Ephesians 2

Kristus-lo Ka Moauriuri Soaki Ipurapura

Toira nge Nanaranga pilenga tago katagatagadi be muzigoala neming-lo kasukoaki be nge ka-mate bokana. Bong ngaradia-lo nge kateka ngae mata ne goalakadi katagatagadi. Be mariaba makatabala lang-lo disukoaki nge biabiadi nedi muzinga katagatagadi. Tamoata be aine maka Nanaranga pilenga tago dilongolongo nge mariaba ngae eruma disoaki be ibagabagadi. Moimoi rama teke nge kita moarunga nge mariaba ngae eruma tasoaki be kusida rerengadi tatagatagadi. Be rakana tamoatada direretaki ki iloda diani nge taemakia-ba. Tago iloda talelenaki noko! Bokai tamuzimuzi be tamoata-la takadi bokana, Nanaranga nama ratinga ka eruma tasoaki.

Ata Nanaranga ilo-taga ne kababe ilaba-tina, be reretaka ne kita-lo nge ilako-la be ieno. Moimoi kita pilenga tago tatagatagadi be matanao nge ambe tamate bokana, ata ambe Kristus zaiza be idokiteteki-kita be moauriuri tasoaki. Bokaibe nge Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ane ka kam iuketi-kaming be imuleaki-kaming. Muzigoala neda-lo be tamate ka Nanaranga itaguraki be Kristus Iesus zaiza be imarangaki-kita be lang anua-lo isoakingaki-kita. Bokai imuzi be ono itiking-kita marou ne tadokidoki-ba nge dilaba be dilaba-tina, be moimoi be irereretaki-kita. Nge Kristus Iesus malipinga-nao ka muzi iauia ngae iemaka-kita. Be alauri masa bokaina-la ngamuzimuzi. Maka ma nge Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ane ka lama kauni be iuketi-kaming. Tago malipi teke kaemaki. Tago-tina. Nge Nanaranga lumaluma ne kata ka iang-kaming-ba. Nge tago malipinga-ming ulikadi kaoa! Bokaibe tago teke iboadu ono ngaduasare be nena-la ngaraketukai. 10 Maka ma kita nge Nanaranga ka iemaki-kita. Kristus Iesus aranao ka iemaki-kita be malipi uia ka taememaki kana. Be malipi uia ngaedi nge Nanaranga matamata be imoataungaki-kita be dieno ka taememaki kana.

Kita Tekeda

11 Ilo-ming kauakaua. Toira nge kam Ungguma Takadi kaoa, be ungguma Iuda nge “kusiming tago korotototo” kana dirarangaki-kaming. Be nedia-la nge “kusidi korotototo” kana dirarangakidi. (Kilala ngae nge kateka-tamoata kana kusidio diememaki kata.) 12 Bokaibe ilo-ming kauakaua, bong ngaradia-lo nge lauaba-tinao ka kasoaki. Tago sesu-tina Kristus kasaringai. Kam nge akerenga-mingtina. Kam tago Nanaranga tamoata be aine ne, nena-la be inangadi be disoaki aradi Israel bokana. Tago-tina. Taua maka Nanaranga tamoata be aine ne zaiza iemakadi ilona-lo nge kam ara-ming tago dieno. Taua ngae labu nge pile moimoi be Nanaranga iemakio ka dieno. Be labu neming ono kateka ngaenao kamasoaki be kamarapurapu kana nge tago-tina. Bokaibe Nanaranga nge tagona-tina sake-mingo isoaki. 13 Ata kaituka-tina Kristus Iesus ara-nao nge bokainatuka kasoaki: Kam toira kasauba kasoaki nge Kristus daraka ane be izaza-kaming be ambe kasaringamai.

14 Maka ma Kristus ka nena-la be anua-uia idoka-kita. Anua-uia ngae bokainatuka idoka-kita: Iuda be kita Ungguma Takadi itekenana-kita be tekeda tapura. Be ne tamoata ane be boauboau bibia marada dieno be disereki-kita nge igamang. Boauboau bibia ngaedi ka diememaki-kita be neda-la taeduadua. 15 Ne tamoata ane be Iuda Mata nedi bibia igamang be dileua. Iuda Mata nedi bibia ngaedi nge ere-sikitadi be biatangadi be igamang be dileua-doi. Bokai imuzi be ono ne ara-nao be tamoata rua idoki-diaru be tamoata teke oauoau ipuraki. 16 Be kita ungguma rua nge ambe tamoatada teke. Kristus ka kai kapalapala uauau ne ane be Nanaranga-lo itekenana-kita. Kai kapalapalao imate be ono ungguma ruoti ngae-diaru nge edua nediaru iumatedi. 17 Kristus ipura be Pile Uia ne mangata irangaki be ono kam Ungguma Takadi lauaba-nao kasoaki be kam ungguma Iuda Nanaranga saringa kasoaki nge anua-uia idoka-kaming. 18 Maka ma Kristus-lo ka kita moarunga Ungguma Takadi be ungguma Iuda nge taboadu Oli Spirit tekena-la kaiboang nena-lo be Tama mata-nao talako.

19 Bokaibe kam Ungguma Takadi nge ambe tago akerenga-ming ki muguma takadi kaoa. Tago-tina. Kam ambe Nanaranga tamoata be aine ne zaiza be ungguma teke-ming, be Nanaranga dara ne bokana kasoaki. 20 Kam nge pera Nanaranga ikeli bokana. Pera ngae ariri ne nge ‘apostel’ be ‘propet’ ka ditano. Be ariri-moane maka pera idokimatei nge Kristus Iesus. 21 Ngai ka pera ngae kania moarunga idokimatedi be dirake nibe Tanepoa pera ne rata ipura. 22 Be Kristus-lo ka tamoata be aine takadi zaiza be pera teke bokana kelia-ming dipura, be Nanaranga nge Oli Spirit ne oti be iloming-lo isukoaki.

Copyright information for `MVA