Galatians 3

Moses* Mata Ne Ki Lama Unia Tagaia Ngapura

Kam Galesia! Ngaongao-ming! Naita kata ka iaka-boang-kaming be kangao? Maka ma mataming-tina-lo ka kitui be Iesus Kristus kai kapalapala uauau-o imate nge mangata kirangaki be kalongo! Ak, nge ambe baituka-ba kaoai be kangao! Kana-la teke ka kam-lo mkauataki kana urere. Kamaraia! Baituka be Oli Spirit kadoki? Moses Mata ne katagatagadi ki Pile* Uia kira-kaming be kalongo be lama kauni ka Nanaranga Oli Spirit ne kadoki? Kangao-tina ki ba kauai? Maka ma Oli Spirit ane ka labu kanangai be katui uia be Nanaranga mata-nao kado! Ata nge bakara ka Oli Spirit kamurinai be neming tapou-ming kaiboang nedia-lo be kamarokaki kana? Ambe kasururuba-tina be kana kalingo tago katea-re! Moimoina-tina kana ngae nge kalingo otioti! Labu nangatana-o ka Nanaranga Oli Spirit ne iang-kaming be kilala kaiboangdi mara-ming kaememaki? Moses Mata ne katagatagadi ki Pile* Uia kiang-kaming kalongo be lama kauni ka Nanaranga Oli Spirit ne iang-kaming be kilala* kaiboangdi mara-ming kaememaki?

Abaram ilo-ming dani. Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai dirangaki, “Ngai Nanaranga pilenga lama iungdi. Bokaibe Nanaranga itaguraki be oti* ne irokakile be ipile mata-nao iado.” Nge bokai nge bokai kamakaua: Tamoata Nanaranga lama diunani ka Abaram tubuna-tina. Toira be Nanaranga* ‘Buku’ ne aro-lo kaba ditalako be bokai ipile: Ungguma* Takadi masa lama dauni be Nanaranga mata-nao dado. Bokaibe Nanaranga ‘Buku’ ne ka toira be ditaguraki be Pile* Uia mangata dirangaki be Abaram bokainatuka ilongo, “Kaiko-lo ka ungguma moarunga masa marou negu dadoki.” Bokaibe Abaram lama iuni ka Nanaranga marou ne idoki. Be tamoata moarunga lama diuni masa Abaram-la bokana Nanaranga marou ne dadoki.

10 Tamoata naita iduasare be Moses* Mata ne itagatagadi nge ngesuaki eruma ka isoaki. Maka ma Nanaranga ‘Buku’ ne bokai ipile, “Tamoata naita pile moarunga Nanaranga ‘Buku’ nena-lo tago itagatagadia-la nge Nanaranga ngesuaki ne erumadi ka isoaki.” 11 Kodeka mangata-tina dipura be takaua. Tamoata tago teke Moses Mata ne itagatagadi be Nanaranga mata-nao iado. Tago-tina. Maka ma Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai dieno, “Tamoata naita Kristus lama iunani be Nanaranga mata-nao iado masa lama unianga ngaedi ka ngatagadi be moauriuri ngasoaki.” 12 Ata Moses Mate ne be lama unianga nge tago labu-diaru tekedi. Tago. Tamoata Moses Mata ne ngatagadi kana nge ne kaiboang nena-lo be ngamamalo-tina be ngatagadi. Maka ma Nanaranga ‘Buku’ ne bokai ipile, “Tamoata naita Moses Mata ne moarunga itagatagadia-uia masa moauriuri ngasoaki!” Ata tago teke iboadu bokai ngamuzi! Tago be tago-soasoa! 13 Kita Moses Mata ne ngesuaki ne erumadi ka tasoaki. Maka ma Nanaranga ‘Buku’ nena-lo bokai dieno, “Tamoata naita kai-o tobilaka ipura nge Nanaranga ngesuaki ne ono dieno.” Nge bokai ka kita lilida-o be Kristus nena-la be ngesuaki ngaedi idoki, be ono izaza-kita be imuleaki-kita. 14 Kristus bokai imuzi be ono Nanaranga marou ne Abaram iani nge Kristus Iesus ara-nao be Ungguma* Takadi ulika didoki. Bokaibe lama tauni masa Nanaranga Oli Spirit moimoi be irangaki nge tadoki.

Moses Mata ne Be Nanaranga Pile Moimoibe Iemaki

15 Taritokagu negu, kana izamaizama taememaki teke ono mtonanga kana. Tamoata rua pile tekedi disumoalatakiru be pile diuauru nge tago teke iboadu pile nediaru diuauru ngaedi nge ngagamang ki pile takadi kaba nganaguraki-lako. Tago-la. Be kana urarangaki nge bokainatuka-la ka dieno. 16 Be nge bokai nge bokai kamakaua: Nanaranga pile ne moarunga moimoibe iemaki nge Abaram tubu teke alauri ngapura kana nge ka iemakini. Nanaranga ‘Buku’ ne tago ipile Abaram tubu kokoko. Tago. ‘Buku’ ipile tekena-la. Be tamoata ngae nge Kristus. 17 Pile ngaedi labudi nge bokai: Nanaranga ka toira be Abaram moimoibe irai tago iboadu ne pilenga ngagamang be tago dakalingo. Moimoi alauri ‘430’ barasi dimanubu noko Moses Mata ne nge Moses Iuda iandi. Ata Moses Mata ne alauri ka dipura nge tago iboadu pile moimoibe emakadi dipura mua nge ngagamang be Nanaranga pilenga moimoibe iemaki ngaedi nge daleua. Tago-la. 18 Maka ma Moses Mata ne ka tatagatagadi be kana moarunga Nanaranga irangaki tanemdi kana nge ambe pile moimoibe Nanaranga Abaram iemakini, “Tubum teke masa tamoata moarunga ngadumadi,” nge ambe tago diboadu ulikadi tadoki. Ata Nanaranga ambe marou ne tadokidoki-ba oti be pile ne moimoibe Abaram iani nge itagadi be kana irangaka-kita nge iang-kita.

Moses* Mata ne Labudi

19 Bokai nge labu nangatanao ka Moses Mata ne nangadi dipura? Nge ono mata goalakadi kauatakadi dapura kana ka Moses Mata ne nangadi dipura. Be Moses Mata ne nge dieno nibe Abaram tubu Nanaranga moimoibe irangaki nge ipura. Moses Mata ne nge ‘enzel’ dinegei be tamoata lukaluka teke idoki be Iuda iandi. 20 Moses Mata ne nge tamoata lukaluka ka inegei be bokai ka tago diuia. Pile moimoi be Abaram iani nge moimoi be kalingo, bakara Nanaranga ka nena-la be Abaram iani.

21 Bokai nge Moses Mata ne nge Nanaranga pile ne moimoibe iemaki dierekeidi ki? Tago-la! Mata tekena-la kata ka tamoata moarunga aniadi ipura be ono moauriuri-la dasukoaki kana nge ambe mata ngae tamoata moarunga ngadorakidi be Nanaranga mata-nao dado. 22 Ata nge tago bokai. Tamoata be aine moarunga kateka-o muzigoala eruma disoaki nge ono Nanaranga pilenga moimoibe iemaki dakalingo kana ka muzigoala eruma disoaki. Nanaranga pile moimoibe iemaki nge bokai: Tamoata Kristus lama diunani be dikaua ngai naita kata masa Kristus ne ara-nao be Nanaranga marou ngandi. 23 Kristus tago isi ipura nge Moses Mata ne diuauri-kita. Bokaibe bong Uketiketi Iesus Kristus lama taunani nge ambe irubetaki-kita. 24 Moses* Mata ne moimoi Nanaranga muzinga disikengtaki-kita, ata ono moauriuri soaki tago diang-kita. Bokaibe bong Kristus ipura nge lama tauni ngai ka Kristus, be nge lama taunani ka Nanaranga mata-nao tado. 25 Ata nge ambe Kristus ipura be iuketi-kita be imuleaki-kita. Bokaibe Moses Mata ne nge tago diboadu daduma-kita. Moses Mata ne ditikingkita-ba Kristus masa baituka ngaduma-kita be moauriuri tasukoaki.

Kita Nanaranga Natu

26 Kam ambe Kristus Iesus lama kaunani be Nanaranga natu kapura. 27 Bokaibe kam moarunga maka Kristus-lo rukuaming-lako dipura nge ambe Kristus bokana kapura be muzinga moarunga kadoki. 28 Bokaibe kam moarunga nge suri-ming tekedi. Tago ambe Iuda be Ungguma* Takadi kaoa, ki dududu be tamoata rerengadia-lo dimalipilipi kaoa, ki aine be moane kaoa kana kamararangaki-kaming kana. Tago. Kam moarunga ambe Kristus Iesus ara-nao be teke-ming. 29 Bokaibe kam Kristus tamoata ne kaoa nge ambe Abaram tubu kaoa, be Nanaranga kana moimoibe irangaki masa kamadoki.

Copyright information for `MVA