Ephesians 6

Kipi Be Kamoang Be Natu

Kam natu, malipi ne-ming nge Tanepoa ara-nao be tama-ming be tina-ming pilengadi kamalongolongo. Maka ma nge muzi iauia ka kaememaki. Nanaranga ‘Buku’ nena-lo pile bokai dieno, “Tama-ming be tina-ming kamamuamuakidi.” Nanaranga mata ne moarunga-lo nge mata-la ngae ka matamatanatuka rangaka ipura masa alauri kalingo otioti. Be ono kaua uia ngapura kana nge mata ngae bokainatuka bataia ipura, “Bokai masa kana moarunga kaememaki nge dauiauia-kaming, be masa uanana sasalaga-tina kateka ngaenao kamasoaki.”

Be kam kamoang be kipi nge natu-ming moaki sesu baituka-ba kabasakidi be namadi dira. Moaki-tina. Tanepoa mata nena-lo kamasikengkengdi be kamasingarangaradi.

Dududu Be Bibiadi Kandi

Kam dududu nge bibiadi neming kateka-onoaona taburi-ra be reresabu-lo be pilengadi kamalongolongo. Izamaizama nge muzi uia-la kamaememakidi, suri Kristus ka kamalipilipini bokana. Moaki bong ditete-kaming-la ka muzi uia kaememaki be ono dapilepile kam malipilipi uia. Moaki-tina. Bong moarunga nge Kristus dududu kana bokana be ilo-ming eremoarungadia-lo be Nanaranga rerenga kamatagatagadi. Sakuli-lo be malipi neming kamaememaki. Ilo-ming bokai kamanangananga, “Nge tago kateka tamoata ka kimalipilipini. Tago. Nge Tanepoa ka kimalipilipini.” Bakara, kam kakaua-doi: Tanepoa masa ngataguraki be tamoata moarunga malipi uia nangatadi diemaki nge zazanga uia ngandi. Dududu kata ki tamoata rerengana-lo isukoaki kata nge masa zazanga nedi ngandia-doi kana.

Be kam dududu bibia kandi nge dududu neming nge muzi uia-lo kamababasakidi. Moaki kakataburi-raradi. Ilo-ming kauakaua: dududu kana-ming zaiza Biabiadi kanaming-tina nge lang anua-lo isoaki. Be ngai mata ne nge bokai: tamoata moarunga nge suridi tekedi bokana ibabasakidi.

Nanaranga Kana Ono Eunga Ne

10 Pile negu ono mambuaki kana nge bokai: Tanepoa ono kamakaiboang be kaiboang ne kaiboangdi ane be neming-la kamakaingaki-kaming. 11 Kana ne-ming ono eunga moarunga Nanaranga iang-kaming nge omingo kamananga. Bokai masa kamakai be Satang ngabolesi-kaming kana nge iboadu ngai zaiza kamaeriringaki. 12 Maka ma nge tago kateka tamoata zaiza ka taeunung! Tago-tina. Nge mariaba goalakadi kaiboangdi lang-lo disukoaki zaiza ka taeunung. Kaiboang ma ngaedia-re: tamoata goalakadi dimuamua, tamoata goalakadi kaiboang nedi otioti be kaiboang goalakadi kaituka kateka oabubu-kania ngaenao dieno-re! 13 Bokaibe Nanaranga kana ono eunga ne kamadoki be omingo kamananga! Be alauri bong goalaka ipura masa kamaboadu erekei neming eung ieluaki nge kamatalari be kamaeung-budu. Be alauri eung-ra ngamanubu, ata kam masa kamakai be kamaduasare.

14 Bokaibe kamakatiuana be kaikai kamatui. Pile moimoibe kalingo kamadoki be angapi bokana soamingo kamauauri be ono kamaduasare be kamatui. Nanaranga mata-nao ado mata nge kamadoki be bara bokana barabara-mingo kamanangai. 15 Be kamakaluka uia be Pile Uia ono anua-uia dokinga nge ae-sukuma bokana kamanangai be ono kamaduasare. 16 Bong moarunga-lo nge lama uniangaming numbala neming bokana kamabazibazi. Bokai masa bong Satang io ne purupururuidi oti ipana-kaming masa numbala ngae ngaumoatedi. 17 Bong ono Nanaranga tamoata moarunga ngauketidi kana nge boai ono eunga bokana pangana-mingo kamanangai. Be Nanaranga pile ne nge asi ono eunga bokana kamadokidoki. Asi ono eunga ngae nge Oli Spirit ka iang-kaming. 18 Kana moarunga ngaedi nge rabo ane be Nanaranga duma ne kamakelikeliaki. Bong moarunga-lo nge Oli Spirit-lo be rabo be sinau moarunga oti be kamaraborabo. Kana ngaedi ilo-ming daniandi be mata-ming poapoara-la be moaki ilo-ming diaka. Be Nanaranga tamoata be aine ne kanabe izamaizama kamaraborabo.

19 Ngau kamaraborabo-na be. Bokai masa bong aoa-gu mkakati be mpile kana masa pile aniagu ngapura be mkaiboang be ramoramo Pile Uia labu zumzumkaki mnagupasiki. 20 Maka ma ngau nge Pile Uia ngae aoa bokana, be ege-ege ara-nao be upilepile. Nge bokai ka lili-nao be uaura-lo usoaki. Bokaibe kamaraborabo-na be mkaiboang be masa ramoramo mangata Pile Uia ngae mrangarangaki.

Suri-Uia Alalaurituka

21 Tikikus masa ngapura be rangakagu moarunga ngarangaki be kamalongo. Ngai taritokada iauia, be Tanepoa malipi nena-lo nge ngai malipilipi iauia-tina. Bokaibe ngapuraka-kaming masa soakingagu be rakana uememaki nge ngarangaki-kaming. 22 Nge bokai ka unepi be makara ngapura kana. Makara ngapura masa makare soakingama ngarangaki-kaming. Bokai masa ilo-ming ngaka-kaidi.

23 Tama Nanaranga be Tanepoa Iesus Kristus iboadu ilo-uia ne be reretaka ne lama uninga zazaiza nge taritokada moarunga ngandi.

24 Be tamoata moarunga maka reretaka mata tago manubunubu oti be Tanepoa neda Iesus Kristus direreretaki nge Nanaranga iboadu marou ne tadokidoki-ba ngandi.

Copyright information for `MVA