Acts 3

Tamoata Tapou Matedi Adoraka Ipura

Bong teke rairai, amari ambe siriki tolia-nao bokana nge Pita be Zon dilakoru Nanaranga pera nena-lo be daraboru kana. Nge rabo bong ka makara dilakoru. Makara Nanaranga pera nena-lo nge babaduadua biabia teke ieno ara “Kulanglang,” be tamoata teke tapou matedi nge makara isoaki. Tamoata ngae nge natumuku-tina be tapou matedi. Bokaibe izamaizama makara dieleluaki be tamoata Nanaranga* pera nena-lo dilakolako nge ‘mone’ isinaunaudi. Bong Pita be Zon ite-diaru ambe dasiliru kana nge ‘mone’ isinau-diaru. Isinau-diaru nge diaru adoado-la didedeiaru be Pita bokai ipile, “Godede-kamairu!” Pita bokai ipile bokana tamoata ngae nge idede-diaru. Ilo ipileni masa kana teke daniaru. Ata Pita bokai irai, “Ngau ‘mone’ negu tago, ata kana ienona masa miangko. Nasaret tamoata Iesus Kristus ara-nao be uraiko gotui be goalalale!”

Kodeka luma oana-nao idauraki be idumai be ituirakarake. Tamoata ngae ituirake nge oaikiki-tina ae be kuzubu dikai. Be inaulaki be ae-nao itui, kodeka makara be ialalale. Kodeka Pita be Zon itaga-diaru be Nanaranga pera nena-lo disilito. Bong disilisilito nge tamoata ngae itaguraki be ialalale, inokunoku be Nanaranga irakerakeaki be disilito. Be tamoata be aine kokoko-tina makara disoaki nge dite ialalale be Nanaranga irakerakeaki. 10 Be bong dikilalangi ngai ka “Babaduadua Kulanglang”-lo isukoaki be isinaunau nge dipitilaki-tina kana ngae bokai ipurani.

11 Kodeka tamoata sinaunau adoraka ipura nge itaguraki be Pita be Zon idokimate-diaru be makara Nanaranga* pera ne ege “Solomon Sumasuma” ne kana ditugani kana-lo dituituito. Makara nge tamoata be aine makara disoaki nge dipitilaki-tina be dipanana be dipura makara “Solomon Sumasuma” nena-lo. 12 Bong Pita tamoata be aine itedi nge bokai ipile, “Israel tamoata, bakara ka kana ngae kate be kapitilaki? Bakara ka bokai kadededekamairu? Ilo-ming dipile nge kaiboang nemairua-lo, ki Nanaranga mata-nao kiadoru ka tamoata ngae kiemakiaru be ialalale? Tago-la! 13 Ngena Abaram, Aisak be Zekop Nanaranga nediato be tamada be tubuda Nanaranga nedi ka malipilipi ne Iesus ara biabiatuka iani, be ono tamoata ngae iuia. Iesus ma maka kadoki be erekei luma-dio kanangai be umoatea ngapura kanana-re! Be bong Pailot aro tuiraka ipura nge Pailot ilo itekenanai be ngarubetaki kana, ata kam kataguraki be lili-be-matanao kaolitaki be kasegeaki. 14 Tamoata maka Kusi Rata be Adoadona-tina nge ka kasegeaki be kasumoala be tamoata maka tamoata takadi iumoatemoatedi nge Pailot irubetaki be iang-kaming. 15 Bokaibe tamoata maka tamoata moarunga moauriuri soaki-lo ilakulakuakidi nge kaumoatei. Ata Nanaranga itaguraki be mate-lo be imarangaki. Be keka nge kana ngae mata-ita ne. 16 Be nge lama uninga-lo be Iesus ara-nao ka tamoata ngae kam kakauataki be makare kateate nge Nanaranga kania iaka-kaidi. Nge Iesus ara kaiboang nena-lo be lama uninga maka Iesus-lo ieno ane ka Nanaranga tamoata tapou matedi nge iaka-uiaki be ambe iuia-doi, neming-la mata-ming-lo kate bokana.

17 “Taritokagu, kodeka bokai kamakaua. Ngau ukaua kana maka tamoata neming bibia zaiza be Iesus kabasakini nge ilo-ming tago kalelenaki noko kaemaki. Ramoramo-ba ka kamuzi. 18 Maka ma toira-tina be Nanaranga itaguraki be ‘propet’* ne aoa-dialo be ipile Kristus ne masa sururu bibia ngadoki be ngamate. Be Nanaranga ambe bokainatuka-la ka imuzi be ono pilenga ngaedi dikalingo. 19 Bokaibe muzigoala neming kamarokaki be Nanaranga kamatalari. Bokai masa Nanaranga muzigoala neming ngarokakile-ming be ilo-ming ngaka-goazadi. 20 Bokai kamuzi masa Tanepoa-lo kaiboang oauoau kamadoki be ono kamasiombe be ilo-ming dakarai. Bokai masa Nanaranga ngataguraki be Iesus nganepi be iloming-lo ngasukoaki. Maka ma Iesus ka toira be kam kanabe nangaia ipura ngai ka Kristus. 21 Ata kaituka-tina masa lang* anua-lo ngasukoaki nibe Nanaranga kaba kana moarunga ngaemaki be oauoau dapura, toira-la ‘propet’ ne kusidi-ratadi aoa-dialo ipile bokana. 22 Maka ma Moses bokai ipile, ‘Nanaranga neming Tanepoa masa mara-ming ka tamoata-tina neming teke nganaguraki be ‘propet’* ngau bokana ngapura. Pile moarunga ira-kaming nge kamalongori. 23 Tamoata naita pilenga tago ilongo masa rokaka ngapura be Nanaranga tamoata ne ngaperekidi be tago maradi ngasukoaki.’ 24 Be moimoina-tina ‘propet’ moarunga Samuel-lo be imai pile nedi dieno nge bong kaitukatuka nge dirangaki-doi. 25 Nanaranga pile moimoibe ‘propet’ ne irangakidi nge kam Iuda ka iemaki-kaming, be taoa ne toira tubu-ming zaiza iemaki nge kam zaiza be neming-budu. Abaram-la irai bokana, ‘Natum be tubum-lo ka tamoata be aine moarunga kateka-o maroudi kana.’ 26 Bokaibe bong Nanaranga itaguraki be Malipilipi ne inangai be inepi nge kam Iuda-lo ipura mua. Ono ngamarou-kaming be muzi neming goalakadi kamarokaki kana ka inepi be kam-lo ipura mua.”

Copyright information for `MVA