Acts 27

Pol Ireba Be Rom ilako

Makara be pile dipali be gareba be Itali kaba-lo galako kana nge Pol didoki be tamoata uaura-lo disoaki alu zaiza be Rom koai-bagi tamoata biabia teke luma-nao dinangadi. Koai-bagi ngae nge ‘Sisa’-la ka ne. Koai-bagi tamoata biabia ngae ara Zulius. Makara be kati rebareba teke anua ara Adramitium-lo ka ipura-o kibuli. Kati ngae nge raua moarunga Esia kaba-lo dieno-lo ngalako kana. Kodeka moali ono kati dokimatenga nge kirube be kireba be kialale. Be Aristakus nge kireba-budu. Ngai nge Tesalonika, ege Masedonia kaba-lo tamoata kata.

Izama nge Saidon anua-lo kitoka. Makara nge Zulius muzi iauia Pol iemakani be ilikitaki be ilako ruangana-lo be rakana irere nge diani. Kodeka Saidon kipereki be kireba. Oasa nge ikai-tina bokana motu ara Saiprus lolakana-lo kireba. Kodeka makasi biabia teke kitotoki be Maira anua ege Lisia kaba-lo kitoka. Makasi biabia kitotoki nge anua ara-diaru Silisia be Pampilia-lo ka ieno. Makara nge Rom koai-bagi biabiadi nedi kati teke Itali ngalako kana nge ite be isalangaki-kama. Kati ngaeni nge Aleksandria nedi.

Be makara be kireba nge reba dira-tina be aboaboa be kirebareba nibe amaridi kokoko dimanubu noko suma tekena-lo anua ara Nidas saringa kitoka. Nidas-lo be kaba gareba kana nge oasa ikai-tina. Bokaibe Krit motu babarikana-lo kireba be kilako anua ara Salmone kibagapaliti. Makara motu babarikana-lo kirebareba nge reba dirakama be nibe kaba aradi Raua Iauia-lo kitoka. Kaba ngaedi nge anua ara Lasea saringa ka dieno.

Oasa tago diuia be reba disalaga-kama. Bokaibe makara kipura nge ambe aoara-bong disaringa, be Iuda bong nedi biabia ono kangkang ziraunga nge ambe ilako. Nge ambe anua-goala bong be tago iboadu garebareba-la. Bokaibe Pol itaguraki be mangmang bokai iungdi, 10 “Ruanga, ngau ilogu ipile tareba be talale masa giriki bibia taita kana, be baraoa kati tarokaki. Tago masa kati-la ka tarokaki kana. Kurari be kita neda-la nge taleua kana.” 11 Ata Rom koai-bagi biabia nedi nge tago Pol pilenga itagadi. Itaguraki kati singarangara be kati-marau pilengadi itagadi. 12 Raua ono kidai nge aoara bong-lo tago iauia ieneno. Bokaibe keka moarunga kirebareba marama nge tamoata kokoko-tina direre gareba be galale. Maka ma iloma bokai kinanga gapi be anua ara Piniks gadoki. Piniks anua-lo nge raua iauia ieno be iboadu aoara bong-lo makara gasoaki. Motu Krit-o nge makarana-la ka raua iauia ieno. Raua ngae nge motu buruna-o ka ieno be enaua-lo be enata-lo kaba italari, be aoara bong-lo nge motu ngara lolakana-lo ka ieno.

Anua-goala Makasi-lo Ipura

13 Makara nge uau muku dipura. Uau ngaedi dipura nge kati-onaona ditaguraki be nedi pile dipali nge ditagadi. ‘Angga’ kati dokimatenga direpeki be Krit motu lolaka kisauang be kireba be kialale. 14 Ata oaikiki-tina oasa kaiboangi motu ege auanga-nao ka imarang be motu atabala imai be idoki-kama. Oasa ngae nge aoara-lo ka imarang be ara bokai auara-kai. 15 Makara nge kati anua-goala ngaena-lo ilako, be kati tago iboadu oasa ngatalari bokana kibuiri be oasa kitagai. Maka ma oasa ikaiboang-tina! 16 Oasa kibagai nibe kilako motu mukumuku teke ara Koda lolaka-nalo kilako, kodeka kati mukumuku ono tokanga kireperepeki nge kati biabia-o kisalangaki. Ata makasi nge kati mukumukuna-lo ikauri, be salangaka nge ira-tina. 17 Kisalangakia-doi nge oarige bibia didoki be kati ono kirebareba dipipisi be ono kati didoki-kai. Tamoata kati-onaona nge taburidi dira masa kati Siria kaba-lo be tuku-lo ngalako. Bokaibe reba dibalaki be ‘angga’ makasi-lo dirokakalako be ono kati nena-la iadoraki be oasa dibagabagai. 18 Makara nge kodeka anua igoala-tina, be izama nge kati-o malipilipi ditaguraki be kurari makasi-lo dirokaki-lako. 19 Be izama nge kati kana ne moarunga kati-o nge nedi luma-di ane be makasi-lo dirokaki-lako. 20 Amaridi kokoko-tina dilako nge amari tago sesu kite, be oabubu-lo nge goai tago teke kite. Maka ma ura be zim dilaba be anua nge kodeka igoala-tina! Makara nge keka ambe iloma bokai kinanga, “Tagona-tina iboadu uketa-ma dapura!”

21 Ambe uanana sasalaga-tina tamoata kati-o disoaki kangkang tagotago disoaki bokana Pol ituirake be bokai ipile, “Ruanga, ngau pilengagu tago talongo be Krit motu kapereki. Pilengagu kamalongo bokana nge ambe tago iboadu kaituka kurari be kana moarunga kati-o tarokaki, be tago iboadu ambe goala ngaedi tadoki. 22 Ata ngau bokai uakoro-kaming: kamakaiboang! Tago tekem masa goleua. Kati-la ka masa ngaleua. 23 Bakara, rodo nge Nanaranga negu maka umalipilipini nge ‘enzel’ ne teke ipura be sakeguo itui 24 be bokai ipile, ‘Pol, taburim moaki ira. Kaiko masa ‘Sisa’ aro gotui. Bokai gokaua Nanaranga nge ilo uarika. Bokaibe ilo irakinga ane be tamoata makare karebareba-budu nge lumam-o isalangakidi be tago teke masa ngaleua.’ 25 Bokaibe nge ngau ka ura-kaming, ‘Kamakaiboang! Bakara, ngau Nanaranga lama unani kana moarunga masa iraiau-la bokana dapura. 26 Moimoi kana masa bokai dapura, ata masa motu tekenao ngaroroakikita.’”

Kati Itataposaki

27 Oabubu kulemoa-be-oatianao nge isi makasi ara Adriatik-lo oasa ibaga-kama be kilako-la be ieno. Ilako be ambe oabubu lukangana-tinao nge kati-o malipilipi kilalangadi bokai dinanga ambe kabu kisaringadi. 28 Bokaibe oarige salagabuli teke didoki be moatubu teke burunao ditukui be makasi-lo diurumalako be kaba bokai dita makasi ambe taonga ‘120 fit’ bokana. Kaba mukuna-la unana disalaga be ngaua didoki nge ambe ‘90 fit’ bokana. 29 Taburidi bokai dira kati ambe patu-o gatataposaki kana nge ‘angga’ oati kati kabi-nao be makasi-lo dirokaki-lako be bokai dirabo, “Iei, anua ngazama marakai.” 30 Makara nge kati-o malipilipi ditaguraki be dairatu kana. Kati muku ono tokanga nge dirubetaki be makasi-lo diurumalako be suri ‘angga’ kati aro makasi-lo dananga bokana dimuzimuzi. 31 Kodeka Pol itaguraki be Rom koai-bagi biabia nedi tamoata ne zaiza be bokai iradi, “Tamoata ngaedi kati-o disoaki masa uketada dapura. Tago nge tago-ma!” 32 Bokaibe koai-bagi tamoata ngaedi ditaguraki be kati muku ono tokanga nge oarige ditaratoto be makasi-lo isapasi-lako.

33 Anua ambe ngazama-sereki kana nge Pol itaguraki be moarunga kati-o bokai iakorodi, “Ambe amaridi kulemoa-be-oati moarunga aburo tungtung kasoaki, be kangkang tago sesu kakang. 34 Bokaibe kaituka-tina nge ngau bokai uakoro-kaming, ‘Kangkang muku kamakani.’ Kamamoanako be masa ono neming uia kamasoaki. Tagona-tina iboadu donga-ming teke pangana-mingo nge ngaleua.” 35 Pol bokai ipile kodeka ‘bereti’ teke idoki be moarunga arodi ka Nanaranga iperui be ikingkotoi be ambe ikangkani. 36 Makara nge moarunga kaiboang didoki be dimoanako. 37 Keka tamoata moarunga makara kati-o kisoaki nge ‘276’ moarunga. 38 Moarunga dimoanako be didoli nge kangkang enongadi moarunga makasi-lo dirokaki-lako be ono kati diaka-marakai.

39 Anua izama be tamoata kati-o dimalipilipi kaba dililiti nge tago dikilala. Ata raua-ka muku teke lulu ono ieno dite be bokai dipile, “Iboadu nge ramoramo kati makara tarokaki.” 40 Makara be ‘angga’ oarigedi kitaratoto be ‘angga’ ditaoio. ‘Angga’ taratotokadi dipura nge bong-doi teke singara oarigedi rubetakadi dipura. Kodeka reba kati aroaro nge dirape be ono kati ipanana be kabu itagai. 41 Ata ilako be alangao isalangaki. Be sumuru dilako be alangao ditui be dikaiboang uia, ak kabi nge mangalu kanabibia dizamposaposaki nibe mukumuku ipura.

42 Makara nge Rom koai-bagi tamoata ditaguraki be diepilei be tamoata diuauridi be dibagabagadi nge daumoatedi kana. Tago direre dangara be datoka be dairatu. 43 Ata koai-bagi bibia nedi tago irere Pol ngamate. Bokaibe pilengadi itoto be tago diumoatedi. Ata tamoata ngara diamang nge iradi be dinokulako-mua be dingara be ditoka. 44 Be takadi nge iradi be baba buru-o ki kati mapala didoki be odio ditoka. Be nge bokainatuka be adoado-la be kitoka.

Copyright information for `MVA