Acts 22

“Taritokagu be tamagu, pile negu ono moiaka kana nge kamalongo.”

Bong bokai dilongori Ibru pile-lo ka ipilepile nge kodeka dimoadubulae-tina.

Kodeka Pol bokai ipile,
“Ngau Iuda kata, Tarsus anua ege Silisia kaba-lo be tinagu inekiaka. Ata makare Ierusalem-lo ulaba. Tamoata amangi Gamaliel nge isulena. Bokaibe tamada be tubuda mata nedia-lo nge isuletina-uiana. Be ilogu moarunga be rere negu moarunga nge Nanaranga-la malipi ne ka mememaki, kam-la makare kaituka kasoaki bokana. Nge bokai ka tamoata maka Zala ngae ditagatagai nge sururu uianiandi be dimatemate, moane be aine be uauauridi be uaura* pera-lo unanganangadi. Tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi be Iuda tamoata bibia Iuda* ‘Kansolo’ nedi-o disoaki iboadu pilengagu ngaedi muridi datui be dapile nge moimoi ka upilepile. Di ka ‘pasi’ digerena be diana be ulako Damaskus anua-lo be ono tamoata be aine Zala ngae ditagatagai nge muauridi be makare Ierusalem-lo mbagadiamai be sururu aniadi dapura kana.

“Amari ambe malala-tina itui nge Damaskus anua usaringaringai noko malama kaiboangi teke lang-lo ipitikaoai be iboalinga. Makara nge kateka-o utapuloria be malonga teke bokai ulongori, ‘Sol, Sol! Bakara ka sururu kuianana?’ Be ngau bokai ukatu, ‘Tanepoa, kaiko naita?’ Be ikatu be bokai ipile, ‘Ngau Nasaret tamoata Iesus ka sururu kuianana.’ Tamoata kialalale-budu nge malama dite, ata malonga rakana irangarangaki nge tago dikaua. 10 Be utegi, ‘Tanepoa, masa rakana memaki?’ Be Tanepoa ikatu be bokai iraia, ‘Gotui be Damaskus golako. Makara masa kana moarunga Nanaranga irangaki be goemaki kana nge darangakiniko.’ 11 Kodeka tamoata kialalale-budu nge lumagu-o didauraki be Damaskus dilakuaka. Maka ma malama ngae nge iuna be matagu dileua.

12 “Makara nge tamoata teke ara Ananias ipura be itea. Tamoata ngae nge Moses* Mata ne itagatagadia-tina uia. Iuda moarunga makara Damaskus-lo nge dimuamuakia-tina. 13 Ananias imai saringagu be bokai ipile, ‘Tarito Pol, matam datakaka be kaba kaba goitaita!’ Bokai ipile nge matagu oaikiki-tina diuia be ute.

14 “Kodeka bokai iraia, ‘Tamada be tubuda Nanaranga nedi ambe inangaiko be rerenga gokauataki kana, be Tamoata ne Adoado gote, be ne malonga ane ngapilepile be golongo. 15 Bakara, kaiko masa mata-ita ne bokana be kana moarunga kuita be kulongo nge mangata gorangaki. 16 Nge rakana ka kurapurapungi? Gotui-rake be Iesus ara-nao be rukuiam ngapura, be ara gokilai be ono muzigoala nem asakadi dapura.’

17 “Makara be kaba Ierusalem-lo umule, be ulako Nanaranga pera nena-lo uraborabo nge suri rai-kaba-lo bokana kaba tekedi uita. 18 Rai-kaba bokana ngaedia-lo nge Tanepoa bokai irai, ‘Gomaraka, oaikiki-tina gotui be Ierusalem gopereki. Pilengagu anua ngaena-lo mangata kurangaki masa tamoata be aine makare tago dalongoriko.’

19 “Be ngau ukatu be bokai upile, ‘Tanepoa, ata di dikaua ngau pera* ono serereinga-lo usilisili be tamoata lama diunangko nge uauauridi be upapalitidi. 20 Be bong areare nem Stepan umoatea ipurapura nge ngau negu-la be makara utuitui. Matenga ngaedi nge usumoalataki, be tamoata diumoatei nge kusi nedi sakedio usoaki be diumoatei.’

21 “Kodeka Tanepoa bokai iraia, ‘Goalale. Ngau masa mnepiko be kasau-tina Ungguma* Takadia-lo golako.’” 22 Tamoata moarunga makara disoaki be Pol dilongolongori nibe pile ngaedi ipile nge malongadi dienekaki be bokai dimere, “Rokaka ngapura! Umoatea ngapura! Tamoata bokainaina tago iboadu ne iauia ngasoaki!”

23 Namadi nge dira-tina. Bokaibe dimeremere be kusi nedi dipoalepoalekaki be gapugapu didokitatate be dirorokaki. 24 Makara nge Rom koai-bagi pangana nedi tamoata ne iradi be Pol dibagai be pera nedia-lo disiliaki. Disiliaki, kodeka iradi be darautotoki kana. Darautotokia-doi kodeka dategi be ono dakaua kana bakara ka Iuda bokainatuka dimeremerei. 25 Ata ambe didokinanaraki be darautotoki kana nge Pol itaguraki be koai-bagi muamua nedi teke makara ituitui nge bokai itegi, “Muzi bokai dieno iboadu Rom tamoata ne teke tago isi giriki ne adorakadi dapura-la be rautotokana-ba ngapura ki?”

26 Koai-bagi muamua ngae bokai ilongo nge ilako be koai-bagi pangana nedi bokai irai, “Nge rakana kata ka kuememaki? Tamoata ngae nge Rom tamoata ne kata!”

27 Bokaibe koai-bagi pangana nedi nge ilako be Pol bokai itegi, “Goraia! Kaiko Rom tamoata ne kata ki?”

Be Pol ikatu be bokai ipile, “E! Ngau Rom tamoata ne kata!”

28 Be koai-bagi pangana nedi bokai ipile, “Ngau ‘mone’ kana-tina biabia urokaki be Rom tamoata ne teke upura.”

Ata Pol ikatu be bokai ipile, “Ngau tinagu inekiaka be Rom tamoata ne kata.”

29 Pol bokai ipile nge tamoata maka dategi be darautotoki kana nge oaikiki-tina dimulenaki. Makara nge koai-bagi pangana nedi nge ilo ipitilaki-tina. Maka ma kaba bokai ita Pol nge Rom tamoata ne kata ka ambe iuauri.

Pol Iuda* ‘Kansolo’ Nedi Aro Itui

30 Rom koai-bagi pangana nedi nge irere-tina ngakaua kana rakana giriki kaoa ka Iuda Pol ono dinangananga-lako. Bokaibe izama nge ipile be ‘seng’ Pol ono diuauri nge dirubetaki be tamoata bibia moarunga Nanaranga ditabatabai be tamoata bibia Iuda ‘Kansolo’ nedi-o disoaki nge ikeliakidi be dipura. Kodeka Pol idoki be arodi ituiraki.

Copyright information for `MVA