Acts 24

Pol Peliks Aro Itui

Amaridi lima muridi nge tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi Ananias nge Iuda tamoata nedi bibia alu be tamoata ‘koto’-lo amangdi
Tamoata bokainaina nge Inggilisi Pile-lo “lawyer” kana ditugamdi.
teke ara Tertulus zaiza be Sisaria anua-lo dipura. Kodeka dilako ‘kiapi’ Peliks aro be Pol giriki ono dinanga-lako.
Pol kilaia ipura, kodeka Tertulus itui be pile bokainatuka Pol ono iunglako, “Biabiadi Peliks, keka Iuda erumang kisoaki nge anua-uia bong sasalaga-tina kita, be kaiko anua dokingam nge diuia-tina be kolo-kolo iauia kupuraki be ono kaba nema kubuiri-tina uia. Be ege-ege kaba nemai-lo be bong moarunga-lo nge kana ngaedi kitaita be surima diuiauiataki-tina. Bokaibe kiperuiko-tina! Ata tago urere pile negu miaka-salagati be ono milo-akaiko. Bokaibe uakoroiko ilom ngauiataki-kama be golongori-kama. Pile nema tukurangadi.

“Kaba bokai kita tamoata ngae nge giriki pupuraki kata. Ege-ege kateka-o nge Iuda maradi ebulo be eung imarangrangaki. Ngai ungguma Nasaret nge muamua nedi kata. Be Nanaranga* pera ne nge ambe ngaka-boloi kana, be kiuauri. [Be keka Iuda Mata nema gatagadi be giriki ne galiliti kana. Ata koai-bagi pangana nedi Lisias ipura be ibara-uauakama be idokitotokale-kama. Kodeka Lisias ipile be tamoata maka giriki ono dinangalako nge arom datui.] Bokaibe nem-la be gotegi. Gotegi masa nem-la be giriki moarunga ono kinangalako nge gokauataki.”

Kodeka Iuda takadi nge Tertulus didumai be bokai dipile kana moarunga irangaki nge moimoi.

10 Makara nge Peliks luma ane isikeng be Pol ngapile kana. Be Pol ituirake be bokai ipile, “Ngau ukaua kaiko ungguma ngaena-lo barasi kokoko-tina giriki adoadoraki bokana kusoaki. Be nge surigu diuia-tina ngau negu-la be arom be moiaka kana. 11 Iboadu oaikiki-la be gokaua ngau tago toira be makare usukoaki. Noranetuka-ba, ambe amaridi kulemoa-be-rua dilako bokana ka Ierusalem-lo ulako be Nanaranga* pera nena-lo tabataba* negu be rabo negu memaki kana. 12 Be iboadu nem-la be gokaua ngau tago sesu tamoata teke keru Nanaranga pera nena-lo kiegoreru, ki tamoata ilodia-lo usili be giriki tekedi pera nedi ono serereinga-lo ki anua ngaena-lo umarangaki. Tago-la. 13 Bokaibe pile kaituka oguo dinangalako nge tago kalingodi. Be inaituka be sabagu diposili nge tago iboadu daraiko. Maka ma labu nedi tago! 14 Ata ngau moimoi ka bokai mraiko kana. Ngau bokainatuka tubuma Nanaranga nedi urakerakeaki: ngau Zala kana kirangarangaki utagatagai, ata di Zala ngae nge Iuda mata nedi sapara kata kana dirangaki. Ata ngau pile moarunga Moses* Mata nena-lo dieno be ‘Propet’* moarunga gerengadi nge lama ungdi be. 15 Be kana-la teke Nanaranga ilogu ono unangalako be urapurapu di bokana nge bokai: tamoata moarunga, uia be goalakadi masa mate-lo be damarang. 16 Be nge bokai ka ukaikai-tina be ilogu sikita nge adoado-la ngaeno Nanaranga be tamoata matadi-o.

17 “Ngau toira be Ierusalem upereki be barasi kokoko-tina tago ene usukoaki. Be bong makene umule nge ungguma negu lumaluma alu udokidokidi be umule. Lumaluma ngaedi nge ono tamoata kana nedi tagotago dumadi dipura. Be makene umule nge tabataba* alu mtabangaki kana ka umule. 18 Be nge kana ngaedi ka uememaki be Nanaranga* pera nena-lo ditea. Bolo rokaka muzi uememaki be ditea. Tamoata dum biabia tago teke sakegu-o isoaki, be ebulo be eung tago teke umarangaki. 19 Ata Iuda alu Esia kaba-lonalona nge makene disoaki. Di ka dapura be arom datui be giriki oguo danangalako kana. Nge maka ma giriki tekedi oguo danangalako kanana-re! 20 Ki tago-ra tamoata ngaedi dapile rakana giriki uemaki bong Iuda* ‘Kansolo’ nedi arodi utuitui be! 21 Giriki negu takadi tago ukauataki! Pile-la teke ka bokai upile, ‘Ngau kaituka makare aroming utui be giriki negu kaliliti nge ngau lama uni matemate masa damarang.’”

22 Peliks nge Zala rangaka nge iamangtakia-uia. Bokaibe ‘koto’ ngaedi iono be bokai iradi, “Bong koai-bagi pangana nedi Lisias ipura masa ‘koto’ ngaedi miadoraki be ba mrangaki.” 23 Kodeka Peliks itaguraki be koai-bagi biabia nedi Pol inarinaringi nge bokai irai, “Pol uaura-lo gonangai, ata rerenga muku ngatagatagadi, be ruanga kamalikitakidi be rakana ireretaki nge iboadu daeleluakini.”

24 Amaridi alu dilako be muridi nge Peliks roa Durusila diaru dipuraru. Durusila nge Iuda aine kata. Kodeka Peliks inepidi be Pol dibagai be Iesus Kristus-lo lama unianga nge irarangaki be ilongolongo. 25 Ambe ilako be muzi adoadodi, baituka tamoata nedia-la ilodi dasingarangaradi, be Nanaranga tamoata moarunga giriki nedi ngaliliti kana irarangaki nge Peliks taburi ira-tina. Be bokai ipile, “Iboadu goalale. Alauri bong iauia teke ipurana masa kaba mkeliakiko.” 26 Kana takaia Peliks ilo ianiani nge ilo ipileni Pol masa ‘mone’ alu baraoa ngani be ono ngarubetaki be ngapusika. Bokaibe bong kokoko-tina ikelikeliaki be dipilepile-buduru.

27 Barasi rua dimanubu nge ‘kiapi’ takaia ara Posius Pestus ipura be Peliks kaba idoki. Ata ono Iuda ngailo-uiadi kana nge Peliks ipile be Pol bokaina-la uaura-lo isoaki.

Copyright information for `MVA