Acts 23

Kodeka Pol adoado-la Iuda ‘Kansolo’ nedi idedematedi be bokai ipile, “Taritokagu, ngau kilalangagu unanga ngau adoado-la Nanaranga mata-nao ualalale, be ilogu sikita nge adoado-la ieno nibe imai-ba kaituka.” Bokai ipile nge tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi Ananias itaguraki be tamoata Pol saringa dituitui nge iradi be aoa dizamposakani. Be Pol itaguraki be Ananias bokai irai, “Kaiko team boubou oaoa-sepukadi bokana! Nanaranga ngazamposakiko-la be kana! Kaiko makara kusoaki nge Moses* Mata ne gotagadi be giriki negu goliliti kana! Ata kaiko nem-la nge Moses Mata ne kugagamang be tago kutagatagadi! Maka ma kuradi be dizamposana!”

Makara nge tamoata Pol saringa dituitui bokai dipile, “Nge bakara ka tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi bokai kurai?”

Be Pol ikatu be bokai ipile, “Tarito, ngau tago ukaua ngai ka tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi! Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile, ‘Tamoata neming bibia moaki teke pile goalakadi ane karai.’”

Pol kaba bokai ita aludi Parasi* kaoa be aludi Sadiusi* kaoa ka Iuda* ‘Kansolo’ nedi-o disoaki nge maradi ka ipi-tina be bokai imere, “Ngau nge Parasi* kata, tamagu be tubugu nge Parasi* kaoa. Ngau kaituka aro-ming utui be giriki negu kamaliliti kana nge ngau lama uni matemate masa damarang!” Pol bokai ipile nge sererei be edua teke Parasi* be Sadiusi* maradi imarang, be ono nedia-la dienegei. (Sadiusi bokai dipile matemate tago iboadu damarang, be ‘enzel,’ be mariaba nge tago. Ata Parasi* nge kana ngaedi moarunga nge dirangaki moimoi be kalingodi.) Makara nge mere be naboaki be kauborua dilaba. Be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki alu Parasi* kaoa nge ditui-rake be bokai kaikai-tina diegore, “Giriki tago teke tamoata ngaenao kitealako! Ak, moimoi be mariaba kata ki ‘enzel’ kata diaru dipileru masa bakara kana?” 10 Mere be ebulo ngae nge ilaba-tina be Rom koai-bagi pangana nedi nge taburi irani masa Pol muku-muku dabatotoki. Bokaibe ipile be tamoata ne dilako be maradi ka Pol dibagai, be pera nedia-lo dilakuaki.

11 Izama be irodo nge Tanepoa ipura be Pol sakenao itui be bokai ipile, “Gokaiboang! Nge ambe makare Ierusalem-lo mangata kurangaka. Rom anua-lo nge bokainatuka-la ka mangata gorangaka kana.”

Pol Rabataka Ipura

12 Izama nge Iuda alu diepurari be diraba be pile* tago tototo tekedi bokai diemaki: tago sesu damoanako ki dang dasing nibe Pol ngamate. 13 Tamoata ngaedi kokotangadi nge kulemoadi-oati moarunga. 14 Makara be dilako tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda tamoata bibia nedia-lo be bokai dipile, “Keka ambe pile tago tototo tekedi kiemaki tago iboadu kana teke gakani nibe Pol-ba gaumoatei. 15 Keka kirere bokai kamamuzi. Rom koai-bagi pangana nedi pile kamanangani be Pol kam-lo daeluaki. Suri Pol ‘koto’ nena-lo pilenga alu kamakauataki uia bokana kamamuzi kana be kamakeliaki. Bokai masa keka zala-o be gaumoatei.”

16 Ata Pol eluka, marau natu, raba pile ngaedi ilongo nge ilako koai-bagi pera nedia-lo be Pol irai.

17 Kodeka Pol itaguraki be koai-bagi biabia nedi teke ikilai be bokai irai, “Tamoata amuna ngae gobagai be koai-bagi pangana neming-lo golakuaki. Pile ne tekedi ngarai kana.” 18 Bokaibe ibagai be koai-bagi pangana nedia-lo ilakuaki be bokai ipile, “Tamoata uaura-lo isoaki Pol pile inangana be tamoata amuna ngae kaiko-lo meluaki kana ka ueluaki. Pile ne tekedi ngaraiko kana.”

19 Kodeka koai-bagi pangana nedi nge Pol eluka luma-nao idoki be kasauba rubena-ba ilakuaki be bokai itegi, “Rakana pile kaoa goraia kana?”

20 Kodeka Pol eluka bokai ipile, “Iuda ambe disumoala be dipile zama masa dategiko be Pol kaba Iuda* ‘Kansolo’ nedia-lo ngalako. Nge ono suri Pol pilenga alu dakauataki uia bokana damuzi kana ka dakeliaki kana. 21 Ata moaki kulongoridi, bakara tamoata kokotangadi kulemoadi-oati masa zala-o dakoma be darapurapungi. Pile* tago tototo tekedi bokai diemaki tago iboadu damoanako ki dang dasing nibe Pol ngamate. Ambe daumoatei kana be dikaluka be disoaki. Bakara gopile kana ka dirapurapu!”

22 Makara nge koai-bagi pangana nedi nge bokai ipile, “Kana kurangakina nge moakina-tina teke kurai!” Bokai irai kodeka inepi be ialale.

Pol Sisaria Anua-lo Lakuaka Ipura

23 Kodeka koai-bagi pangana nedi itaguraki be tamoata ne bibia rua ikila-diaru be bokai ira-diaru, “Koai-bagi tamoata ‘200’ kamadoki-diaru, ‘osi’-o papanana ‘70,’ be ‘200’ io-lo panapana kamakatiuanadi be kaituka ‘9 kiloki’ oabubu-lo be Sisaria kamalako. 24 ‘Osi’ alu Pol kamaitani be masa odio ngalale. Bokai masa zala-lo giriki tago teke ngate be adoado-la ‘kiapi’ neda biabia Peliks-lo ngapusika.”

25 Kodeka ‘pasi’ teke bokainatuka igereti,

26 “Ngau Klodius Lisias, ka kaiko Biabiadia-tina ‘Kiapi’ Peliks ugereniko.

Suri-uia bibia uiangko.

27 Iuda ambe ditaguraki be tamoata ngae daumoatei kana, ata ngau bokai ulongo ngai nge Rom tamoata ne kata. Bokaibe koai tamoata negu alu udokidi be kilako be kiuketi. 28 Ngau mkaua kana rakana giriki kaoa ka ono dinangananga-lako. Bokaibe ulakuaki Iuda* ‘Kansolo’ nedia-lo. 29 Ata kaba bokai uita ngai giriki ne tago-tina be iboadu ono ngamate ki uaura-lo nangaia ngapura. Giriki ono dinangalako nge mata nedi ditagadi be ono dinangalako. 30 Be bokai ulongo Iuda alu dirabataki be daumoatei kana ngeka kaiko-lo unepiamai. Be tamoata maka giriki ono dinanganangalako nge uradi be kaiko arom be giriki ono danangalako kana.”

31 Makara be oabubu ngarana-lo nge koai-bagi tamoata ditaguraki be Pol dibagai be dilakuaki anua ara Antipatris-lanalo daga. 32 Izama nge koai tamoata ae-dialo alalale dimule be ‘osi’-onaona Pol dieluaki. 33 Dieluaki be dilako Sisaria-lo, kodeka ‘pasi’ ‘kiapi’ diani be Pol didoki be luma-nao disalangaki. 34 Kodeka ‘kiapi’ ‘pasi’ ngae ileze be Pol itegi kaba ne nangatadi. Be bong ikaua Pol kaba ne Silisia nge 35 bokai ipile, “Tamoata giriki omo dinanganangalako dipura masa pilengam mlongo.” Kodeka pile kaiboangdi inanga Pol Erot pera kanana-lo danangai, be naringana-tina uia ngapura.

Copyright information for `MVA