Galatians 4

Pile upilepile ngaedi nge labudi bokai: Tamoata teke natu isoaki, be natu ngae ka tamoata ngae kana ne moarunga ngadoki be nganemdi kana. Moimoi natu ngae ka kana-marau, ata isi mukumuku nge suri dududu-ba bokana ngasukoaki. Bong ngaradia-lo nge tamoata takadi kana ne dadoki be dapapananuakini be natu ngae daurogurogui nibe bong-tina ne ono tama inanga dapura, be kodeka nena-la be masa kana ne moarunga ngapapananuaki. Kita nge bokainatuka-la ka tasoaki. Kristus isi tago ipura nge Iuda mata nedi be muzi nedi dieno be dinanaring-kita be erumadi tasukoaki. Maka ma iloda dipile Iuda mata nedi masa daduma-kita. Ata bong bong-tina kalingo ipura nge Nanaranga itaguraki be ne Natu inepi be ipura. Natu ngae nge kateka aine kata inekiaki, be Iuda mata nedi be muzi nedi erumadi isoaki, be ono tamoata be aine Moses* Mata ne erumadi disoaki nge izazadi be irubetakidi. Nanaranga Natu bokai imuzi be ono Nanaranga ikoroti-kita be natu tapura. Be natu tapura bokana alauri masa kana ne moarunga moimoi be irangaki-kita nge ngang-kita be tanemdi. Ono takaua kita moimoi be Nanaranga natu nge Nanaranga bokai imuzi: Itaguraki be Natu Oli Spirit ne inepi be iloda-lo isoaki. Be nge Oli Spirit ka iloda-lo be Nanaranga bokai ikilakilai, “Mamo, ngau Tama-gu.” Oli Spirit bokai ibasaki-kita be kam ambe tago dududu kaoa. Kam ambe Nanaranga natu, be alauri masa Nanaranga kana ne ngang-kaming be kamanemdi.

Pol Galesia Ilo Ibukutakidi

Tongira Nanaranga isi tago kakauataki nge kana-ramo ilo-ming dipile nanaranga nge diuauri-kaming be katagatagadi be dududu kandi bokana kasukoaki. Kana ngaedi nge tago Nanaranga. Ata kaituka ambe Nanaranga kakauataki, ki ngai ka ikauataki-kaming! Bokai nge bakara ka kana ngaedi kaiboang nedi tagotago be teadi moangarurudia-lo kamamulelako kana? Karere kaba matamata uaura nedia-lo kasoaki bokana kamasukoaki kana ki? 10 Ambe tongira kamuzimuzi bokana be bong neming bibia, kalea be barasi neming bibia nge karakerakeaki be kapilepile bong ngaedi nge bibia! 11 Ngau ilogu ibukutakikaming-tina! Malipi bibia uemaki-kaming nge ambe kana-ramoba bokana ubizagam be dileua. Kilalangagu unanga ambe umamaloba-tina!

12 Taritokagu negu, ngau bokana kamapusika be Moses be Moses* Mata ne kamamurinadi. Tongira nge Moses Mata ne utagatagadi be kaiboang nedi erumadi usoaki, ata kaituka ambe urokaki be Kristus eruma usoaki. Uakoro-kaming pilengagu kamalongo! Norane be sakeming-o usoaki nge giriki tago teke kaemaka-na! 13 Ilo-ming kauakaua ki tago? Matamata makara upura be Pile* Uia ueluaki nge umore-tina. Ata nge iuia makara be umore be ono sakeming-o usoaki be Pile Uia mangata urangaki be kalongo. 14 Moimoi more negu iemaki-kaming be moatubu kadoki, ata tago kasegeaka ki kamurinaia. Suri Nanaranga ‘enzel’ ne kata ki Kristus Iesus nena-la be ipura bokana be kadoka be kadoraka. 15 Be suri-ming nge diuiatakau-tina! Ata ambe suri-uia neming ngae ba kabasaki? Bong makara usoaki nge kana moarunga-lo kadumadumaiau-la! Tago sesu kadokipakaia! Be maka mra-kaming be mata-ming kamapasina bokana nge ambe kamapasi-la be! 16 Makara usoaki nge pile kalingodia-la ka urara-kaming. Be nge bokai umuzi ngena ambe erekei neming upura ki?

17 Ata giriki kalingodia-tina nge tamoata maka diakorokoro-kaming be kamatagatagadi kanana-lo dieno. Moimoi di ilodi dibukubukutakikaming-tina, ata ilodia-lo nge kana goalakadi ka dieno. Di direre-tina daduaramoakikita-tina be dia-la kamatagatagadi. 18 Nge iuia tamoata takadi ilodi dibukubukutaki-kaming, ata muzi uia-lo be ilodi dabukubukutaki-kaming. Makara usoaki ki tago usoaki nge ilodi dabukubukutaki-kaming-doi! 19 Natugu negu, kam kanabe ilogu isusururu-tina! Suri aine nganeki kana be isusururu bokana ngau isi kam kanabe ususururu-la. Bokai msusururu nibe neming-la be kamaitikina kam soakinga-ming ambe Kristus bokana dipurapura. 20 Urere-tina kaituka-tina nge sakeming-o msoaki! Sakeming-o msoaki be baraoa memegu mbuiri! Nge uiauaua-kaming, ata baraoa meme-gu mbuiri be kaba miakoro-kaming ua! Ata nge tago sakeming-o usoaki, masa ba mbasaki-kaming?

Ega Be Sera Odio Tonanga Ipura

21 Aria, kamaraia! Tamoata direre Moses* Mata ne erumadi dasoaki kana nge mtegidi kana. Moimoi be Moses Mata ne kakauataki ki? 22 Moses Mata nena-lo bokainatuka digere be dieno: Abaram natu rua. Taka aine dududu ara Ega ka inekiaki. Be takaia nge roana-tina rerengana-lo ialalale ara Sera ka inekiaki. 23 Dududu natu inekiaki nge natu-muku izamaizama nekiakadi dipurapura bokana nekiaka ipura. Ata natu roana-tina inekiaki nge Nanaranga matamata be moimoibe Abaram irangakani noko alauri ka nekiaka ipura. 24 Kana ngaedi nge iboadu bokainatuka teadi dapura be kauatakadi dapura: Aine rua nge taoa rua emakadi dipura nge anunukadi. Taoa takaia nge Sainai buku-nao be emaka ipura. Makara ka taoa ngae Iuda zaiza emaka ipura be Mata ne aniadi dipura. Bokaibe natu dipura nge dududu kaoa, bakara Moses Mata ne eruma disoaki. Bokaibe taoa ngae nge Ega bokana. 25 Ega nge Sainai buku Arebia kaba-lo anunuka. Be Ega ngae nge Ierusalem anua kaituka makare kateka ieno nge anunuka be. Ierusalem kaituka ieno nge natu zaiza be dududu bokana ka disukoaki. 26 Ata Ierusalem etatabala lang anua-lo ieno nge takana-ba. Iboadu rerengamba-lo gosukoaki be goalalale. Ierusalem etatabala ieno ka kita tinada, be tago Moses Mata ne erumadi tasoaki. 27 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo nge bokai dieno:

“Aine kupim nge surim dauia. Gomere be surim dauia be gomoaguru. Kaiko neki-lo tago sesu sururu kudoki. Maka ma aine naita roa ipereki masa natu dakoko-tina, be aine roa otioti nge ngauasai.” (Ais 54:1)
28 Taritokagu negu, kam nge Nanaranga natu. Maka ma kam nge pile moimoibe Nanaranga iemaki tagadi dipura ka Nanaranga natu kapura, Abaram-la natu Aisak ibasaki bokana. 29 Bong ngaradia-lo nge natu maka izamaizama nekiakadi dipurapura bokana nekiaka ipura nge itaguraki be natu Nanaranga Oli Spirit nena-lo nekiaka ipura nge sururu bibia ianiani. Bokaibe kaituka-tina nge ambe kana bokainatuka ka dieno, tamoata Moses* Mata ne ditagatagadi nge sururu dianiang-kita. 30 Ata Nanaranga ‘Buku’ ne ba dipile? Bokainatuka dipile, “Dududu aine ngara natu diaru be gorokaki-diaru. Bakara, dududu aine natu tago iboadu aine rerengana-lo isukoaki natu diaru tama-diaru kana ne moarunga danegeru.” 31 Taritokagu negu, kita nge tago dududu kaoa be Moses* Mata ne erumadi tasoaki. Kita nge Nanaranga natu, bakara kita Kristus tatagatagai.

Copyright information for `MVA