Hebrews 10

Kristus Tabataba* Ne Tekena-la Be Surikaka

Iuda Mata nedi ono Nanaranga rakeaka be tabaia ipurapura toira emakadi dipurapura nge kana kalingodi uia alauri dapura kana nge anunukadi kaoa. Nge bokai ka mata ngaedi tago iboadu tamoata maka saringa dilakolako be Nanaranga tabataba dieleluakini nge dadumadi be muzigoala nedi daleua be ono Nanaranga ngadoki be adoadodi kana ngarangakidi. Tago-la. Moimoi izamaizama barasi moarunga-lo tabataba ngaedi emakadi dipurapura, ata tago iboadu dadumadi be muzigoala nedi rokakadi dapura be dado. Tago-la. Tabataba dieleluaki dadumadi be muzigoala nedi darokaki be Nanaranga-lo giriki nedi tago bokana nge iboadu-tina tabataba eluakadi mata nge ambe rokaka ngapura. Bakara, tamoata dipurapura be Nanaranga dirakerakeaki be tabataba* nedi dieleluaki nge bong-la teke ka tabataba nedi daeluaki be bong-la tekenao be muzigoala nedi rokakadi dapura be Nanaranga-lo dasoaki uia. Tago iboadu kaba tabataba-la be daeleluaki. Ata nge tago bokai. Barasi moarunga-lo nge tabataba ono muzigoala rokaka nge dieleluaki-la. Maka ma Nanaranga pilenga tago ditagadi bokana muzigoala nedi girikitakadi isi ilodia-lana-lo dieno! Bokaibe Nanaranga tago ilikitakidi be muzigoala nedi nge ilodi dileuataki. Bakara, ngado darakadi tagona-tina iboadu muzigoala darokaki.

Bokaibe bong Kristus kateka ngaenao ipurapura nge Nanaranga bokai irai,

“Ngado be kangkang tabataba bokana aniam nge tago kurere, ata tamoata teke nge ne tamoata kumoataungakana be ieno.
Tabataba* moamoapoatopoato be tabataba ono muzigoala rokaka nge tago ilom iuiataki.
Kodeka bokai uraiko, “O, Nanaranga, kaba goita! Makare usoaki! ‘Buku’ nem-lo bokai dieno, ‘Ngau ambe rerengam mtagadi be negu-la mtabangakaniko kana ka upura.’” (Sam 40:6-8)
Moimoi Iuda mata nedi dipile tabataba emakadi dapurapura, ata Kristus itaguraki be matamata bokai ipile, “Ngado be kangkang tabataba bokana, tabataba moamoapoatopoato be tabataba ono muzigoala rokaka nge tago kurere.” Kaba alauri bokai ipile, “Ngau makare. Ambe upura be rerengam mtagadi be negu-la mtabangakaniko kana.” Bokai ipile nge mata toirairadi ono Nanaranga rakeaka be tabaia ipurapura nge irokaki be mata oauoau inaguraki. 10 Bokaibe bong Kristus itaguraki be Nanaranga rerenga itagadi, be ne tamoata idoki be Nanaranga itabangakani nge ono iemaki-kita be Nanaranga mata-nao iloda-lo giriki tago. Be tabataba ngae nge tekena-la, be tago iboadu kaba tabataba-la be emaka ngapurapura.

11 Tamoata* Nanaranga ditabatabai nge izamizama dituitui be malipi nedi diememaki. Be bong moarunga nge tabataba suridi tekedia-la ka ditabatabangaki. Be tabataba ngaedi nge tago diboadu muzigoala darokaki be daleua. 12 Ata bong tamoata Nanaranga itabatabai urangarangaki ngae itui nge bong-la teke ka tabataba teke iemaki. Tabataba ngae iemaki be ilako be Nanaranga oana-nao isoaki. 13 Be makara ngasoaki nibe erekei ne moarunga nge ae babadia-lo nangadiani dapura. 14 Bokaibe tabataba tekena-la ane be ambe tamoata maka muzigoala nedi rokakadi dipura nge emakadi dipura be Nanaranga mata-nao diuia be diado-tina. 15 Pile ngaedi upile nge Oli Spirit nena-la be moimoi be ira-kita pile ngaedi nge kalingodi. Matamata pile ngaedi bokai irangaki,

16 “Tanepoa bokai ipile, ‘Bong alauri damai kanana-lo masa taoa negu oauoau ngae ka ungguma negu zaiza memaki kana. Masa memakidi be mata negu datagatagadi be rerengagu-lo dasukoaki. Be masa memakidi be baituka rerengagu-lo dasukoaki kana nge dakauataki.’” (Zer 31:33)
17 Be alauri nge bokai ipile,

“Muzigoala nedi masa tago kaba ilogu ngandi. Be pilengagu tago dilongo be ditagadi nge giriki nedi ngaedi ilogu daleuataki kana.” (Zer 31:34)
18 Bokaibe bong muzigoala nedi ngaedi Nanaranga ilo ileuataki nge tago iboadu kaba tabataba* ono muzigoala rokaka nge teke emaka ngapura.

Nanaranga Saringa Talako

19 Taritokagu, bokainatuka kamakaua: Iesus ambe ne daraka ane be Nanaranga itabai be ono muzigoala moarunga irokaki. Bokaibe kam kaboadu sakuli ane be Kaba Ratadia-tina Nanaranga isukoaki kanana-lo kamalako. Be kana tago teke iboadu zala-kaming ngaono. 20 Bong Iesus imate nge kusi biabia matoli kita be Nanaranga soakingana-lo marada ieneno nge imasare be zala ipura. Matamata kusi matoli ngae isi ieno nge tago iboadu kamalako, ata ambe imasare. Bokaibe Nanaranga itiking-kita zala oauoau kalingo otioti nge Iesus ne tamoata ane be ipuraki be iboadu Nanaranga soakingana-lo kamalako. 21 Kana moarunga ambe ugere be kaita nge labudi bokai: Tamoata biabia teke kam moarunga ara-mingo itui be Nanaranga itabatabai neming nge tekena-la be ara biabia-tina. 22 Bokaibe sakuli ane be saringa kamalako! Ilo-ming moarunga ane be Nanaranga ilo kamaka-uiauia be lama kamauni Nanaranga ambe idoki-kaming be ne bokana kasoaki. Bokai masa tago iboadu ilo-ming sikitadia-lo bokai kamapile, “Nanaranga-malo galako kana nge giriki nema dieno.” Kam ambe kakaua nge suri dang-karaiba oti rukua-ming dipura be kagoaza* bokana. 23 Be kana takaia nge bokai: Nanaranga kana uia moimoibe irangaki kamadoki kana be karapurapu. Bokaibe kamakai-tina be kamasoaki be kana uia ngaedi kamararapung. Moaki sesu kamalie, bakara Nanaranga maka kana ngaedi irangaki nge tago iboliboli. Ipile be rakana ngaemaki kana nge ngaemakia-la be kana. 24 Ilo-ming bokainatuka dakauakaua: neming-la kamadokikaikai-kaming be reretaka mata-lo be neming-la kamaedudumai. 25 Ngau bokai ulongo bong kaepurapurari nge alu tago dipurapura. Ngau urere kamapurapura-doi be lili-ming kamaeleluaki-doi. Neming-la lama uniangaming-lo kamaedudumai. Ata bong ngaedia-lo nge kodeka kamapipi-tina be kamaedudumai-tina uia, bakara bong ono Nanaranga tamoata moarunga giriki nedi ngaliliti kana nge ambe isaringaringa.

26 Kam ambe Iesus Kristus rangaka kalongo-doi. Bokaibe kataguraki be moangi be muzigoala kaememaki-la nge tabataba* takaia tago ieno be masa ono muzigoala neming rokakadi dapura. Tago-tina. 27 Kana tekena-la ka ieno. Masa taburi-lo be Nanaranga giriki neming ngaliliti kana be kamarapurapu. Be Nanaranga erekei ne masa alauri eoa kanabibia kana moarunga ibubulai be dileualeua-lo be ara-leuadi dapura. 28 Taoa toirairana-lo nge muzi bokai ieno: Tamoata maka Nanaranga pilenga tago itagadi be tamoata rua ki toli takadi dirangaki moimoi be giriki ipuraki nge umoateana-la be ngapura kana! Tago sesu ilo tagaia ngapura kana! 29 Bokaibe taoa oauoau ngae eruma nge sururu bibia-tina ka dokiadi dapura kana. Tamoata naita itaguraki be Nanaranga Natu iduaposale, ki daraka ono muzigoala ne irorokaki be Nanaranga-lo iuia kana-ramo bokana ibasaki, ki Oli Spirit maka Nanaranga duma ne bibia ipupurakini iebuloi nge sururu bibia-tina ngadoki kana. 30 Kam kakaua-doi Nanaranga bokai ipile, “Ngau negu-la be masa tamoata giriki ipurakina nge giriki ne mkatuni be sururu bibia miani kana.” Be pile takadi nge bokai ipile, “Tanepoa masa nena-la be ungguma ne giriki nedi ngaliliti.” 31 Bokaibe kamakaua-tina uia, tamoata naita Nanaranga kaiboangi moauriuri-la isukoaki nama irataki be sururu ngani kana nge sururu ngaedi dagoala-tina kana.

32 Norane be matamatana-tina Nanaranga malama ne omingo ibala nge ilo-ming dani. Bong ngaradia-lo nge sururu bibia-tina kadokidoki, ata kakaiboang-tina be lama kauniunia-la. 33 Bong alu nge lili-be-matao dipapaliti-kaming be ebulo goalakadi ane diebulobulo-kaming. Be bong takadio nge tamoata lama kaunia-budu moatubu didokidoki nge moatubu nedi kadokidoki-budu. 34 Ruanga-ming uaura-lo disoaki nge ilo-ming ditagatagadi be kadumadumadi. Be bong tamoata takadi kana neming didokidokile-kaming nge tago ilo-ming dibukubuku. Suri-ming diuiauia-ba, bakara kam neming-la be kakaua kana neming uia nem-kueno dieneno nge dieno-kaming, be alauri masa kamadoki. 35 Bokaibe kaiboang neming Nanaranga-lo kanangalako nge moaki karokaki. Alauri masa zazanga bibia-tina ono kamadoki. 36 Kamakai-tina be lama unianga-ming nge kamadoki-matedi. Bokai masa alauri Nanaranga rerenga kamamambuaki masa kana moimoibe irangaki-kaming nge kamadoki be kamanemdi. 37 Bakara, Iesus puranga ambe disaringa, be puranga nge bokainatuka geretakadi dipura,

“Saringatuka ngapura kana. Uanana tago sasalaga dieno be ngapura kana. Be moimoibe oaikiki-tina ngapura kana. Bong ipura masa bokainatuka muzi ngapura:
38 Tamoata negu Nanaranga mata-nao diado masa lama uniangadi ane be moauriuri dasoaki. Ata tamoata ditaguraki be nuri bokana disoro nge tagona-tina ilogu daka-uiai kana.” (Aba 2:3-4)
39 Bokaibe kita nge tago tamoata disorosoro ruangadi kaoa. Tago. Kita nge tamoata maka lama diuni be ambe uketadi dipura nge ruangadi kaoa!

Copyright information for `MVA