Acts 26

Kodeka Agripa itaguraki be Pol bokai irai, “Ngau usumoalaniko iboadu gopile be ono nem-la goiakiko.”

Bokaibe Pol luma ane isikeng be nena-la bokai ioiaki,
“Anuatanepoa Agripa! Iuda giriki ngaedi oguo diunglako bokana ngau ilogu unangai nge iuia-tina kaituka ngau negu-la be arom utui be moiaka kana. Nge moimoi, maka ma kaiko Iuda mata nedi be egore nedi kuamangtaki-uia. Nge bokai ka ngau uakoroiko, malielie-ba gosoaki be golongora.

“Soakingagu bakarairai nge natu-tina be Iuda moarunga dikauataki. Soakingagu anua-tina negu-lo be alauri Ierusalem-lo usoaki nge dikauataki-doi. Di ambe unana sasalaga-tina dikauataka, be iboadu nedia-la be darangaka ngau tamoata bakarairai kata. Nge maka ma direre-re! Di dikaua ngau Parasi* kata. Be kita Iuda marada nge Parasi* ka mata kaiboangdi be tagadi ratadi ka ditagatagadi. Be nge labu negu ono kaituka giriki negu adorakadi dipurapura nge bokai: Nanaranga moimoi be kana tamada be tubuda irangakadi ka ilogu moarunga ono unangalako be urapurapu. Nanaranga kana moimoi be irangaki ngae ka bagi neda kulemoa-be-rua dadoki kana be dirapurapu. Bokai ka ariata be oabubu-lo nge Nanaranga dirakerakeakia-la. O anuatanepoa biabia, nge kana tarapurapungi ngae lili-nao ka Iuda giriki oguo diunglako. Nge giriki kata uemaki ngau lama uni Nanaranga masa matedi ngamarangakidi ki? Ki masa ilo-ming bokai lelenakadi dira ki, ‘Nanaranga tago iboadu matemate ngamarangakidi?’

“Moimoi, toira nge ilogu bokainatuka unanganangai, ‘Zala moarunga-lo mpurapura be ono Nasaret tamoata ara Iesus nge ara mierekeikei.’ 10 Be Ierusalem-lo nge bokainatuka-la ka umuzimuzi. Tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi aradi-o be Nanaranga tamoata be aine ne kokoko-tina uaura-lo unangadi. Be bong rabatakadi dipurapura be umoateadi dapura kana nge ngau usumoalatakidi. 11 Bong kokoko pera* ono serereinga moarunga-lo ulakolako be sururu uianiandi be ono lama uninga nedi dasegeaki kana. Namagu iraratakidia-tina! Bokaibe anua akerengadia-lo nge ulakolako be moatubu bibia-tina uianiandi.

12 “Be nge alale negu ngaedi tekenao ka tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi aradi-o be dinepia be Damaskus ulako. 13 Biabiadi, be nge zala-lo ualalale ka malama kaiboangina-tina amari malamaka iuasadi nge malamaka ruangagu zaiza iboaling-kama. Nge amarisoasoa-tina bokana. 14 Makara nge keka moarunga nge kateka-o kitapuloria. Be malonga teke Ibru pile-lo bokai iraia, ‘Sol, Sol, bakara ka moatubu bibia kuianana? Bokai kumuzimuzi nge nem ka sururu kuianiangko.’

15 “Be ngau ukatu be bokai utegi, ‘Tanepoa, kaiko naita kata?’

“Be Tanepoa ikatu be bokai iraia, ‘Ngau Iesus. Be nge ngau ka moatubu bibia kuianana.
16 Ata gotuirake be aem babadi-o gotui. Makare upurakamko nge mnangaiko be malipilipi negu gopura kana. Be masa mata-ita bokana be kana kaituka kuita nge tamoata takadi gorangakidi. Be kana mitikingko kana nge gorangakidi be. 17 Ngau masa ungguma nem Israel, be Ungguma* Takadi lumadia-lo ka muketiko. Be mnepiko be Ungguma Takadia-lo golako 18 be masa goalale be matadi gouasari be oabubu dapereki be malama-lo dalako, be Satang* kaiboang ne dasegeaki be Nanaranga kaiboang nena-lo dalako. Bokai masa ngau-lo be lama dauni be Nanaranga muzigoala nedi ngarokakiledi, be masa Nanaranga ungguma ne nena-la be idokidi be inangadi nge maradi kabadi dadoki.’

19 “Bokaibe, Anuatanepoa Agripa rai-kaba bokana lang* anua-lo udoki ngaedi nge tago umurinadi. 20 Matamata Damaskus tamoata be aine pile ngaedi ueluakidi, kodeka Ierusalem tamoata be aine ueluakidi be alauri nge ege-ege Zudea kaba-lo ueluaki, be alauri nge pile ngaedi Ungguma Takadi ueluakidi. Ngau mangata bokai uradi, ‘Muzigoala neming kamarokaki be Nanaranga kamatalari, be muzinga-ming nge mangata kamananga kam ambe ilo-ming kabuiri.’ 21 Ngau pile bokainaina ka mangata urarangaki. Be nge labu ngaenao ka Iuda ditaguraki be Nanaranga* pera nena-lo ka didokimatea be daumoatea kana. 22 Ata Nanaranga ka idumaiau-tina nibe imai-ba amari ngaena-lo. Nge bokai ka kaituka makare utui be pile ngaedi tamoata aradi tagotago be tamoata aradi otioti matadi-o be mangata urarangaki. Ngau tago pile takadia-ba kaoa ka urarangaki. Tago-la. Ngau pile maka toira ‘propet’* be Moses mangata dirangaki ka urarangaki. 23 Moses Mata ne be ‘Propet’ bokai dipile, ‘Kristus masa sururu bibia-tina ngadoki be ngamate, be alauri masa ngai ka matamatanatuka mate-lo be ngamarang. Be nge ngai ka Nanaranga malama ne ungguma ne Israel be Ungguma* Takadi mangata ngarangakadi kana.’”

24 Makara nge Pestus itaguraki be Pol pilenga lukangadi-o itoto be bokai ipile, “Pol, kaiko ambe kungao! Sule bibia-lo kulako ka kauangam diemakiko be kungao!”

25 Be Pol ikatu be bokai ipile, “Biabiadi Pestus, ngau tago ungao! Nge pile kalingodi ka upilepile, be pile upilepile ngaedi nge tago ngaongao pile kaoa. 26 Anuatanepoa Agripa nge kana moarunga urarangaki nge ikauataki-doi. Nge bokai ka adoado-la uraraiko be tago taburigu ira be upilepile. Ngau ukaua kana moarunga ngaedi nge nem matam-lo kuita be nem kungim-lo kulongo. Bakara, kana ngaedi nge tago komanga-lo ka emakadi dipura. 27 Anuatanepoa Agripa, kaiko ‘propet’* pilengadi lama kungdi ki tago? Ngau ukaua lama kungdi!”

28 Makara nge Agripa bokai ipile, “Ilom ipile kaituka-tina-la uanana mukudi ngaedi ilodia-lo kaiko kuboadu ilogu gobuiri be Kristen mpura ki?”

29 Be Pol ikatu be bokai ipile, “Uanana tutukura ki sasalaga nge ngau tago ilogu ibuku. Ata rabo negu Nanaranga-lo nge urere kaiko be tamoata kaituka kalongolongo-ra nge ngau bokana kamapura. Ata tago urere ngau bokana uaura-ming dapura.”

30 Pol bokai ipile nge Agripa itui. Itui nge Pestus, Bernis be moarunga makara disoaki nge ditui, 31 be pera ilo ono disoaki nge dipereki. Dialalale nge nedia-la maradi bokai dipile, “Tamoata ngae nge giriki tago teke iemaki be iboadu ono ngamate ki uaura-lo ngasoaki.”

32 Kodeka Agripa itaguraki be Pestus bokai irai, “Iboadu-tina tamoata ngae rubetaka ngapura, ata nge ambe irere ‘Sisa’* aro ngatui be ‘koto’ ne ngalongo kana.”

Copyright information for `MVA