Acts 21

Pol Ierusalem Ilako

Makara kati-o nge tamoata bibia Epises ‘sios’-lo* nge kirabuakidi be kireba. Adoado-la kireba be kilako motu ara Kos-lo kitoka. Izama nge kireba be motu ara Rodes-lo kipura, be makara Patara anua-lo kilako. Makara Patara-lo nge kati teke Pinisia ngalako kana nge kite be ono kibuli be kireba be kialale. Kireba kilako be motu ara Saiprus nge kuku kita be kodeka egena-la atata kirebalako be Siria kaba-lo kitoka, be mamasa-o kireba be Taia anua-lo kipura. Makara nge kurari alu nokungakadi dapura kana bokana kinoku be kabu-lo kisoaki. Makara nge tamoata lama diuni alu kipurakadi be amaridi lima-rua sakedi-o kisoaki. Oli Spirit nge ambe taritokada ngaedi bokai itikingdi Pol Ierusalem ngalako masa ngamate. Bokaibe bokai diakoroi, “Ierusalem moaki kulako.” Ata bong ono kaba gareba kana dipura nge kiperekidi be kilako kati-o be galale kana. Be tamoata lama diuni nge roadi be natudi zaiza be dieluaki-kama. Kilako raua-lo nge lulu-o tukumai-o kirokazokuria be kirabo. Kodeka kierabuaki, be keka kati-o kibuli be di dimule.

Makara be kireba be kialale be Tolemes anua-lo kitoka. Makara nge suri-uia nema taritokada kiandi be amari teke sakedio kisoaki. Izama nge Tolemes anua kipereki be kilako Sisaria anua-lo kitoka. Makara kitoka nge kilako-soasoa tamoata Pile* Uia mangata irangarangaki ara Pilip pera kanana-lo kilako be makara sakenao kisoaki. Ngai nge tamoata lima-teke takadi zaiza be Ierusalem-lo be nangadi dipura be ‘apostel’ dadumadumadi kana. Natu aine kadi barasi oati kosikosi-ba disoaki nge ‘propet’* kaoa be Nanaranga pilenga mangata dirarangaki.

10 Makara amaridi alu kisoaki be ‘propet’ teke ara Agabus nge Zudea kaba-lo be ipuraka-kama. 11 Agabus taonama itao be imai nge ilako be Pol angapi ne idoki be ono ne luma be ae iuau be bokai ipile, “Oli Spirit bokai ipile: Iuda masa angapi marau ngae bokainatuka dauauri Ierusalem-lo be Ungguma* Takadi luma-dio dasalangaki.”

12 Pile bokai kilongo nge keka tamoata lama diuni anua ngarana-lonalona zaiza be Pol kiakoroi moakina-tina Ierusalem ilako. 13 Ata Pol ikatu be bokai ipile, “Nge bakara ka bokai katangtang be ono ilogu kabagai? Ngau ukaluka-tina uia ka usoaki! Tago masa bokaina-la oarige ane dauaura. Ngau ukatiuana uia be uboadu-tina Tanepoa Iesus ara-nao be Ierusalem-lo mate.” 14 Kiakoroi kiakoroi be tago kiboadu ilo gabuiri bokana bokai kirai, “Tanepoa rerengana-lo be rakana ngaemaki kana nge iboadu ngaemaki.”

15 Be makara amaridi alu kisoaki kodeka kimoatau be kitui be Ierusalem kilako. 16 Tagataga* alu Sisaria anua-lonalona nge ditaga-kama be tamoata ara Mnason pera kanana-lo dilakuaki-kama. Mnason nge Saiprus tamoata kata, be toira-la be Kristus lama iunani. Be makara pera kanana-lo kisoaki.

Pol Ierusalem-lo Ipura

17 Ierusalem-lo kipura nge taritokada suri-uia ane be didoki-kama. 18 Izama nge Pol itaga-kama be Zems gate kana. Tamoata bibia moarunga ‘sios’-lo* nge makara dipura be disoaki. 19 Makara be Pol itaguraki be suri-uia ne iandi, kodeka kana moarunga Nanaranga iemaki bong ngai Ungguma* Takadi maradi malipilipi nge ere-moarunga be irangakidi. 20 Pol pilenga bokai dilongo-doi nge Nanaranga dirakeaki. Kodeka Pol bokai dirai, “Tarito, kaba bokai goita. Moimoi Iuda kokoko-tina ‘tausen tausen’ ka lama diuni, ata moarunga-doi nge Moses Mata ne didokimatedia-tina uia. 21 Ambe bokai dilongorakiko, kaiko Iuda kaba takadia-lo disoaki Ungguma Takadi maradi nge kuraradi be Moses* Mata ne dasegeaki kana. Kuraradi natudi kusidi moaki dikorotototo be Iuda mata nedi moaki ditagatagadi. 22 Bokai nge masa rakana taemaki be ono pile ngaedi tadoraki? Purangam ngaedi nge dalongo-la be kana ambe kupura! 23 Bokaibe pilengama ngaedi golongo be gotagadi. Tamoata oati makare nge pile* tago tototo kaoa diemaki ka disoaki. 24 Bokaibe gobagadi be kamalako be tabataba* ono bolo rokaka goemakidi be ono Nanaranga mata-nao dagoaza.* Kana moarunga ono tabataba ngae kamaemaki kana nge kaiko gozaza. Be tamoata oati ngaedi masa panganadi dageleboarudi. Bokai masa moarunga dakaua rangakam moarunga dilongoraki nge boli pile kaoa. Be kaiko nem-la nge Moses* Mata ne kutagatagadi. 25 Ungguma* Takadi lama diuni ilom ngabukutakidi kana nge keka ambe kigeredi be bokai kiradi: Keka iloma kitekenanadi be kam Ungguma Takadi nge kangkang ambe moarupu tabangakadiadi dipura moaki kangkang, dara moaki kakangkang, ngado tapadi dipura moaki kakangkang, be pogiza-ramo mata moakina-tina katagatagadi.”

26 Bokaibe izama nge Pol tamoata oati ngaedi ibagadi be tabataba* ono bolo rokaka nge diemakia-budu. Kodeka ilako Nanaranga pera nena-lo be tamoata tabataba* diememaki nge ilo-kauadi amaridi ira muridi masa bolo rokaka ngae damambuaki, be aira masa diato teke-teke nge tabataba nediato ono bolo rokaka daemakito.

Pol Uaura Ipura

27 Amaridi lima-rua ono bolo rokaka ambe damanubu kana nge Iuda alu Esia kaba-lonalona Pol Nanaranga* pera nena-lo dite. Makara be ditaguraki be tamoata be aine ilodia-lo disili be ono Pol didokimatei. 28 Be dimere be bokai dipile, “Israel tamoata, kamaduma-kama! Tamoata ngae ka ege-ege ialalale be moarunga isulesuledi be ono kita Isarel, Moses* Mata ne be Nanaranga pera ne dierekeikeidi. Be nge ambe Ungguma* Takadi alu ibagadi be Nanaranga* pera nena-lo isiliakidi be pera rata nge iaka-boloi!” 29 (Norane be Epises tamoata ara Tropimus diaru dite, be ilodi bokai dipile Pol ibagalako Nanaranga pera nena-lo. Nge bokai ka pile ngaedi dipile.)

30 Makara nge mere be kauborua biabia teke Ierusalem anua-lo imarang, be tamoata be aine moarunga nge ieboangi-ramo. Kodeka dipanana dilako Nanaranga pera nena-lo ka Pol didokirepeki be dipusikangaki, be oaikiki-tina babaduadua bibia diono. 31 Pol ambe umoatea kana be mere be kauborua biabia ipura. Bokaibe Rom koai-bagi pangana nedi bokai ilongo Ierusalem-lo ambe eung be ebulo biabia teke imarang. 32 Makara nge oaikiki-tina koai tamoata ne alu idokidi be dipanana be dilako eung ngae ieno kana. Tamoata be aine Rom koai-bagi pangana nedi tamoata ne zaiza ditedi nge Pol palita dilikitaki.

33 Kodeka koai-bagi pangana ngae ilako Pol-lo, be idokimatei be ipile be kaleti oarige ‘seng’ rua ane diuauri. Kodeka bokai itegidi, “Nge naita kata? Rakana iemaki?” 34 Makara nge tamoata alu pile tekedi ane be dimere, takadi pile takai ane be dimere. Mere be kauborua nge dilaba-tina bokana Rom koai-bagi pangana nedi nge giriki labu tago ikauataki. Bokaibe koai tamoata ne iradi be Pol dibagai be pera nedia-lo disiliaki. 35 Pol ambe katou-o ituilako be ngasili kana nge ambe mere be kauborua ilaba-tina bokana Rom koai-bagi tamoata ditaguraki be dibazi be disiliaki. 36 Ata tamoata be aine dum biabia ditagatagadi nge bokai dimeremere, “Umoatea ngapura!”

Pol Nena-la Ioiaki

37 Pol ambe koai-bagi pera nedia-lo disilisiliaki nge itaguraki be Rom koai-bagi pangana nedi Grik pile-lo bokai itegi, “Iboadu tapileru ki tago?”

Be tamoata biabia ngae ikatu be bokai itegi, “Kaiko Grik pile kuiamang ki?
38 Nge bokai nge kaiko tago Izip tamoata noranetuka-ba koai biabia teke imarangaki be ‘4,000’ tamoata eunung ibagadi be lulu kaba-lo diratulako!”

39 Be Pol ikatu be bokai ipile, “Tago! Ngau Iuda kata. Tarsus anua, ege Silisia kaba-lo be tinagu inekiaka. Bokaibe kukaua-doi, ngau tago tamoata-ramo kata. Ngau anua ara biabia kata tamoata ne. Bokaibe bokai uakoroiko: tamoata be aine ngaedi mradi kana urere!”

40 Makara be koai-bagi pangana nedi nge isumoalani. Sumoala idoki kodeka Pol katou-o ituilako be luma ane isikeng be damoadubulae kana. Dimoadubulae nge Pol Ibru pile-lo be bokai iradi,

Copyright information for `MVA