Acts 28

Molta Motu-nao

Kitoka nge kaba bokai kita nge Molta motu-nao ka kitoka. Anua-marau ilodi ditagakamai-tina be adoraka iauia-tina diemaka-kama. Ura nge ipurapura be madidi ilaba-tina bokana anua-marau ditaguraki be eoa ditau be kiboatoboato. Makara nge Pol ilako be rega ibudinaki be eoa-lo inanganangalako. Inanganangalako nge moata zazai teke eoa ragogokadi be rega-lo ipusika nge luma-nao ikarati be luma iuaurani. Be bong tamoata motu ngarana-onaona moata Pol luma-nao itobitobi be dite nge bokai dipile, “Tamoata nge masa tamoata-kangkang kata! Moimoi makasi-lo nge iratu, ata giriki ne moatubukadi tago iboadu ngairatudi!” Kodeka Pol itaguraki be luma irurukaki be moata ngae eoa-lo isapasilako, ata tago sesu ba iuai. Tamoata be aine makara nge ilodi dipile Pol masa luma ngakauri ki ngasapasiria be ngamate, ata uanana sasalaga-tina dirapu nge kana tago teke ipurani. Makara nge ilodi takadiaba dinanga be dipile Pol nge nanaranga kata.

Makara kitoka kana saringa nge tamoata biabia motu ngarana-onaona kateka ne bibia alu dieno. Tamoata ngae ara Pabilius. Makara be Pabilius ibaga-kama be pera kanana-lo ilakuaki-kama. Be amaridi toli ilodia-lo nge pera kanana-lo iadorakikamai-tina uia be moanako bibia iemaki-kama. Pabilius tama nge more kusi-ragogo be tine-galalai didoki be bokai zirapu-lo ieno. Makara be Pol ilako be ite. Kodeka iraboni be luma ono inangaria be iaka-uiaki. Be bong kana ngae bokai ipura nge moremore moarunga motu ngaenao nge dieluakidi be aka-uiakadi dipura. 10 Bokaibe kana kokoko-tina ane diduma-kama. Be bong gareba kana nge kana moarunga reba nemai-lo kireretaki nge kati nema diauni.

Molta Motu-nao Be Rom Kilako

11 Makara kisoaki be kalea toli dimanubu nge kati rebareba teke makara aoara ikomai be ieno ngaenao kibuli be kialale. Kati ngae nge Aleksandria nedi, be ara “nanaranga uada-ruarua.” 12 Kireba be kilako Sirakius anua-lo kitoka be makara amaridi toli kisoaki. 13 Makara be kireba be kialale be anua ara Regium-lo kitoka. Izama nge gamaia oasa ipura be iduma-kama be amaridi rua-la ilodia-lo be anua ara Peteoli kidoki. 14 Anua ngarana-lo nge tamoata Kristus lama diunani alu makara kipurakadi be dira-kama be amaridi lima-rua sakedio kisoaki. Kodeka makara be ae-mailo kialale be Rom kilako. 15 Taritokada Rom anua-lo nge dilongo ambe kipurapura. Bokaibe dizaladoki-kama be dipura kaba aradi Apius Malala ne be Pera ono Enonga Toli-lo dipuraka-kama. Tamoata ngaedi kitedi nge Pol itaguraki be Nanaranga iperui be kaiboang idoki-tina. 16 Bong Rom anua-lo kipura nge Pol sumoalani ipura be iboadu rubena-ba ngasukoaki. Be tamoata narinari nge tekena-la ka Pol inarinaringi.

Rom Anua-lo

17 Amaridi toli muridi nge Pol itaguraki be Iuda bibia nedi moarunga Rom anua-lo ikeliakidi. Dipura be dikabuni kodeka Pol itui be bokai iradi, “Taritokagu, moimoi ngau tago sesu tamoata be aine neda be mata neda tubuda diang-kita uerekeidi, ata diuaurau-ba Ierusalem-lo be ungguma Rom luma-dio dinangaia. 18 Dililita be ngau giriki negu tago be darubetaka kana. Maka ma ngau giriki tago teke uemaki be iboadu ono mate. 19 Ata Iuda pile oguo diungla-lako be ieno bokana zala tekena-la ienona be bokai upile, ‘Ak, nge iuia. ‘Sisa’* aro mtui be giriki negu ngaliliti.’ Nge tago ungguma negu Iuda ka pile odio unglako. Tago! 20 Nge labu ngaenao ka ukeliaki-kaming be mte-kaming be taepilei-budu kana. Ngau kaituka uaura-lo usoaki nge tamoata maka Israel moarunga ilodi ono dinangalako be dirapurapu lili-nao ka uaura-lo usoaki.”

21 Be di dikatu be bokai dipile, “Keka ‘pasi’ tago teke Zudea-lo kidoki kaiko irangakiko. Tago. Be taritokada ene be dimai nge tago sesu rukum goalakingadi dirangaki ki pile goalakadi teke ane dirangakiko. Tago-la. 22 Ata keka kirere kaiko ilom bakara kunanganangai nge gorakama be galongo. Maka ma keka kikaua ege-ege nge Kristen sapara ngae nge diduaduai.”

23 Bokaibe pile dipali be ramani teke dinangai be kaba Pol zaiza daepurari kana. Be ramani ngaenao nge kokoko-tina Pol isukoaki kanana-lo dipura. Be oabube isulesuledi nibe ilako rairaituka-tina. Anua* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge isikengtakadi be mangata irangaki, be Iesus rangaka nge Moses Mata nena-lo be ‘Propet’* gerengadia-lo pile idoki be ono ilodi iung. 24 Moimoi alu ilodi iung, ata alu tago iboadu lama dauni. 25 Bokaibe Pol ambe pile ne alalaurituka iememaki nge nedia-la maradi pile diebulongakidi, be ditui be nem-be-alale dipuraki, bakara Pol nge ambe bokai ipilepile, “Oli Spirit pile moimoi be kalingodi ‘propet’ ara Aisaia aoa-nalo bokai iemaki,

26 ‘Tamoata ngaedia-lo golako be bokai gopile, “Masa pile kamalongolongo, ata ilo-ming masa tago dazama. Masa kana kamaitaita, ata labudi masa tago kamakauataki.”
27 Maka ma ungguma ngaedi panganadi ambe ubadia-ba ka dieno. Kungidi ambe diono, be matadi ambe dikalauri. Tago bokana nge ambe kungidi pile dalongo, be matadi kaba daita, be panganadi ambe dazama, be dabuiridi be ngau datalara be ngau miaka-uiakidi,’ Nanaranga bokai ipile.” (Ais 6:9-10)
28 Be Pol pile ne ngamambuaki kana nge bokai ipile, “Bokai kamakaua! Baituka be Nanaranga tamoata moarunga ngauketidi be ngamuleakidi kana nge ambe Ungguma* Takadi aniadi ipura. Be dalongo-la be kana!” [ 29 Pol pilenga muridi nge Iuda ngaedi ditaguraki be nedia-la maradi diegoregore be dialale.]

30 Alauri nge Pol makara barasi rua pera teke izazazai be ono isukoaki. Be tamoata be aine dipurapura nge imolamolatakidi be pera kanana-lo ibagabagadialako. 31 Be anua* ono Nanaranga ngatanepoa kana nge mangata irangarangaki, be Tanepoa Iesus Kristus nge isulesuletaki. Tago sesu taburi-ra-lo be mangata ipilepile be isulesule. Tago-la. Rerengana-lanalo ka bokai imuzimuzi. Be kana tago teke zalaka sesu iono.

Copyright information for `MVA