Acts 8

Be tamoata ara Sol nge makara isoaki be Stepan matenga nge isumoalataki.

‘Sios’* Sururu Bibia Idoki

Be amari-nala ngarana-lo nge tamoata be aine moarunga Ierusalem ‘sios’-lo nge sururu goalakadia-tina didoki. Bokaibe tamoata be aine moarunga Kristus lama diunani nge dimarama be ege-ege Zudea kaba be Samaria kaba-lo dilako be disoaki, ata ‘apostel’ nge tago dimarama. Ierusalem-lanalo disoaki.

Makara be tamoata alu Nanaranga ditagatagai nge Stepan dikumraki be nodo be tang biabia-tina diemakani.

Ata Sol nge ambe ‘sios’ iara-leualeuai. Bokaibe pera pera-lo ilakolako be tamoata Kristus lama diunani nge moane be aine idokireperepekidi be uaura* pera-lo irorokakidialako.

Pilip Samaria Kaba-lo Isoaki

Tamoata be aine lama diuni dimarama be ege-ege dilako nge Nanaranga pilenga mangata dirarangaki be dialalale. Pilip ilako anua bibia teke Samaria kaba-lo be makara Kristus mangata irangaki. Bong tamoata be aine dum bibia Pilip pilenga dilongo nge kungidi dibabaki be dilongoria-tina uia, bakara kilala* kaiboangdi Pilip iemaki nge dita. Be mariaba* goalakadi tamoata kokoko-tina ilodia-lo disoaki nge itaotaodi be kaikai-la dimeremere be diraturatu. Be tamoata tapoudi matedi, be aedi be luma-di daidi nge kokoko-tina adorakadi dipura. Bokaibe anua biabia ngarana-lo nge suridi diuia-tina.

Tamoata Simagomago Ara Saimon

Anua ngarana-lo nge tamoata teke isoaki ara Saimon. Ngai ambe uanana sasalaga muku makara simago ne ane be kolo-kolo iememaki be ono Samaria tamoata be aine iaua-sasangangadi. Nena-la irangarangaki ngai nge ara bibia-tina. 10 Be moarunga-doi anua ngarana-lo aradi otioti be aradi tagotago nge ngaia-la ka pilenga ditagatagadi. Be bokai dirangaki, “Tamoata ngaeni nge Nanaranga kaiboang ne aradi ‘Kaiboang Bibia’ nge dienoni.” 11 Tamoata be aine Saimon ditagatagai, bakara ambe uanana sasalaga-tina simago ne ane be iaua-sangangadi. 12 Ata bong Pilip Pile* Uia ono Nanaranga anua ne itanepoa kana be Iesus Kristus irangakidi nge lama diuni be moane be aine nge Iesus ara-nao be rukuadi dipura. 13 Be Saimon nge lama iuni be. Alauri Iesus ara-nao be rukuia ipura nge Saimon itaguraki be Pilip-la ka itagatagai be ege-ege dialalaleru. Be bong kilala* kaiboangdi be kilala kaiboangdi Nanaranga-la iboadu ngaemaki emakadi dipurapura be itaita nge ikakabaki-tina.

14 Bong ‘apostel’ enera Ierusalem-lo pile bokai dilongo Samaria tamoata be aine Nanaranga pilenga didoki be ilodia-lo dinanga nge ditaguraki be Pita be Zon dinepidi be Samaria dilakoru. 15 Be bong dilakoru nge diraboru be ono tamoata be aine lama diuni nge Oli Spirit dadoki kana. 16 Bakara, Oli Spirit isi tago odio ibala. Moimoi di moarunga nge Tanepoa Iesus ara-nao ka rukudi dipura, ata Oli Spirit tago odio ibala. 17 Makara be Pita be Zon ditagurakiru be luma-diaru odio dinangaria be Oli Spirit didoki.

18 Saimon kaba bokai ita bong ‘apostel’ Samaria tamoata be aine luma-diaru odio dinangariaru nge Oli Spirit didoki. Bokaibe itaguraki be Pita be Zon ‘mone’ itoringaki-diaru be bokai ipile, 19 “Kaiboang ngaedi kamanauru. Bokai masa tamoata naita luma-gu ono unangaria nge Oli Spirit ngadoki.”

20 Ata Pita ikatu be bokai ipile, “Iboadu ‘mone’ nem zaiza be ara-be-leuanga godoki, bakara kaiko ilom ipile Nanaranga lumaluma ne iboadu ‘mone’ ane gozazai! 21 Kaiko ilom eara nge Nanaranga mata-nao tago iado. Bokaibe tago iboadu malipi nema ngaena-lo nge malipi ege teke goemaki ki malipi teke gangko be goemaki. Tago-la! 22 Mata goala ngae ilom iani nge gorokaki be ilom gobuiri be Tanepoa goraboi. Baraoa giriki goalaka ngae ilom-lo be ilom iani nge ngarokakaleko. 23 Maka ma ngau ilom ute nge mangazi kaiboangi ilom-lo ikauri be muzigoala diuaukotoiko be kusoaki.”

24 Kodeka Saimon bokai ipile, “Ngau kanabe Tanepoa kamaraboiaru. Bokai masa kana karangakiru nge tago dapurana.”

25 Alauri Tanepoa pilenga mangata dirangakiru be rakana Nanaranga iemaka-diaru dirangaki-doiru nge Pita be Zon kaba Ierusalem-lo dimulelakoru. Dimulemule-ru nge Samaria anua moarunga zala-lo dieno-lo nge Pile* Uia mangata dirangarangakiaru be dialalaleru.

Pilip Be Itiopia Tamoata

26 Makara nge Tanepoa ‘enzel’ ne teke Pilip bokai irai, “Gotui be zala Ierusalem-lo be ilako Gaza-lo nge ege atanga gotagai.” Zala ngae nge lulu kaba-lo ka ieno. 27 Bokaibe Pilip itui be ialale. Zala-lo nge Itiopia tamoata biabia
Tamoata bibia bokainaina nge moaede dimalipilipitakidi. Bokaibe labedi serekadi dipurapura.
teke ipurakani. Tamoata ngae ka Itiopia ‘Kandensi’ nedi, ki kita tapile moaede kandi nge ‘mone’ be kana moarunga ne ipapananuaki. Tamoata ngae nge ilako Ierusalem-lo Nanaranga irakeaki
28 ka ambe imulemule. Bagi ‘osi’ diraperape nenao isoaki be ‘buku’ ‘propet’* Aisaia igere nge ilezeleze. 29 Kodeka Oli Spirit Pilip bokai irai, “Golako ene bagi ‘osi’ diraperape ngara saringa be sakenao goalalale.”

30 Pilip ipananalako be ilongori ‘buku’ ‘propet’ Aisaia igeretia-lo ka ilezeleze bokana itegi, “Kana kulezeleze ngaradi nge kukauataki ki tago?”

31 Be tamoata biabia ngae bokai ikatu, “Masa bakara be mkaua? Tamoata-ma teke labudi nganagupasina ka masa mkaua!” Bokaibe tamoata ngae itaguraki be Pilip ikilarake be sakenao isoaki. 32 Itiopia tamoata ngae nge Nanaranga* ‘Buku’ ne egedi ngaedi ka ilezeleze,

“Suri nge ‘sipisipi’ umoatea ngapura kana be bagaia ipura bokana, be tea nge ‘sipisipi’ natu moaneka donga korota ipurapura be imoadubulae-ba bokana. Bokaibe aoa tago sesu ikakati.
33 Dibalaki be digoalangakia-tina, be ‘koto’ ne nge tago diadoraki uia, be didoki be diumoatei. Tamoata zugu ngarana-lo nge muzingadi digoala-tina. Bokaibe tago ambe kateka ngaeno isoaki.” (Ais 53:7-8)
34 Kodeka Itiopia tamoata biabia ngae nge Pilip bokai itegi, “Goraia! Naita ka makare ‘propet’* ngae irangarangaki? Nena-la ka irangarangaki ki tamoata takaia?” 35 Kodeka Pilip itaguraki be pile labudi inagupasini. Nanaranga* ‘Buku’ ne egedi ilezeleze kanana-lo be Iesus rangaka Pile* Uia-lo dieno nge irangakini.

36 Zala ngara disauaniaru be dilakoru be dang mukudi aluna-lo dipuraru nge Itiopia tamoata bokai ipile, “Gote! Dang alu makare dieno! Bakara ka tago iboadu Iesus ara-nao be rukuiagu ngapura?” [ 37 Be Pilip bokai ipile, “Iboadu rukuiam ngapura. Ilom ere-moarunga be lama kuni masa rukuiam ngapura. Tago be tago!” Be tamoata biabia ngae ikatu be bokai ipile, “Moimoi lama uni. Ngau lama uni Iesus Kristus nge Nanaranga Natu.”] 38 Kodeka tamoata biabia ngae ipile be ‘osi’ ne makara itui. Be diposiru be dang-lo dilakoru be Pilip itaguraki be tamoata biabia ngae Iesus ara-nao be irukui. 39 Dang-lo be dipusikarake-ru nge Tanepoa Oli Spirit ne ipura be oaikiki-tina Pilip ibagai. Moimoi Itiopia tamoata biabia ngae nge Pilip tago sesu kaba ite, ata suri uia-lo be ialale. 40 Ata Pilip nena-la ite nge ambe Asdod anua-lo ka isoaki. Bokaibe itaguraki be anua moarunga-lo ilakolako be Pile* Uia mangata irangarangaki be ialalale nibe Sisaria anua-lo ipura.

Copyright information for `MVA