Acts 4

Pita Be Zon Iuda* ‘Kansolo’ Nedi Arodi Dituiru

Pita be Zon nge isi dipilepile-lanaru be tamoata* Nanaranga ditabatabai, tamoata Nanaranga* pera ne dinarinaringi pangana nedi be Sadiusi* dipura. Di nge namadi dira-tina, bakara ‘apostel’ nge tamoata be aine moarunga disulesuledi Iesus ambe mate-lo be imarang. Bokai disulesuledi nge ono dipilepile matemate moimoi iboadu mate-lo be damarang. Bokaibe ditaguraki be Pita be Zon diuauri-diaru be uaura* pera-lo dinanga-diaru. Ambe rairaituka ka diuauri-diaru bokana makara uaura pera-lo disoakiru be izama. Ata tamoata be aine maka pile ngaedi dilongo nge kokoko-tina Iesus lama diunani. Bokaibe kokotangadi irake-tina ‘5,000’ moarunga.

Izama nge Iuda tamoata nedi dimuamua, tamoata nedi bibia be tamoata* Moses Mata ne disulesuletaki nge Ierusalem-lo diepurari be dikabuni be disoaki. Tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi ara Ananias be Kaiapas, Zon, Aleksanda, be Ananias dara ne takadi Nanaranga ditabatabai nge makara maradi disoaki. Kodeka Pita be Zon nge dikeliaki-diaru be tamoata bibia ngaedi arodi dituiraki-diaru be bokai ditegi-diaru, “Kaiboang nangatadi ki naita ara-nao ka kana ngae kaemakiaru?”

Makara nge Oli Spirit kaiboang ne Pita ilona-lo dikauri be Pita itaguraki be bokai iradi, “Iuda tamoata nedi kamuamua be tamoata bibia! Tamoata tapou matedi muzi iauia emakani ipura be baituka be aka-uiaka ipura kana ka kaituka kakila-kamairu nge 10 bokai kamakaua Israel tamoata be aine moarunga zaiza: Tamoata ngae makare aro-ming ituitui nge Nasaret tamoata ara Iesus Kristus ara-nao ka aka-uiaka ipura be ambe iuia-doidoi. Iesus-ma maka kam kai kapalapala uauau-o karokatagaki, be ngai ka Nanaranga mate-lo be imarangakia-re! 11 Iesus ka Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai dirangaki,

‘Ariri maka kam pera kelikeli kasegeaki ka pera kaiboang ne.’ (Sam 118:22)
12 “Nanaranga tago masa tamoata takaia ara-nao be tamoata moarunga ngauketidi. Tago-la. Iesus-la ara-nao ka masa ngauketidi. Bokai kamakaua: Lang eruma nge ara maka tamoata buleakidi dipurapura nge tago takaia ieno be ono masa Nanaranga ngauketi-kita. Tago-la!”

13 Bong tamoata bibia ngaedi kaba bokai dita Pita be Zon nge tamoata-ramoba kaoa be sule bibia-lo tago dilakoru, ata tago taburi-diaru dira be pile dikaturu nge dipitilaki-tina. Makara nge ilodia-lo dikaua tamoata ngae-diaru nge Iesus zaiza dialalale-budu. 14 Bokaibe masa ba sesu dapile! Maka ma tamoata tapou matedi adoraka ipura nge makara maradi ituitui! 15 Kodeka dinepi-diaru be eluku dilakoru be rubedia-ba disoaki be bokai dietegi, 16 “Tamoata ngaedi masa bakara tabasakidi? Tamoata moarunga makare Ierusalem anua-lo nge dikaua tamoata ngae-diaru kilala* kaiboangi biabia-tina kata ka diemakiaru. Be kita neda-la tago taboadu tapile-ra kana ngae tago diemakiaru! 17 Ata ono pile ngaedi tababaridi be tago iboadu tamoata be aine maradi kaba dalaba kana nge tapile-kaidi be moaki sesu kaba Iesus ara-nao be tamoata teke pile diraiaru.”

18 Kodeka Pita be Zon dikeliaki-diaru be disiliru be pile kakai ane be bokai dira-diaru, “Moakina-tina sesu Iesus ara-nao be kapileru ki kasuleru.”

19 Ata Pita be Zon dikaturu be bokai dipileru, “Neming-la be kamaliliti be kamakaua mata nangata ka Nanaranga mata-nao iado. Pilenga-ming gatagatagadi ki Nanaranga pilenga gatagatagadi? 20 Maka ma keka nemai-la be kana kita be kilongoraki! Bokaibe gararangaki-la kana. Tago iboadu gamanaua.”

21 Makara be tamoata bibia ngaedi ditaguraki be pile kaiboangdia-tina ane dibabari-diaru be dirubetaki-diaru be dialaleru. Tamoata bibia ngaedi tago dikaua masa baituka be sururu dandiaru, bakara tamoata be aine moarunga nge kana ipura ngae dite be ambe Nanaranga dirakerakeaki. 22 Tamoata maka kilala* kaiboangi ono emaka ipura nge barasi ne ambe kulemoadi-oati iuasadi.

Tamoata Be Aine Lama Diuni Dirabo

23 Pita be Zon rubetaka-diaru dipura nge oaikiki-tina dialaleru be tamoata be aine nediarua-lo dilakoru be tamoata Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Iuda bibia nedi baituka dira-diaru nge diradi. 24 Be bong tamoata be aine ngaedi pile ngaedi dilongo nge ilodi dietekenanai be malonga teke bokana be Nanaranga bokai dirabo, “Tanepoa, kaiko ka lang be kateka be makasi kuemaki. Be kaiko ka kana moarunga lang-lo, kateka-lo be makasi-lo dieno nge kuemaki. 25 Oli Spirit nem kaiboang nena-lo be malipilipi kanam, tubuma Debiti kurai be bokai ipile,

‘Bakara ka Ungguma* Takadi ilodi didududui-tina? Bakara ka tamoata takadi dirabaraba, ata rabangadi tago dikalingolingo?
26 Anuatanepoa moarunga kateka-o koai kana be dikatiuanauana, be tamoata bibia moarunga nge diekapokapotaki be Tanepoa diduaduai, be Kristus ne diduaduai.’ (Sam 2:1-2)
27 “Moimoina-tina Erot be Ponsius Pailot ditagurakiru be Ungguma Takadi be Israel tamoata zaiza anua ngaena-lo diepurari be pile dipali be malipilipi nem kusi rata Iesus nge diumoatei. Malipilipi nem ngae ka kuburengi be Kristus kunangani. 28 Diepurari be nem rerengam be kaiboang nem-lo kana moarunga matamata be kurangaki dapura kana nge diemaki. 29 Tanepoa, kodeka pile nedi ono diakataburi-ra-kama nge ilom ngandi be malipilipi kanam goakakai-kama be pilengam ramoramo mangata gapilepile. Moaki taburima dirara be kipilepile. 30 Kodeka lumam gonanaraki be moremore odio gonangaria be dauia. Be kilala* kaiboangdi be kilala kaiko-la kuboadu goemaki nge malipilipi nem kusi-rata Iesus ara-nao be goememaki.”

31 Dirabo-doi nge kaba odio diepurari be disoaki nge kaikai-la dimoakusu. Be Oli Spirit ilodia-lo ikauri be kaiboang didoki be ono Nanaranga pilenga tago taburi-ra-lo be mangata dirarangaki.

Tamoata Be Aine Lama Diuni Kana Nedi Dienegei

32 Tamoata be aine Kristus lama diunani nge ilodi tekedia-doi be kana tekedia-doi ilodi dianiandi. Kana nedi moarunga nge dinegenege-budu. Tago teke ipile kana ne nge nena-la rube. Tamoata teke kana ne nge di moarunga nedia-budu. 33 Be kaiboang bibia-tina ane be mata-ita bokana be ‘apostel’ ditagutaguraki be Tanepoa Iesus matenga be mate-lo be maranga nge mangata dirarangaki. Bokaibe Nanaranga itaguraki be marou bibia-tina iandi be kana moarunga-lo nge diboadu-tina. 34 Tamoata moarunga lama diuni nge kana moarunga-lo diboaduboadu-tina. Tago teke kana tekena-lo itukurakura. Tamoata be aine maka pera ki uma nedi otioti nge dataguraki be kana nedi ngaedi ane ‘mone’ dadoki, be ‘mone’ ngaedi dadoki be dalako 35 be ‘apostel’ dandi. Be ‘apostel’ ‘mone’ ngaedi dadoki be tamoata maka kana tekena-lo itukura nge dani. Tago ramoramo-ba dinegenege. Ira-lo itukura-la ka datagadi be dani.

36 Bong teke nge Libai kata Saiprus-lo nekiaka ipura ara Iosep, ata ‘apostel’ nge Barnabas kana dikilakilai (ara Barnabas nge labu Grik pile-lo bokai “Tamoata maka tamoata takadi iaka-kaikaidi.”) 37 itaguraki be uma ne teke ane ‘mone’ idoki, be ‘apostel’ luma-dio isalangaki.

Copyright information for `MVA