Hebrews 12

Tamada Nanaranga Baituka Sikeng Ianiang-kita

Kita mata-ita neda nge kokoko-tina disoaki be dimalamala-kita, tubuda-ma toirairadi urangakidi ngaedia-re! Be nge panana biabia katana-lo ka tasoaki. Bokaibe panana biabia ngaena-lo nge kamapipi-tina be kamapapanana. Kana ono zala dionono nge kamarokaki-doi. Muri-lo be zagezage-lo kamageagealako be ono panananga-ming muku kamaka-bebedi takana! Lama uniangaming-la kamadokimatedi be kamapi-tina be aroming-lanalo kaba kamaitaitalako be kana kamadoki kana nge kamatagai. Mata-ming nge Iesus-o kamanangalako be kamapanana be kamatagai. Ngai ka lama unianga labu, be imua be tatagatagai, be nge ngai ka lama uniangada iadoraki be ono Nanaranga itaguraki be ne bokana idoki-kita. Iesus ikaua alauri masa suri-uia ngadoki. Bokaibe lama iuniuni-la nibe kai kapalapala uauau-o imate. Bokai kamakaua: Kai kapalapala uauau-o mate nge maia biabia kata. Ata Iesus bokai imate nge ilo tago ibuku. Bokaibe kaituka nge ilako be kaba aradi bibiatuka idoki Nanaranga *oana-nao. Iesus ilo-ming dani. Bong makare kateka-o isoaki nge tamoata muzingadi goalakadi digoalangakia-tina. Bokaibe kam ngai kamate be ono kaiboang kamadoki, be lama unianga-ming sakuli ne nge moaki karokaki.

Kam tago teke isi lama unianga lilidi-o be imate. Moimoi muzigoala zaiza ka kaeduadua, ata tago tekem isi lama uniangam lilidi-o be umoateam ipura. Pile ono kainga tekedi ono milo-kauakaming kana nge bokai dieno,

“Natugu, bong Tanepoa sururu ono sikenga iangko nge ono isikengniko bokana. Be bong giriki kuemaki be giriki nem itikingko nge sakuli nem moaki dibala.
Bakara, Tanepoa tamoata irereretakidi nge sururu ono sikenga ianiandi. Be tamoata maka ne natu kana irangakidi nge kalaua ianiandi.” (Pro 3:11-12)
Bokaibe kamakaiboang be sururu kamadokidoki. Sururu bokainaina nge sikeng kaoa. Maka ma, nge ono kamakaua Nanaranga nge ne natu bokana ibabasaki-kaming ka sururu ono sikenga ianiang-kaming. Bokai kamakaua: natu nangata tago sesu tamana-lo sururu ono sikenga idoki? Kita moarunga nge sikeng-o ka tasoaki. Bokaibe Nanaranga tago sesu sururu ono sikenga iang-kaming nge kam tago natuna-tina kaoa. Kam nge numnum-dula kaoa! Ak, tamada kateka-onaona ilo-ming dandi: Zala-lo dalakuaki-kaming kana nge sururu ono sikeng dokinga dang-kaming be ono kamamuakidi. Be nge bokainatuka-la, neming-la kamabalaki-kaming be Tama-ming lang* anua-lonalona eruma kamananga-kaming be muaka bibia-tina kamaniani. Bokai masa moauriuri-la kamasukoaki. 10 Tama-ming kateka-onaona nge uanana tago sasalaga ka sururu ono sikenga dianiang-kaming. Tama-ming ngaedi ilodi dipile sururu ono sikenga nedi daduma-kaming kana ka sururu bokainaina dianiang-kaming. Ata Nanaranga sururu ono sikenga ianiang-kaming nge kam kana ka ianiang-kaming. Ngai irere ngaia-la bokana adoado-ming giriki-ming tagotago kamasukoaki, be ne bokana kamasukoaki. 11 Moimoi bong sururu ono sikenga Nanaranga-lo kadokidoki nge matamata masa kamapile tago diuia. Ata alauri masa tamoata maka ito uia nge sikeng bokainaina kalingo iauia ono Nanaranga mata-nao adonga nge ilo-uia-lo be ngadoki.

Mangmang Uniadi Be Sikeng

12 Bokaibe kapapanana be luma-ming be ae-ming ambe dimate nge kamakaingaki-tina be kamapi be kamapapanana-la. 13 Zala ono kapapanana nge kamaka-babai be masa ono ae-ming dapanana. Bokai masa tamoata lama kaunia-budu ambe ae-di dimate nge tago iboadu datamong. Masa kamadumadi be kaniadi dakai be dapapanana-la.

14 Kamapi-tina be neming-la kamaedudumai be kam moarunga nge Nanaranga ilo-uia ne kamadoki, be ngaia-tina bokana kamasukoaki. Maka ma tamoata tago Nanaranga-tina bokana isukoaki nge tago iboadu masa alauri Tanepoa ngate. 15 Kam teke-teke nge neming-la kaba kaitaita uia! Tekem Nanaranga marou ne tadokidoki-ba godokipakadi takana! Kaba kamaitaita uia! Tamoata teke muzi goalakadi tekem ngaitikingko be lama uniangam gorokaki takana, suri kai-patu goalaka teke kai-patu kokoko maradi ngaeno be ngaka-moapurudi bokana. 16 Kamasibosibo-tina. Teke neming mara-ming pogiza-ramo mata ngatagadi takana, ki ngataguraki be Nanaranga muri nganangai takana, Iso imuzi bokana. Iso nge tama natu be ngai ka labalaba, ata tole-ba irokaki be moanako muku teke ane be tari isumoalani be labalaba bokana ipura. 17 Kam Iso nanaritaka kakaua-doi. Alauri be kaba labalaba bokana be marou ne ngamuleaki kana nge ambe tago iboadu! Maka ma tama Aisak ambe isegeni. Moimoi Iso ikai-tina be mata-dang ane be marou ne ngaedi ngamuleaki kana, ata tama tago iboadu marou ngaedi tari Zekop-lo ngadoki be kaba Iso ngani.

18 Kodeka kaba taoa toiraira be taoa oauoau mdoki be kam omingo mtonangalako be kamakaua. Kam nge taoa oauoau ka eruma kasoaki. Bokaibe tago tubuda bokana be kalako buku kanabiabia iboadu ono kamadauraki-lo ka kalako be Nanaranga kalongori. Buku ngae nge eoa bokana ikarakara. Be tago oabububu-ba be malama tagongana-lo ka kalako. Ki tago ura be zim bibia-lo ka kalako. 19 Ki tauru malonga kanabiabia, ki malonga kanabiabia ipilepile be kalongo. Tago-la. Bong tubuda malonga ngae dilongori nge taburidi dira-tina be diakoro malonga ngae moaki sesu kaba dilongori. 20 Maka ma malonga ngae nge pile kaiboangdia-tina bokai inanga, “Ngado kata ka buku ngaenao igadudu nge patu oti unia ngapura be ngamate.” Nge ono takaua tamoata moakina-tina teke buku ngae isaringai. 21 Bong ngaradia-lo nge kaba ngaradi matakura odio dieno be moarunga nge taburidi dira-tina. Bokai ka Moses bokai ipile, “Taburigu ira-tina be reresabu tagona-tina uia.”

22 Ata kam ambe buku biabia ara Zaion-lo ka kalako. Kam nge Ierusalem lang* anua-lo ieno-lo ka kalako. Ierusalem ngara nge Nanaranga moauriuri-la isukoaki anua biabia ne. Be nge makara ka ‘tausen-tausen enzel’ kapurakadi. 23 Makara ka Nanaranga tamoata be aine ne moarunga diekapotaki be disoaki. Di ka natu-moane lalabatuka, be aradi lang anua-lo geretadi dipura. Kam ambe Nanaranga maka tamoata be aine moarunga giriki nedi ililiti-lo ka kapura. Be makara ka tamoata be aine maka Nanaranga ambe iemakidi be diado be diado-tina nge disoaki. 24 Makara ka Iesus kapurakani. Iesus ka taoa oauoau iemaki be ngaia-la ka kita moatubu neda idokidoki, be tamoata be Nanaranga marada isoaki, be Nanaranga malipi ne kita-lo iememaki. Be makara ka Kristus daraka dikilaulau be ono Nanaranga ilo ngataga-kaming be ngaduma-kaming kana. Kristus daraka ngaedi nge tago Abel daraka bokana. Maka ma Abel daraka nge lasa dokiadi kana ka dikilaulau.

25 Eke! Kaba kamaitaita-tina uia. Kamapipi-tina be kaituka taoa oauoau eruma kasoaki nge Kristus pilenga kamadoki-tina uia. Muri-ming kamananga takana! Bokainatuka mpile be kamakaua: Tubuda toirairadi nge Nanaranga kateka-o be iraradi, ata pilenga tago ditagatagadi. Bokai ka sururu ianiandi. Ata kaituka nge lang* anua-lo be irara-kita. Bokaibe pilenga tago katagatagadi nge sururu bibia-tina ka ngang-kaming kana. Tagona-tina iboadu ngabaraunaki-kaming! 26 Toira tubuda bong nedia-lo nge malongana-ba ane ka ipilepile be kateka imoarikerike. Ata kaituka nge moimoi be bokai ipile, “Kodeka kaba kateka memaki be ngamoarike kana. Ata tago kateka-la ka ngamoarike kana. Nge kodeka nge lang makatabala ieno nge ngamoarike kana.” 27 Pile “kaba” kana ipile nge labu bokai: Kana moarunga maka Nanaranga iemaki rikeadi dipura be digalalai nge rokakadi dapura kana. Bokai masa kana maka rikeadi dipura be tago digalalai nge daeno-la.

28 Kita nge kaba ono Nanaranga ngatanepoa kana tago moarikerike-lo ka talako kana. Bokaibe marou ne tadokidoki-ba iang-kita nge tadokimatedi be tasuitaki. Be sakuli ane be taburi-ra be muaka bibia-lo be Nanaranga tarakerakeaki. 29 Kam kakaua-doi, Nanaranga neda nge sosodabu ikarakara be ipapanana bokana. Rakana aro ieno nge ngabulai be ngaleua-la be kana!

Copyright information for `MVA