Acts 15

Ierusalem-lo Egore Biabia Emaka Ipura

Kodeka tamoata alu Zudea kaba-lo ka dimai Antiok anua-lo be taritoka-da bokai disulesuledi, “Tago iboadu Nanaranga ngauketi-kaming be ngamuleaki-kamingba. Moses* Mata ne kamatagadi be kusi-ming korototokadi dapura masa Nanaranga ngauketi-kaming be ngamuleaki-kaming. Tago be tago!” Ata Pol be Barnabas nge sule ngaedi tago direretakiru. Bokaibe tamoata ngaedi zaiza egore kanabiabia teke diemaki. Makara be tamoata be aine Enitok ‘sios’-lo* ditaguraki be Pol be Barnabas dinanga-diaru be Ierusalem dinepidialakoru be Iesus ‘apostel’ ne be tamoata ‘sios’-lo dimuamua zaiza sule ngae daegoretaki kana. Kodeka tamoata alu ‘sios’-lo nge dinangadi be Pol be Barnabas zaiza dalale-budu kana.

Kodeka dinepidi be dialale. Dialale nge Pinisia kaba be Samaria kaba dialaleaki, be bakara be Ungguma* Takadi Nanaranga moimoi be kalingona-lo dilako nge dirangaki. Bokaibe taritokada moarunga makara nge suridi diuia-tina. Bong Pol be Barnabas be tamoata dialale-budu Ierusalem-lo dipura nge ‘sios’ Ierusalem-lo be ‘apostel’ be tamoata ‘sios’-lo dimuamua nge disuri-uiatakidi be dimolatakidi. Be kodeka kana moarunga maka bong dimalipilipi be Nanaranga iemaki nge dirangaki.

Kodeka tamoata alu Kristus lama diunani Parasi* kaoa nge dituirake be bokai dipile, “Ungguma Takadi kusidi korototokadi dapura be radi dapura be Moses* Mata ne datagatagadi.”

Makara nge ‘apostel’ be tamoata ‘sios’-lo* dimuamua nge dikabuni be moatubu ngae daegoretaki kana. Diegoresalaga-tina, kodeka Pita ituirake be bokai ipile, “Taritokagu, kam kakaua norane be rakana ipura. Mara-ming ka Nanaranga inangaia be ualale be Pile* Uia mangata mrangaki be ono Ungguma* Takadi iboadu dalongo be lama dauni. Nanaranga maka tamoata moarunga ilodi ikauataki nge itaguraki be Ungguma Takadi nge idokidi. Bokainatuka be itiking-kita moimoi be idokidi: Oli Spirit idoki be iandi, kita-la iang-kita bokana. Nanaranga mata-nao nge di tago takadia-ba be kita takada-ba. Tago. Bokaibe bong lama diuni nge Nanaranga ilodi iaka-goazadi* be ilodia-lo giriki tago teke ieno. 10 Ak, nge bakara ka Nanaranga katoi be ambe taritokada Ungguma Takadi dududia-lo moatubu bibia kananganangalako? Moatubu bibia ngaedi nge kita be tamada be tubuda tagona-tina tabazidi ka di dududia-lo kananganangalako! 11 Tagona-tina iboadu bokai kamamuzi! Maka ma kita lama bokai tauni: Tanepoa neda Iesus marou ne tadokidoki-ba itagai ka Nanaranga iuketi-kita be imuleaki-kita, dia-la ibasakidi bokana.”

12 Kodeka Pol be Barnabas dituiru be kilala* kaiboangdi be kilala Nanaranga-la iboadu ngaemaki diarua-lo be Ungguma Takadi iemakidi nge dirangakiru. Dipilepileru nge moarunga makara disoaki nge dimoadubulae-ba be dilongolongo. 13 Pol be Barnabas dipile-doiru, kodeka Zems bokai ipile, “Taritokagu, kamalongora! 14 Saimon ambe mangata ira-kita be talongo Nanaranga ambe mangata itiking-kita ngai moimoi be Ungguma Takadi ilo ibukubukutakidi. Nanaranga bokainatuka be mangata itiking-kita ngai moimoi be Ungguma* Takadi ilo ibukubukutakidi: maradi ka tamoata be aine ne idokidi. 15 Bokai imuzi be ono ‘propet’* pilengadi ngaedi iemaki be dikalingo,

16 ‘Kana ngaedi muridi masa kaba mumule be Debiti pera ne itamong be ieno nge mnaguraki. Pera igalalai be ieno masa mnaguraki be masa kaba ne bokana ngapura.
17 Bokai masa tamoata moarunga Tanepoa dalelei, be Ungguma Takadi araguo be negu bokana ukiladi masa daleleia.
18 Tanepoa ka bokai ipile, bakara ngai ka toira be kana ngae mangata inangai, be toira be imai nge kauataka ipura.’ (Amos 9:11-12)
19 “Bokaibe ngau ilogu bokai unangai: Ungguma Takadi ambe Nanaranga-lo dilakolako nge moaki sesu ba tabasakidi be ono zalakadi taono. 20 Moaki-tina. Tageredi be bokai taradi: Kangkang moarupu ara-dio be emakadi dipura be ambe disangala nge moaki dikangkang, pogiza-ramo mata moaki ditagatagadi, ngado tapadi dipura nge moaki dikangkang, be ngado moarunga darakadi nge moaki dikangkang. 21 Bakara, Moses* Mata ne nge toira-tina be ege-ege anua moarunga-lo mangata rangaka ipurapura, be bong ono manauanga ‘Sabat’* moarunga-lo nge leze ipurapura.”

‘Pasi’ Teke Gereta Ipura

22 Kodeka ‘apostel’ be tamoata bibia ‘sios’-lo* dimuamua nge ditaguraki be tamoata nedi alu dinangadi be Pol be Barnabas dataga-diaru be Antiok anua-lo dalako-budu kana. Makara be Iudas (ara takaia Basabas) be Sailas dinanga-diaru. Diaru nge ‘sios’-lo muaka bibia-tina odiaruo ieno. 23 Dalale kana nge ‘pasi’ bokai digereti be diandi,

“Keka tarito-kaming ‘apostel’ be tamoata bibia ‘sios’-lo kimuamua ka kigere.

“Be nge kam Ungguma* Takadi Kristus lama kaunani Antiok anua-lo, Siria kaba-lo be Silisia kaba-lo kasoaki ka kigere-kaming. Suri-uia kinanga-kaming.

24 “Keka ambe bokai kilongo tamoata nema alu kam-lo dimai be pile alu dira-kaming be ono ilo-buku diang-kaming be ilo-ming disururu. Keka tago kisumoaladi be makara kam-lo dimai. 25 Bokai ka iloma kitekenanadi be tamoata nema alu kinangadi be ruangama uarikadi Barnabas be Pol zaiza kam-lo ganepidiamai kana. 26 Tamoata ngae-diaru nge Tanepoa neda Iesus Kristus ara-nao be malipi ne diememakiru, be malipi-ba ngaedi lilidi-o be saringatuka damateru kana. 27 Be nge bokai ka Iudas be Sailas dinepi-diaru be nediaru aoa-diarualo be pile ngaedi kigere nge daka-kaidi kana. 28 Iloma bokai kinanga: Nge tago iuia Oli Spirit mata-nao be keka matamaio ilo-buku bibia tago kaboadu kamabazidi nge gang-kaming. Ata nge iuia mata ngaedi kamatagatagadi:

29 Kangkang ambe moarupu tabangakadiadi dipura moaki kangkang, dara moaki kangkang, ngado ambe tapadi dipura moaki kangkang, be pogiza-ramo mata nge moaki katagatagadi. Mata ngaedi nge kamasibongaki-tina.

Pile nema suridi. Rabuaki nema kiang-kaming.”

30 Makara be tamoata ngaedi dinepidi be dilako Antiok anua-lo. Antiok anua-lo dipura nge tamoata be aine moarunga ‘sios’* ngarana-lo nge dikeliakidi be dipura-doi kabu teke, kodeka ‘pasi’ ngae diandi. 31 Tamoata be aine makara pile ono aka-kainga ngaedi dileze nge suridi diuia-tina. 32 Be Iudas be Sailas ditagurakiru be pile ono aka-kainga diradi, be ono dikaiboang uia. Maka ma diaru nge ‘propet’* kaoa. 33 Be kodeka makara muku disoaki. Be alauri nge taritokada Antiok-lo nge kababe dinepidi Ierusalem dilako, be tamoata dinepidia-lo dimule. Damule kana nge marou ono ilo-uianga ane dimaroudi be dinepidi be dialale. [ 34 Ata Sailas ilo itekenanai be makarana-la Antiok-lo isoaki.]

35 Pol be Barnabas nge Antiok anua-lanalo disoakiru. Bokaibe tamoata alu zaiza be Tanepoa pilenga disulesuletaki be mangata dirarangaki.

Pol Be Barnabas Dieperekiru

36 Muku alauri nge Pol itaguraki be Barnabas bokai irai, “Tamuleru be talakoru anua moarunga Tanepoa pilenga mangata tarangakiru kanana-lo be taritokada tatedi be takauatakidi ambe baituka disukoaki.” 37 Bokaibe Barnabas irere Zon, ara takaia Markus nge dalale-budu, 38 ata Pol ipile nge tago iuia dabagaiaru, maka ma Markus nge Pampilia anua-lo dimalipilipi-budu be iratu. 39 Makara be lili-nao be ebulo biabia-tina diemakiaru bokana Barnabas Markus ibagai be direba-ru be Saiprus motu-nao dilakoru. 40 Ata Pol ipile, “Iauia, ngau Sailas mbagai be galalaleru.” Dalaleru kana nge taritokada Antiok ‘sios’-lo ditaguraki be Sailas didoki be Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ane be Tanepoa luma-nao disalangaki be dialaleru. 41 Kodeka dialaleru be dilakoru Siria kaba be Silisia kaba-lo be tamoata be aine moarunga ‘sios’-lo nge diaka-kaikaidi be dialalaleru.

Copyright information for `MVA