Acts 10

Kornilius Pita Ikeliaki

Sisaria anua-lo nge tamoata teke Rom* koai-bagi nedi teke imuamuadi ara Kornilius isoaki. Tamoata ngae nge koai-bagi tamoata ‘100’ moarunga imuamuadi, be koai-bagi ngae nge Itali koai-bagi kana ditugani. Kornilius roa be natu zaiza nge Nanaranga dirakerakeaki be ditagatagaia-tina uia. Iuda tamoata kana nedi tagotago nge kana kokoko-la be ianiandi, be bong kokoko Nanaranga iraboraboi. Bong teke rairai, amari ambe ibala siriki tolianao nge rai kaba-lo bokana ilako. Isoaki nge mangata-tina matana-lo Nanaranga ‘enzel’ ne teke ipura be ikilai, “Kornilius.”

Kornilius nge taburi ira-tina be ‘enzel’ idedepoatoki be bokai itegi, “Tanepoa. Rakana?”

Be ‘enzel’ ngae ikatu be bokai irai, “Nanaranga ambe rabo nem ilongo be tamoata kana nedi tagotago kudumadumadi nge ita be idoki, be ambe ilo iangko.
Gotui be tamoata alu gonepidi be dalale Zopa anua-lo be tamoata kata ara Saimon, Pita kana dikilakilai nge dabagai be makare dapuraki. Tamoata ngado kusidi isisisi ara Saimon pera kanana-lo isoaki. Tamoata ngae pera kana nge makasi zagenao ka ieno.”

Bong ‘enzel’ ialale nge Kornilius itaguraki be malipilipi kana rua be tamoata koai-lo dumaduma ne teke Nanaranga mata ne itagatagadia-tina uia nge ikiladiato. Kodeka kana moarunga dipurani nge irangakidiato be inepidiato be Zopa dilakoto.

Pita Rai Kaba Kalingodi Ita

Izama be ambe saringatuka amari malala ngaeno kana nge tamoata toli Kornilius inepidiato nge ambe Zopa anua disaringaiato, be Pita ikautaki pera nokunao be ngarabo kana. 10 Tole nge imate be ngamoanako-tina kana irere. Be bong kangkang diememaki nge ngai rai-o bokana ilako. 11 Bokai isoaki nge lang itakaka be kana teke kusi mapala kanabiabia bokana zage oati-lo dokia ipura be kateka-o urumaria ipurapura be ite. 12 Kusi mapala ngae ilona-lo nge ngado putudi oati-oati moarunga, moata be oakei moarunga be mang moarunga nge dieno. 13 Kodeka malonga teke Pita bokai irai, “Pita, gotuirake. Ngado goumoatedi be gomoanako.”

14 Ata Pita ikatu be bokai ipile, “Tanepoa, tagona-tina iboadu! Maka ma kana bolobolo ki sangalangala nge tagona-tina teke aoagu-o idum.”

15 Pita bokai ipile nge malonga ngae kababe bokai irai, “Kana moarunga Nanaranga ambe iaka-goazadi* nge tagona-tina iboadu dibolo kana gorangaki.”

16 Pile ngaedi nge bong toli emakadiani ipura, kodeka kusi mapala ngae nge kababe lang-lo repekalako ipura.

17 Pita nge isi rai kaba ngaedi labudi ilelelenaki-la be tamoata toli Kornilius inepidi be dipura nge Saimon pera kana disikengtakadiato be dipura be babaduaduana-lo dituituito. 18 Kodeka dikilau be bokai ditegi, “Saimon ara takaia Pita makara isoaki ki tago?”

19 Pita nge isi rai kaba ngaedi labudi ngakauataki kana be imuzimuzi be Oli Spirit bokai ipile, “Kaba goita! Tamoata toli dileleleikoto. 20 Gotui be gotaoio. Gotagadi be kamalale-budu kana nge moaki ilom irua. Ngau ka unepidi be dipura.”

21 Makara nge Pita itaoio be tamoata toli ngaedi bokai iradi, “Nge ngau ka kaleleleiauto. Bakara ka kapurato?”

22 Be tamoata ngaediato dikatuto be bokai dipileto, “Koai-bagi pangana nedi Kornilius inepi-kama ka kipura. Ngai tamoata iauia be Nanaranga imatakutakuri, be Iuda moarunga nge dimuamuaki. Nanaranga ‘enzel’ ne teke irai be pera kanana-lo golako be pilengam ngalongo kana.” 23 Kodeka Pita itaguraki be tamoata toli ngaediato nge pera-lo ibagadilakoto be oabubu ngarana-lo nge makara disoakito.

Pita Kornilius Pera Kanana-lo

Izama nge Pita itui be tamoata toli ngaedi itagadi. Be tamoata alu Kristus lama diunani Zopa anua-lonalona nge ditagadi be dialale-budu.
24 Kaba izama kodeka Sisaria anua-lo dipusikalako. Kornilius nge irarapungdi be isoaki. Dara ne moarunga be ruanga uia moarunga nge ikeliakidi be dirapurapu-budu be disoaki. 25 Pita ambe Kornilius pera kanana-lo isilisili nge Kornilius imai be Pita ae babadia-lo iboadukuria be irakeaki bokana. 26 Ata Pita itaguraki be Kornilius ituirakarake be bokai irai, “Gotuirake. Ngau negu-la nge tamoata-ramo kata.”

27 Makara be dipilepileru be pera-lo disiliru. Disiliru nge Pita tamoata be aine kokoko-tina pera ilona-lo itedi. 28 Be bokai iradi, “Kam neming-la be kakaua Iuda mata nema dipile Iuda tamoata tagona-tina iboadu Ungguma* Takadi ngasilidi ki ngalako be ngatedi. Ata Nanaranga ambe nena-la be itikina tamoata tago teke iboadu bolobolo ki sangalangala kana mrangaki. Tago-tina. 29 Bokaibe bong kakeliaka nge tago usege. Utui-ba be makare upura. Iboadu bokai mtegi: Bakara ka kakeliaka?”

30 Be Kornilius ikatu be bokai ipile, “Norane, ambe amaridi oati dilako nge pera kanagu-lo uraborabo. Ambe irairai kaituka-tina bokana, amari ambe siriki tolianao ieno ka uraborabo. Uraborabo nge oaikiki-tina tamoata teke kusi ne oaoa-sepukadi arogu ituitui. 31 Be bokai iraia, ‘Kornilius, Nanaranga ambe rabo nem ilongori, be lumaluma nem tamoata kana nedi tagotago kuianiandi nge ilo iandi. 32 Tamoata alu Zopa gonepidialako be Saimon ara takaia Pita nge dabagai. Makara tamoata ngado kusidi isisisi ara Saimon pera kanana-lo lou ne bokana isukoaki. Pera kana nge makasi zagenao ka ieno.’ 33 Bokai ka oaikiki-tina unepi be dibagaiko. Makare kupura nge muzi iauia-tina ka kuemaki. Keka moarunga kaituka makare kisoaki nge Nanaranga mata-nao ka kiepurari, be Tanepoa baituka iraiko be gora-kama kana nge pilenga moarunga galongo kana ka kipura.”

34 Kodeka Pita itaguraki be bokai ipile, “Kodeka ukaua moimoina-tina Nanaranga tamoata moarunga suridi tekedi bokana ibabasakidi. 35 Ungguma moarunga-lo nge bokai imuzimuzi: Tamoata rangguma dimatakutakuri be mata adoadodi ditagatagadi nge ne bokana idokidokidi. 36 Be nge pile ngaedi ka Nanaranga idoki be Israel tamoata be aine inangadi. Pile* Uia ono anua-uia dokinga ngae ka Iesus Kristus iani, be Iesus itaguraki be mangata irangaki. Iesus ka tamoata moarunga Tanepoa nedi. 37 Be kana ege-ege Zudea kaba-lo dipura nge kam kakauataki, bong matamata Galili kaba-lo be Zon ruku* ono tamalinga mangata irangaki muridi be imai-ma! 38 Be Nasaret tamoata ara Iesus nge rangaka kam kakauataki. Be baituka be Nanaranga itaguraki be Oli Spirit ane be Iesus kaiboang iani nge kam kaua. Be ege-ege ilakolako be muzi uia iememaki be tamoata Satang* kaiboang ne eruma disoaki nge iaka-uiauiakidi. Maka ma Nanaranga Iesus sakenao isoaki.

39 “Be keka nge mata-ita ne bokana. Kana moarunga ungguma Iuda kaba nedia-lo be Ierusalem anua-lo be Iesus iemaki nge keka kita-doi. Kai-o dirokatagaki be imate, 40 ata amari tolianao be Nanaranga mate-lo be imarangaki be mangata inangai be tea ipura. 41 Tago tamoata moarunga ka dite. Tago. Kekai-la mata-ita Nanaranga ambe inanga-kama ka kite. Mate-lo be imarang nge kimoanako-budu be dang kising-budu. 42 Be irakama be Pile* Uia tamoata be aine mangata garangakadi kana, be mangata bokai gapile, ‘Tamoata ngae ka Nanaranga inangai be tamoata moauriuri disoaki be tamoata matedi giriki nedi ngaliliti kana.’ 43 ‘Propet’* moarunga nge ngai ka dirangaki. Bokai dirangaki, ‘Tamoata moarunga lama diunani masa ara kaiboang nena-lo be muzigoala nedi rokakadialedi dapura.’”

44 Pita isi ipilepile-la be tamoata be aine pile dilongolongo nge Oli Spirit odio ibala. 45 Iuda tamoata kusidi korotototo Kristus lama diunani Pita zaiza be Zopa-lo be dipura kaba bokai dita Nanaranga ambe Ungguma* Takadi Oli Spirit odio isuburakaria nge dipitilaki-tina. 46 Maka ma Iuda tamoata ngaedi nge kaba bokai dita Ungguma Takadi ngaedi nge pile takadia-lo dipilepile. Bokaibe Nanaranga kaiboang ne dirakerakeaki. Kodeka Pita bokai ipile, 47 “Tamoata ngaedi ambe kita-la Oli Spirit tadoki bokana be ambe didoki. Bokaibe dang oti be ruku* ono tamalinga ane rukuadi dapura. Tamoata tago teke iboadu ngababaridi!” 48 Bokaibe iradi be Iesus Kristus ara-nao be rukudi dipura. Kodeka ditaguraki be Pita diakoroi be amaridi alu makara sakedio ngasoaki kana.

Copyright information for `MVA