Hebrews 3

Iesus Moses Iuasai

Taritokagu kusi-ming ratadi, kam ambe Nanaranga kilau ne lang* anua-lonalona ane be ikila-kaming. Bokaibe ngau urere Iesus-la ka ilo-ming daniani! Iesus ka ‘apostel’ be ngai ka tamoata Nanaranga tabataba* dianiani biabiatuka nedi, be nge ngai ka mangata Kristus be Tanepoa neda kana tarangarangaki. Ngai ka Nanaranga inepi be Nanaranga malipi ne nge iemaki-tina uia nibe imambuaki, Moses-la malipi ne iemaki-tina uia Nanaranga ungguma nena-lo bokana. Ata Iesus ambe kauataka ipura ngai muaka bibia-tina ono dieno be Moses iuasai, pera kelikeli-la muaka bibia ono dieno be pera ikeli iuasai bokana. Moimoi pera moarunga nge tamoata teke-teke ka dikelikeli, ata Nanaranga ka kana moarunga inagunaguraki. Bokainatuka mpile: Nanaranga ungguma ne maradi nge Moses malipilipi bokana be malipi ne iemaki-tina uia nibe imambuaki, be kana alauri dapura kana nge mangata irangaki-tina uia. Ata Kristus nge Nanaranga natu, be malipi ne iemaki-tina uia be Nanaranga ungguma ne atabaladi isoaki be ipapananuakidi. Nge kita ka ngai ungguma ne. Ata tago iboadu ungguma ne bokana tapura-ba. Tago-la. Kristus-o takaiboang be iloda moarunga Nanaranga-o tanangalako be kana alauri ngang-kita kana nge tararapung masa iboadu-tina ungguma ne tapura. Tago be tago.

Nanaranga Ungguma Ne Manaua Nedi

Bokaibe Oli Spirit-la ipile bokana kamamuzi. Oli Spirit bokai ipile,

“Kaituka bong ngaedia-lo Nanaranga malonga kalongo
nge moaki pangana-ming dipatungaki toira-la lulu kaba-lo be pangana-ming dipatungaki be kare-sabara be kaduaia bokana. Bong ngaradia-lo nge toitoi bibiatina-lo kanangaia.
Moimoi lulu kaba-lo barasi kulemoadi oati moarunga toitoi kana be katoia, be kana moarunga uemaki nge kaita-tina.
10 Nge bokai ka bong ngaradia-lo nge namagu irataki-kaming be bokai upile, ‘Ilodi moarunga nge zala negu dipakapakadi be zala takadi ditagatagadi. Be mata negu tago dikauataki.’
11 Bokaibe namagu ratingana-lo nge pile* tago tototo ane be moimoi be bokai upile, ‘Tago iboadu mbagadi be manaua negu-lo dalako.’” (Sam 95:7-11)
12 Bokaibe, taritokagu negu, kaba kamaitaita uia! Tekem mara-ming ilo ngakauborua-ramo be muzigoala darepeki be lama unianga ngarokaki be Nanaranga moauriuri-la isukoaki ngamurinai takana! Moaki-tina. 13 Uanana muku sasalaga isi dieno be izamaizama kamaedumadumai be kamakaiboang-tina. Bokai masa tago tekem muzigoala ngabolesiko be panganam ngapatungaki. 14 Labu ono pile ngae uiang-kaming be ono miaka-kai-kaming kana nge bokai: Kita ka matamatanatuka be Kristus lama taunani, be lama uniangada ngae nge tadokimateia-tina uia. Bokaibe lama tauniunia-la masa Kristus tamoata be aine ne tapura. Be alauri masa Nanaranga ngataguraki be kana moarunga moimoibe ngang-kita kana be ipile nge ngang-kita. 15 Enumua-la upile bokana, Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo bokainatuka dieno,

“Kaituka bong ngaedia-lo Nanaranga malonga kalongo nge moaki pangana-ming dipatungaki, toira-la lulu kaba-lo pangana-ming dipatungaki be kare-sabara be kaduaia bokana.” (Sam 95:7-8)
16 Bokainatuka kamakaua: Bong tubuda Izip kaba dipereki nge Moses ka imuadi be dialale. Be Nanaranga ne malonga ane be iradi, ata alauri nge diare-sabari be diduai. 17 Bokai ka lulu kaba-balo dimate be tapoudi makara digalalai. Labu ono makara be dimate nge Nanaranga pilenga tago ditagadi. Nge ambe-ma muzigoala diemakia-re! 18 Nanaranga pilenga tago ditagadi bokana itaguraki be moimoi be ipile manaua ne tago date. 19 Nge kodeka moimoi be kaba taita lama tago diuni bokana Nanaranga manaua ne tago dite.

Copyright information for `MVA