Acts 20

Masedonia Be Gris Kaba-lo Dilako

Mere be kauborua ngaedi muridi nge Pol itaguraki be tamoata be aine lama diuni ikeliakidi, be pile ono aka-kainga iandi be irabuakidi be Masedonia kaba-lo ilako. Be makara kaba ngaradi ialalaleaki, be pile ono aka-kainga kokoko ane be tamoata be aine lama diuni iaka-kaikaidi be ialalale. Be ialalale nibe Gris kaba-lo ipura. Be makara kalea toli isoaki. Makara be ikaluka be ngareba be Siria kaba-lo ngalako kana nge kaba bokai ita Iuda dirabataki be daumoatei kana. Bokaibe ilo takaia inangai be kaba Masedonia kaba-lo ngamule kana. Be tamoata ngaedi nge dialale-budu: Beria tamoata Pairas natu ara Sopater, Tesalonika tamoata rua Aristakus be Sekundius, Derbi tamoata ara Gaius, Timoti be Esia kaba tamoata rua Tikikus be Tropimus. Tamoata ngaedi nge dimua-soasoa be Troas anua-lo dirarapung-kama. Moanako* biabia ono ‘Bereti’ bababa kania ipurapura muri nge Pilipai anua-lo be kireba be amaridi lima muridi nge tamoata ngaedi Troas anua-lo kipurakadi. Be makara Troas anua-lo amaridi lima-rua kisoaki.

Pol Troas Anua-lo Isoaki

‘Sarere’ oabubu-lo nge kiepurari be moanako ono tekenana nge kiemaki. Be ngazama nge galale kana. Bokaibe Pol itaguraki be Kristus rangaka tamoata be aine irangarangakadi nibe buangaluka-tina. Pera ilo atabalabalatuka kisoaki kanana-lo nge baratui kokoko-tina dikarakara. Makara nge tamoata amuna teke ara Iutikus nge kalalang-boazinga zagedi-o isoaki. Pol ipilepile nge ngai itungtung. Itungtung nibe ieno-soa noko isapasi be earuma kateka-o ibutiri. Etatabala pera ilo toliana-lo ka isapasi. Dilako be didokiteteki nge imate. 10 Ata Pol itaoio be iboabuni be bokai ipile, “Ilo-ming moaki dibuku! Ne iauia!” 11 Kodeka kaba pera-lo ikautaki, be ‘bereti’ ikingkotoi be ikani. Be oabubu ngarana-lo nge iraradia-la nibe izama-ba. Izama nge ialale. 12 Be tamoata amuna ngae nge ne iauia be dibagai be pera kanana-lo dilakuaki. Makara nge ilodi diuia-tina.

Troas Anua-lo Be Miletus Anua Lako Ipura

13 Makara be Pol kipereki be kati-o kibuli be kilako Asos anua-lo kitoka. Pol ka nena-la be alale nema ngae nge bokai ibasaki: Ngai nena-la nge irere zala-lo ngalale be ene Asos anua-lo ka kati-o gasalangaki kana. Bokaibe Pol ae-nalo ialale. 14 Pol Asos anua-lo ipura nge kisalangaki be kireba be kilako Mitilini anua-lo kitoka. 15 Izama nge makara be kireba be Kios anua-lo kipura. Makara be kireba be izama nge Samos anua-lo kitoka, be izama nge Miletus anua-lo kipura. 16 Pol nge ambe ilo itekenanai be gareba-soasoa be Epises anua ngapereki kana. Moaki makara kitoka. Maka ma Ierusalem ngalako kana be imarakaraka. Bokaibe tago irere kaba uanana muku sasalaga makara Esia kaba-lo ngagamang. Rerenga nge bong biabia ara ‘Pentekos’-o nge Ierusalem-lo ngapusika.

Pol Epises ‘Sios’* Bibia Nedi Irabuakidi

17 Bokai ka Miletus anua-lo be Pol tamoata bibia Epises ‘sios’-lo pile inangadi be dapura be date kana. 18 Be bong dipura nge bokai iradi, “Bong matamatanatuka upura Esia kaba-lo nge soakingagu moarunga baituka usukoaki nge kakauataki. 19 Negu-la ubalaka be mata-dang zaiza be Tanepoa malipi ne uemaki. Moimoi bong kokoko giriki bibia ono Iuda dirabataka be daumoatea kana nge utalari. 20 Kam kakaua kana ono mduma-kaming kana nge tago teke udokimatei. Mangata-la lili-be-matao ka urara-kaming, be pera pera kanaming-lo ualalale be urara-kaming. 21 Ngau mangata-la ka Iuda be Ungguma Takadi uraradi muzigoala nedi dasegeaki be Nanaranga datalari, be Tanepoa neda Iesus lama daunani.

22 “Be kaituka-tina nge Oli Spirit ka isingaraia be Ierusalem ulakolako. Tago ukaua rakana masa makara ngapurana. 23 Kauangagu nge bokai: Oli Spirit ambe ilo-kauaia anua moarunga-lo nge uaura* pera be moatubu bibia dirapurapunga. 24 Ata ngau ilogu bokai ipile soakingagu makare kateka-o nge kana-ba. Rere negu biabia nge malipi negu mambuaki be ono kuari Tanepoa Iesus iana nge mrausapasingaki. Kuari negu ngaedi nge Pile* Uia maka Nanaranga marou ne tadokidoki-ba irangaki nge mangata mrangarangaki.

25 “Ngau mara-ming usili be bong* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge mangata urangaki. Be ambe mialale kana. Be ngau ukaua alauri masa tago tekem kaba liligu goita. 26 Nge bokai ka kaituka mangata-la ka bokai mra-kaming kana: Tamoata teke mara-ming ileua nge tago ngau giriki negu. 27 Maka ma ngau ukai-tina be mangata-la ka Nanaranga rerenga moarunga urangaki. Tago sesu nuri-nuri usoro.

28 “Eke! Kaba kamaitaita-tina uia! Neming-la kamananaring-kaming uia. Oli Spirit inanga-kaming be Nanaranga ‘sipisipi’ ne kamananaringdi kana nge kamananaringdiatina-uia. Teke ngaleua takana! Nanaranga ‘sios’* ne nge ‘sipisipi’ akolakola ‘sipisipi’ iarogurogudi bokana kamarogurogui. Maka ma Nanaranga ‘sios’ ne ngae nge ne Natu daraka ane ka izazai be imuleaki. 29 Ngau ukaua, mpereki-kaming masa keu kabukabu alu mara-ming dasili be Nanaranga ‘sipisipi’ ne tagona-tina dabaraunakidi kana. 30 Be alu masa kam-tina mara-ming ka datui be boli-pile ane be alu neming darepekidi be datagadi. 31 Bokaibe kamanarinari-tina uia! Ilo-ming kauakaua, amari moarunga be oabubu moarunga nge mata-dang ane be barasi toli ilodia-lo kam teke-teke mangmang ung-kaming.

32 “Be nge ambe Nanaranga luma-nao ka msalangaki-kaming kana, be marou ne tadokidoki-ba ilodia-lo ka mnangakaming-lako kana. Marou ngaedi ka daduma-kaming be kamalaba be Tanepoa kamakauataki be iboadu kana moarunga maka Nanaranga tamoata ne irangakidi be dadoki kana nge kamadoki. 33 Ngau tago sesu tamoata takaia ‘siliua,’ ki ‘gol’ ki kusi ne teke ute be dokia kana be umoatang. Tago-la. 34 Kam neming-la be kakaua ngau negu luma-gu ngaedi ane be kana moarunga ono usukoaki nge upupuraki. Be malipilipi-budu ruanga nge ono udumadumadi be. 35 Kana moarunga uememaki ane be bokai uitiking-kaming: tamoata tago dikaiboang uia nge tadumadumadi. Tanepoa Iesus pilenga ngaedi iloda daniandi be tadumadumadi, ‘Tamoata maka tamoata takadi kana ianianidi nge suri-uia ne dilaba-tina be tamoata maka kana idokidoki-ba nge iuasai.’”

36 Pol ipile-doi nge tukudi-o dirokazokuria be dirabo. 37 Alauri nge ditangtang be Pol diboabuni be diaroki. 38 Pilenga ipile tago kaba lili daita nge ilodi diandi be ditang-tina. Makara be kati-o dieluakalako.

Copyright information for `MVA