Acts 19

Pol Epises Anua-lo

Apolos isi Korin anua-lo isoaki nge Pol itui be zala kaba ngaradi lukangadi-o ipanana nge itagai be ilako Epises anua-lo ipura. Makara nge tamoata lama diuni alu ipurakadi, be bokai itegidi, “Bong lama kauni nge Oli Spirit kadoki ki tago?”

Be di dikatu be bokai dipile, “Tago. Keka tago kikaua Oli Spirit teke isoaki!”

Bokai dipile bokana Pol bokai itegidi, “Bokai nge, ruku* ono tamalinga nangata kata ka kadoki?”

Be dikatu be bokai dipile, “Ruku ono tamalinga maka Zon tamoata be aine ono irukudi ka kidoki!”

Be Pol bokai ipile, “Ruku ono tamalinga Zon ne nge tamoata be aine maka muzigoala nedi disegeaki nge nedi. Be Israel iradi tamoata muri ngatagai kana nge lama daunani. Tamoata ngae nge Iesus.” Pile bokai dilongo nge Tanepoa Iesus ara-nao be rukuadi dipura. Be bong Pol luma odio inangaria be irabodi nge Oli Spirit odio ibala be pile takadia-lo dipilepile be Nanaranga pilenga mangata dirarangaki. Tamoata makara disoaki nge kulemoa-be-rua moarunga.

Be alauri nge Pol makara kalea toli sakedio isoaki. Be kalea toli ngaedi ilodia-lo nge bong kokoko pera* ono serereinga nedia-lo ilakolako be tago taburi-ralo be tamoata be aine ilodi bokai ibubuiri: anua* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge moimoi be kalingo. Ata aludi nge panganadi ipatungaki be lama tago diuni, be lili-be-matao Tanepoa Zalaka nge pile goalakadi oti dirangaki. Bokaibe Pol itaguraki be tamoata be aine lama diuni nge ibagadi be pera ono serereinga ngara dipereki. Be izamaizama nge pera ilo bibia Tairinas isulesule kanana-lo be Kristus rangaka mangata irarangaki. 10 Makara bokai imuzimuzi nibe barasi rua dimanubu. Bokaibe tamoata be aine moarunga Esia kaba-lo disoaki, Iuda be Ungguma* Takadi nge Tanepoa pilenga dilongoraki.

Skiba Natu Moanekadi

11 Makara be Nanaranga itaguraki be kilala* kaiboangdi takadia-ba Pol luma-nao iememaki. 12 Bokaibe tamoata alu nge kusi mapaladi ono suburaua utua be ono ragogo rokaka Pol inangananga nge dadoki be dalako be moremore dandi. Be moremore dandi nge more daleuadi be mariaba* goalakadi ilodia-lo nge dairatu.

13 Iuda alu ege-ege dialalale be mariaba goalakadi ditaotaodi nge ditaguraki be Iesus ara-nao be mariaba goalakadi ditaotaodi. Mariaba goalakadi dataodi kana nge bokai daradi, “Iesus maka Pol mangata irangarangaki ara-nao be pile kai ane uraiko, ‘Gopusika.’” 14 Nge tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi teke ara Skiba natu moanekadi lima-rua ka bokai dimuzimuzi. 15 Ata bong teke mariaba goalaka dataoni kana nge bokai ipile, “Ngau Iesus ukauataki be Pol ukauataki, ata kaiko naita kata?” 16 Makara be tamoata maka mariaba goalaka ilona-lo isoaki nge itaguraki be Skiba natu iundi. Iundi be kusi nedi isare, be ere-daradaradi be nemoala-ba diratu be pera ono disoaki dipereki.

17 Iuda be Ungguma* Takadi moarunga Epises anua-lo kana ngae dilongoraki nge taburidi dira-tina. Makara nge Tanepoa Iesus ara atabala-tina dinangai. 18 Kodeka tamoata be aine ambe lama diuni nge kokoko-tina dipura be muzingadi goalakingadi mangata dirangaki. 19 Tamoata maka naboa be zere diememaki nge kokoko dipura be ‘buku’ nedi ono kana ngaedi diememaki nge lili-be-matao be dibulai. ‘Buku’ dibulai ngaedi zazanga nedi kokotangadi diuare nge ‘50,000 mone* siliua’ bokana. 20 Be nge bokainatuka be kaiboang bibia-tina ane be Tanepoa pilenga ege-ege dilakolako be dilabalaba.

Ebulo Biabia Teke Epises Anua-lo Imarang

21 Kana ngaedi muridi nge Pol ilo ilelenaki be Masedonia kaba be Akaia kaba ngalaleaki be Ierusalem ngalako kana. Be bokai ilo inangai, “Ierusalem mlako noko Rom mlako.” 22 Bokaibe Pol itaguraki be dumaduma ne rua Timoti be Erastus inepi-diaru be Masedonia kaba-lo dilakoru. Ata Pol kaba muku makara Esia kaba-lo isoaki.

23 Be nge bong ngaradia-lo ka Tanepoa Zalaka lili-nao be ebulo biabia teke imarang. 24 Tamoata teke ara Demitrius nge patu ‘siliua’ oti be Epises nanaranga nedi aineka ara Artemis keda ne itoatoaki be iememaki. Be malipilipi ne nge ‘mone’ biabia-tina malipi ngaena-lo dipurapuraki. 25 Kodeka malipilipi ne be tamoata takadi malipi bokainaina-lo dimalipilipi nge ikiladi be bokai iradi, “Ruanga, kam kakaua kita ‘mone’ neda dikoko nge malipi ngaedia-lo ka dikoko. 26 Iboadu neming-la be kaba kamaita be kamalongo rakana tamoata ngae Pol iememaki! Bokai ipile nanaranga maka tamoata diemaki nge tago nanaranga kaoa. Bokaibe tamoata kokoko-tina makare Epises anua-lo ambe ilodi iung be dilongori be pilenga ditagadi. Be tago makarena-la anua ngaena-lo ka ilodi iung, ege-ege Akaia kaba-lo be. 27 Pol pilenga ngaedi nge iboadu malipi neda ono ‘mone’ dokinga ngae ara ngagoalangaki. Be tago kana-la ngae. Nge masa nanaranga aineka ara biabia-tina Artemis keda ne kalingo tagotago kana rangaka ngapura, be Artemis ara masa ruku-goalaia ngapura. Kam kakaua Artemis nge moarunga Esia kaba-lo be ege-ege kateka-o dirakerakeaki!”

28 Tamoata be aine makara dipura pile ngaedi dilongo nge namadi dira-tina be bokai dimere be dipile, “Epises nanaranga nedi Artemis nge ara biabia-tina!” 29 Makara nge mere be naboaki biabia makara anua ngarana-lo ienuaki. Bokaibe tamoata be aine ditaguraki be Pol alalale-budu ruanga Masedonia tamoata rua Gaius be Aristakus nge didokimatedi be direpekidi be malala nedia-lo dilakuakidi. 30 Pol nge nena-la be ngalako tamoata be aine ngaedi arodi ngatui kana, ata tamoata be aine Kristus lama diunani dimuleaki. 31 Be ruanga alu Rom tamoata nedi bibia kaba ngaradia-lo nge pile bokai dinangani, “Lilim moakina-tina malala nedia-lo kupusikangaki!”

32 Anua ilona-lo nge kodeka kauborua ilaba-tina. Tamoata be aine alu kana teke dirangarangaki be dimeremere, alu kana takaia dirangarangaki be dimeremere. Maka ma di kokoko-tina nge tago dikaua bakara ka makara dikabuni. Bokaibe ieboangi-ramo. 33 Makara be Iuda alu ditaguraki be Aleksanda didoki be ene aro-lo dielengaka-lako. Ilodi dipile Aleksanda ka giriki labu. Kodeka Aleksanda luma ane be isikeng ngai pile ne ono nena-la ngaoiaki kana nge ngapile kana. Ata tago-ma. 34 Tamoata be aine kaba bokai dita Aleksanda Iuda kata nge kodeka dipi-tina be bokai dimere, “Epises Artemis nedi nge ara biabia-tina!” Be bokai dimeremere nibe amari siriki ne rua dimambuaki.

35 Alauri kodeka ‘kusukusu’ anua ngara-nalonalona iaka-moarudi be bokai ipile, “Epises tamoata be aine, moarunga dikaua Epises anua ka aine ara biabia Artemis keda ne inarinaringi, be patu rata lang-lo isapasiria nge makare ka ieno. 36 Bokaibe tamoata tago teke iboadu ngapile kana ngaedi nge boli kana kaoa. Maka ma kana kalingodi ka makare dieno. Bokaibe kamamoadubulae. Moaki oaikiki-la be kana teke kaemaki. 37 Kam tamoata ngaedi makare kaeluakidi. Di tago sesu keda neda-lo dianako ki nanaranga neda ono dimanai. 38 Demitrius malipilipi ne zaiza giriki nedi tekedi dieno nge bong ono ‘koto’nga dieno. Be Rom bibia nedi disoaki. Giriki nedi makara dalakuaki be ‘koto’-lo dananga. 39 Ki pile nedi takadi kaba dieno nge bong-tina nedi ono tamoata giriki adoadoraki dakabuni noko dapura be adorakadi dapura. 40 Ata kaituka giriki ngaedi dipura nge kakaua-doi nge neda girikida ka kapuraki. Bokaibe giriki ngaedi nge moatubukadi odao dalako kana. Giriki ngae nge labu tago-tina, be dategi-kita bakara ka kakabuni be kamere be kaba karati masa bakara takatu? Kita pile neda ono takatu kana nge tago-tina.” 41 Pile ngaedi ipile-doi, kodeka tamoata be aine inepidi be dialale.

Copyright information for `MVA