi gomarangrangaki. Moaki oaikiki-la be ilom iakaka. Maka ma bong tekedi masa dapura, be bong ngaradia-lo masa oaikiki-tina tamoata moarunga sule uia muridi dananga. Masa kungidi dakapoara-ramo be tamoata takadi sulengadi takadia-ba dadokidi be sule ono rerengadi damamambuaki kana nge dasulesuledi be dalongolongo. Be pile moimoi be kalingo nge longora dasege be tubudi nanari nedi dalolongori be datagatagadi. Ata ngau urere kaiko bokai gomuzimuzi: adoado-la goalalale be gosukoaki, gokaikai be sururu godokidoki, malipi ono Pile* Uia mangata rangaka nge goememaki, be malipi nem Nanaranga malipilipi kana bokana nge moarunga-doi be goememaki.

Ngau bokai uraraiko nge ono gokaua ambe kabagu godoki kana. Bong ono kateka ngae mpereki kana ambe ipura be makare ieno. Bokaibe ambe tabataba* bokana dokiagu ngapura be Nanaranga tabangakani ngapura kana. Ngau ambe eung ngaena-lo ueung-tina uia. Be panana ngaena-lo nge upapanana-la nibe umambuakia-ba. Zala-lo tago sesu umanaua ki zalaba-lo be usege. Tago-tina. Ngau lama uniangagu udokimateia-tina. Bokaibe nge ambe uasa bokana, be lumaluma negu uasai nge mdoki kana be kalukanaka ipura be ieno. Lumaluma negu ngae nge Nanaranga mata-nao adoado soaki ipurapura, be masa kauta bokana mnangai. Lumaluma ngae nge masa bong* biabiao be tamoata giriki adoadoraki adoado, Tanepoa nge ngana. Tago ngau-la ka lumaluma bokainaina ngana kana. Tamoata be aine maka reretaka mata-lo be puranga dirarapung masa ngandi be.

Pol Pile Ne Sisiki Timoti Irai

Gokai-tina be oaikiki-tina makare ngau-lo gopura. 10 Bakara, Demas ambe iratuia be Tesalonika anua-lo ilako. Ngai kateka kaitukatuka mata ireretaki. Bokai ka iratuia. Keresens ambe Galesia kaba-lo ilako. Be Taitus Dalmesia kaba-lo unepalako. 11 Lukas-la ka makare sakeguo isoaki. Markus gobagai be kamapura-buduru. Ngai iboadu-tina malipi ngaedia-lo ngadumaia. 12 Tikikus ambe Epises anua-lo unepalako. 13 Makare kupurapura nge kusi-sili negu biabia Troas anua-lo upereki nge godokana. Makara Kapus pera kanana-lo upereki. Be ‘buku’ moarunga makara dieno nge godoki be. ‘Buku’ ngado kusidi oti emakadi dipura nge moaki ilom dileuataki.

14 Tamoata maka kaleti ‘aen’ nedi oti kana moarunga iememaki ara Aleksanda nge iaka-sururuiautina. Ata kana ngae iemakana bokana Tanepoa masa ngatagadiani be bakara ngabasaki. 15 Gomatakuria-tina. Ngai pilengada ierekeidia-tina.

16 Bong matamata giriki adoadoraki arodi utui be negu-la moiaka kana nge tago teke murigu itui. Tago-la. Moarunga diratuiau-doi. Ngau urere-tina Nanaranga moaki giriki nedi ngaedi nge odio inangalako. 17 Ata bokai muzi ipura be ono zalakagu ipura be ‘koto’ aro be Kristus rangaka nge Ungguma* Takadi urangakadi. Be Tanepoa idumaia be ‘koto’ bibia ngaedi saringatuka dara-leuaia kanana-lo ka ipasika, suri oakei kanabiabia aoa-nalo be upusika bokana. Bokai ka uketiagu ipura be tago umate. 18 Be ngau ukaua-tina Tanepoa negu masa ngauketia be kana goalakadi tamoata makare daemakina kana nge miratudi. E! Be masa adoadogu malogu lakalakana-la be ngabagaia be anua ne ono ngatanepoa kanana-lo lang* anua-lo ngalakuaka. Makara ka tamoata moarunga ngatanepoadi kana. Be nge bokai ka ara atabalabala-tina nem-kueno ieneno nge ania ngapura. Moimoi.

Suri-uia Alalaurituka

19 Suri-uia negu Prisila, Akuila be Onesiporus dara ne zaiza unangadi.

20 Erastus nge Korin anua-lanalo isoaki. Be Tropimus nge imore-tina ka Miletus anua-lo upereki.

21 Auara ambe saringatuka ngapura kana. Bokaibe gopi-tina be anua-goala isi tagona-la dimai be makare gopura.

Iubulus, Pudens, Lainus, Klodia be taritokada Kristus ara-nao makare disoaki nge suri-uia nedi dinanganiko.

22 Tanepoa iboadu mariabakam-lo ngasoaki. Be Nanaranga marou ne tadokidoki-ba nge kaiko-lo daeno.

Copyright information for `MVA