Acts 18

Korin Anua-lo

Kana ngaedi muridi nge Pol itui be Atens anua ipereki be Korin anua-lo ilako. Makara nge tamoata teke ara Akuila ipurakani. Ngai nge Pontus tamoata kata, be roa Prisila diaru kodeka ka Itali kaba-lo ka dipuraru, bakara Rom ‘Sisa’* nedi Klodius pile kakai-tina bokai inanga, “Iuda moaki teke Rom anua-lo isoaki. Dalale-doi.” Bokaibe Pol ilako be ite-diaru. Diaru malipi nediaru nge ngado kusi oti be bazarua diememakiru, Pol-la bokana. Bokaibe bong Pol ipuraka-diaru nge makara sakediaru-o isoaki be dimalipilipi-buduto. Be bong ono manauanga ‘Sabat’* moarunga-o nge pera nedi ono serereinga-lo ilakolako be ungguma Iuda be Grik ilodi iunung be lama dauni kana.

Bong Sailas be Timoti Masedonia kaba-lo be dipuraru nge Pol itaguraki be malipi takadi muri inanga be Kristus-la rangaka mangata irarangaki, be mangata Iuda bokai iraradi, “Iesus ka Kristus.” Ata bong Pol ipilepile be Iuda diare-sabari be diebuloi nge kusi ne inangananga gapukadi itatai be bokai iradi, “Kaleua nge neming-la ka kamangongo-kaming! Moatubu ngaedi tago iboadu oguo dalako! Kaituka be ngalako masa ngau Ungguma* Takadia-lo mlakolako.”

Bokaibe pera* ono serereinga nedi ipereki be tamoata teke Ungguma Takadi kata ara Taitus Zastus pera kanana-lo ilako. Taitus pera kana nge pera ono serereinga saringa ka ieno. Be ngai nge Nanaranga irakerakeaki. Ata tamoata maka pera ono serereinga ngaena-lo imuamua ara Krispus nge moarunga pera kanana-lo disukoaki-budu zaiza be Tanepoa lama diunani. Be tamoata be aine kokoko-tina Korin anua-lo Pol pilenga dilongo nge lama diuni, be Iesus ara-nao be rukuadi dipura.

Oabubu tekena-lo nge Pol rai kaba-lo bokana ilako be Tanepoa itaguraki be bokai irai, “Taburim moaki ira. Gopilepile-la. Moaki sesu aoam kuonoti. 10 Bakara, ngau sakemo usukoaki. Tago teke iboadu ba ngabasakiko. Maka ma tamoata negu kokoko-tina anua ngaena-lo disoaki.” 11 Bokaibe Pol makara Korin anua-lo barasi teke be kapapa isoaki, be Nanaranga pilenga isulesuletakidi.

Pol Galio Aro Itui

12 Bong tamoata ara Galio, Rom bibiadi nedi
Rom ‘Sisa’ nedi aoa bokana.
bokana Gris kaba-lo isoaki nge Iuda diekapotaki be ditaguraki be Pol didokimatei be Galio aro dituiraki be da‘koto’taki kana.
13 Kodeka bokai di‘koto’taki, “Tamoata ngae ambe tamoata be aine ilodi iunung be muzi takadiaba-lo Nanaranga darakerakeaki kana. Tago keka Iuda mata nema itagatagadi.”

14 Makara be Pol itaguraki be ngapile kana nge Galio itaguraki be Iuda bokai iradi, “Giriki kata ki muzi goalaka kata emaka ipura nge ngau iboadu kam Iuda malielie-ba be mlongori-kaming. 15 Ata nge kam Iuda pilenga-ming be ara neming be mata ne-ming rangakadi. Bokaibe nge neming-la be kamadoraki. Ngau tago uboadu kana ngaedi mliliti!” 16 Be itaguraki be ipile be ditaodi be dipusika. 17 Makara nge Iuda ditaguraki be tamoata pera nedi ono serereinga-lo imuamua ara Sostinis nge didokimatei be makarana-la pera ono giriki adorakanga aro ka dirautotoki. Ata Galio tago sesu-tina ilo ibukuni.

Pol Kaba Antiok Anua-lo Imulelako

18 Kodeka Pol muku makara Korin anua-lo tamoata be aine Kristus lama diunani maradi amaridi alu isoaki. Alauri nge iperekidi be Akuila be Prisila diato direbato be Siria kaba-lo dilakoto. Darebato kana nge Pol pile* tago tototo tekedi iemaki nge itagadi be Senkria anua-lo be geleboaruia ipura. 19 Be direba be dialale be Epises anua-lo dipura. Makara be Pol ilako pera nedi ono serereinga-lo isili be Iuda makara disoaki zaiza diegore-budu. 20 Be Iuda ditaguraki be dirai be makara muku uanana sasalaga sakedio ngasoaki kana, ata ngai tago isumoala. 21 Ambe ngaperekidi kana nge bokai iradi, “Nanaranga isumoala masa kaba kam-lo mumule.” Be makara be Akuila be Prisila ipereki-diaru be kati rebereba tekenao ibuli be Epises anua ipereki.

22 Ilako be Sisaria kaba-lo itoka nge ialale Ierusalem-lo be ‘sios’* makara ite. Be alauri nge Antiok anua-lo ilako. 23 Be muku makara isoaki noko ialale. Ialale be ilako Galesia be Prigia kaba ialaleaki be tamoata be aine Kristus lama diunani nge iaka-kaikaidi be ialalale.

Apolos Epises Be Korin Anua-lo Isoaki

24 Pol kaba ngaradia-lo ialalale nge Iuda tamoata kata ara Apolos nge makara Epises anua-lo ipura. Apolos nge Aleksandria anua-lo ka nekiaka ipura, be ngai nge kauakauana-tina be Nanaranga* ‘Buku’ ne nge iamangtaki uia. 25 Be Tanepoa rangaka moarunga nge sule-tina uiani ipura. Bokaibe ilona-lo be sakuli ane be moimoibe pile kalingodi oti be Iesus irangarangaki be isulesuletaki. Ata ruku* ono tamalinga nge tekena-la ikauataki. Rukua ono tamalinga maka Zon ono tamoata be aine irukudi ka ikauataki. 26 Makara be Apolos itaguraki be tago taburi-ralo be pera nedi ono serereinga-lo be ipilepile. Be bong Akuila be Prisila dilongoriaru nge dibagalako pera kandiarua-lo be didumaiaru be Nanaranga Zalaka nge disikengtina-uianiaru be iamang uia.

27 Be bong Apolos itui be Gris kaba-lo ngalako kana nge taritokada anua ngarana-lo nge diaka-kai be ‘pasi’ teke tagataga ene Gris kaba-lo nge digeretadi be ono Apolos dadoki be dadoraki kana. Bokaibe Apolos Gris kaba-lo ipura nge tamoata be aine maka Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ane be lama diuni nge duma uia-tina ngaia-lo didoki. 28 Bakara, ngai pile kaiboangdi ane be Iuda egore bibia-lo iare-balakidi. Bakara, ngai Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo pile moarunga idoki be Iuda itikingdi Iesus ka moimoi be Kristus.

Copyright information for `MVA