Acts 9

Sol Ilo Buira Ipura

(Apo 22:4-16; 26:9-18)

Bong ngaradia-lo nge Sol isi Tanepoa tagataga* ne ngaumoatedi kana be ikara-ngitingitiakidi. Bokaibe ilako tamoata Nanaranga ditabatabai bibiatuka nedia-lo be irai be pera ono serereinga moarunga Damaskus anua-lo dieno nge ‘pasi’ teke ngageretadi be dakaua Sol nge ngai ka inepi. Bokai masa tamoata naita Tanepoa Zala ne itagatagai makara Damaskus-lo ite, aine ki moane, masa ngauauri be ngabagai be Ierusalem-lo ngalakuaki. Makara be Sol itui be Damaskus ilako. Anua isaringaringai noko oaikiki-tina malama teke lang-lo ka ipitikaoai be ibala be iboalingi. Makara nge Sol kateka-o itapuloria be malonga teke bokai irarai be ilongori, “Sol! Sol! Bakara ka sururu bibia kuianana?”

Be Sol ikatu be bokai itegi, “Tanepoa, kaiko naita kata?”

Be malonga ngae bokai ipile, “Ngau Iesus! Ngau ka sururu bibia kuianana!
Gomarang be Damaskus anua-lo golako. Makara masa rakana goemaki kana nge daraiko.”

Tamoata maka Sol zaiza dialalale-budu nge bokaina-ba pile tagotago dituitui. Malonga ra dilongori, ata rakana ka irangarangaki nge tago dikaua. Makara be Sol ea kateka-lo ieno ka imarangrake. Be bong imarangrake be mata ipoarakaki nge kana tago teke ite. Mata dileuani. Bokaibe tamoata dialalale-budu nge luma-nao didoki be diaromuani be Damaskus anua-lo dilakuaki. Be makara amaridi toli mata dileuani be isoaki. Be ramani ngaranao nge kangkang tago teke ikani be dang tago sesu ising.

10 Makara Damaskus anua-lo nge tagataga* teke isoaki ara Ananias. Bong teke isoaki nge raio bokana ilako, be Tanepoa bokai ikilai, “Ananias.”

Be Ananias ikatu be bokai ipile, “O! Tanepoa. Maka usoaki.”

11 Be Tanepoa bokai ipile, “Gotui be golako zala biabia ara Adoado-lo be tamoata ara Iudas pera kanana-lo golako. Makara kupura nge Tarsus tamoata ara Sol gotegiaki. Makara isoaki be iraborabo. 12 Raio bokana ilako be kaba bokai ita: tamoata teke ara Ananias ipura be luma ono inangaria be mata diuia be kababe kaba ita.”

13 Ata Ananias ikatu be bokai ipile, “Tanepoa, tamoata ngae ruku kokoko-tina ulongo. Kana goalakadia-tina ka tamoata be aine nem Ierusalem-lo iememikidi. 14 Be nge tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi kaiboang nedi-o ka makare Damaskus-lo ipura be tamoata be aine aram dikilakilai nge ngauauridi kana.”

15 Be Tanepoa bokai ipile, “Gotui be golako! Tamoata ngae nge ambe kati negu bokana uauri be lung-o unangai. Ngai ka aragu ngabazi be Ungguma* Takadia-lo, anuatanepoa moarunga-lo be Israel tamoata be aine moarunga-lo ngalakuaki kana. 16 Be ngau negu-la masa mitikini aragu-o masa sururu bibia-tina ngadoki!”

17 Bokaibe Ananias itui be Iudas pera kanana-lo ilako. Ilako nge pera-lo isili be luma Sol-o inangaria be Nanaranga iraboi. Be bokai ipile, “Tarito Sol, Tanepoa ka inepia be upura. Iesus-ma maka makare kupurapura be zala-lo ipurakaniko-re nge ka inepia be makare upura be ono kaiko masa kababe kaba goitaita, be Oli Spirit aniam ngapura.” 18 Ananias bokai ipile nge oaikiki-tina kana tekedi teadi ika inakadi bokana nge Sol matana-lo ka digalalai, be makara be kaba kaba itaita. Kodeka ituirake be Iesus ara-nao be rukuia ipura. 19 Rukuia ipura, kodeka imoanako be kaiboang ne dimule.

Sol Damaskus Be Ierusalem-lo Isoaki

Alauri nge Sol makara Damaskus anua-lo Kristus tagataga* ne zaiza amaridi alu isoaki nge
20 oaikiki-tina ilako pera* ono serereinga-lo be Iesus mangata bokai irangarangaki, “Iesus ka Nanaranga Natu!” 21 Moarunga dilongori nge dipitilaki-tina be bokai dipile, “Tamoata ngae ki naita ka tamoata be aine maka ara ngaenao be dikilaulau Ierusalem anua-lo iumoatemoatedi? Be nge makare ipura nge suri ngauauridi be tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi luma-dio nganangadi kana ka ipura ki tago?”

22 Ata Sol pilenga nge kodeka dikaiboang-tina. Be pile moarunga labudi inagupasipasi be itikitikingdi Iesus ka moimoi be Kristus. Bokaibe Iuda Damaskus anua-lo disukoaki nge ilodi iung-tina be tago sesu pilenga dikatu.

23 Ambe amaridi kokoko-tina dilako nge Iuda moarunga diepurari be diraba be Sol daumoatei kana, 24 ata Sol rabangadi nge ilongoraki. Ariata be oabubu-lo nge anua babaduadua ne bibia dinarinaring uia be Sol daumoatei kana. 25 Ata oabubu tekena-lo nge Sol tagataga* ne ditaguraki be Sol didoki be raba kanabiabia tekena-lo dinangalako, be dilakuaki ari bibia anua diboalingia-lo be kalalang-boazinga tekena-lo be eluku diurumalako be iratu.

26 Bong Sol Ierusalem-lo ipura nge ilako be Kristus tagataga ne ngasilidi kana, ata di moarunga nge dimatakuri. Maka ma ilodi bokai dinanga, “Sol moimoibe Iesus tagataga ne kata ki ibobolesikita-ba?” 27 Ata Barnabas ilako be ibagai be ‘apostel’-lo ilakuaki. Kodeka iradi baituka be zala-lo be Tanepoa ite, be Tanepoa nena-la be baituka Sol irai. Be bong Damaskus anua-lo isoaki nge taburi tago irani be ramoramo-la Iesus ara-nao be mangata isulesule. 28 Bokaibe Sol makara sakedi-o isoaki be ramoramo-la Ierusalem anua-lo ialalale be Tanepoa ara-nao be ramoramo kaikai-la mangata isulesule be ialalale. 29 Be ilako Iuda maka Grik pile-la diamang zaiza pile diserereitaki be diegoretaki, ata tamoata ngaedi ditaguraki be daumoatei kana. 30 Bokaibe bong taritoka-da Iesus lama diunnani dilongo nge dibagalako Sisaria anua-lo be Tarsus dinepialako.

31 Kodeka makara nge ‘sios’* ege-ege Zudea kaba-lo, Galili kaba-lo be Samaria kaba-lo nge soaki uia-lo eno. Oli Spirit kaiboang nena-lo be ‘sios’ kaiboang idoki be tamoata be aine kokoko-tina disilisilini be dikoko-tina. Be izamaizama nge Tanepoa dimatakutakuri be disukoaki.

Ainias Be Dorkas

32 Pita nge ege-ege ialalale be kaba itaita. Be bokai ialalale nge ilako Lida anua-lo be Nanaranga tamoata be aine ne itedi. 33 Makara nge tamoata tapou matedi teke ara Ainias ite. Tamoata ngae nge ambe barasi lima-toli bokaina-la zirapu-lo ieneno. 34 Kodeka Pita bokai ipile, “Ainias, Iesus Kristus ka iadorakiko. Gomarang be zirapu nem goloku.” Makara nge Ainias oaikiki-tina ituirake. 35 Tamoata be aine moarunga makara Lida be Saron anua-lo disukoaki dite nge ilodi dibuiri be Tanepoa ditalari.

36 Zopa anua-lo nge aine teke Kristus tagataga* ne isoaki ara Tabita. (Ara Tabita tabuiri nge Grik pile-lo Dorkas kana tapile.) Ngai muzi uia-la ka iememaki be tamoata kana nedi tagotago nge izamaizama idumadumadi. 37 Bong ngaradia-lo nge imore be imate. Be dirukui be pera ilo atabalabala tekena-lo dinangai. 38 Lida anua nge Zopa anua saringa ka ieno. Bokaibe bong tagataga Zopa-lonalona dilongo Pita Lida anua-lo isoaki nge oaikiki-tina tamoata rua Pita-lo dinepidialako be bokai diakoroiaru, “Oaikiki-tina gomai kana kirere.”

39 Bokaibe Pita itui be dialale-buduto. Be bong makara dipura nge pera ilo atabalabala-lo dilakuaki. Makara nge narenare moarunga Pita diboalingi be kusi-sili bibia be kusi nangananga takadi Dorkas isi ne iauia be iemaki nge ditikitikini be ditangtang.

40 Makara be Pita itaguraki be inepidi be dipusika-doi, kodeka tuku-nao irokazokuria be Nanaranga iraboi. Irabo-doi, nge ibuiri be aine mate italari be bokai ipile, “Tabita, gomarang!” Bokai ipile nge aine ngae mata ipoarakaki. Mata ipoarakaki be Pita ite ngena imarang-rake. 41 Kodeka Pita itaguraki be luma-nao idauraki be idumai be itui-rake. Makara be narenare moarunga be tamoata be aine takadi Kristus lama diunani nge ikiladi be moauriuri ka lumadi-o isalangaki.

42 Kana ngae bokai ipura nge rangaka ege-ege Zopa anua-lo ilako. Bokaibe kokoko-tina Tanepoa lama diunani. 43 Be Pita nge makara Zopa-lo amaridi alu tamoata ngado kusidi isisisi ara Saimon sakenao isoaki.

Copyright information for `MVA