Hebrews 4

Kodeka bokai kamakaua: Nanaranga manaua ne ono ilo uianga tea ngapura kana be pilenga isi dieno. Bokaibe kaba kamaitaita uia! Kamapipi be manaua ngae kamate. Zalaba-lo be kamatamong takana! Maka ma kita nge dia-la bokana, ambe Pile* Uia talongori. Ata di bong pile ngaedi dilongo nge tago lama unianga ane be didoki. Tago. Bokaibe pile ngaedi nge kana-ba bokana. Tago iboadu ngadumadi. Bokaibe kita maka lama tauni ka manaua ne tate kana, nena-la ipile bokana. Nanaranga bokai ipile,

“Namagu ratinga ane be aragu utugani be pile moimoibe bokai uemaki, ‘Manaua negu tago iboadu date.’” (Sam 95:11)
Pile ngaedia-ra ipile, ata Nanaranga lang be kateka be kana moarunga isi tago iemaki be ilo ambe itekenanai manaua ne masa ngang-kita.
Maka ma ‘Buku’ ne egedi tekedia-lo nge bokai dieno, “Amari lima-ruaianao malipinga moarunga ita be bokai ipile, ‘Malipi negu ilogu iuiataki-tina.’” Be kaba enumua-la makatabala pilenga teke utoaki bokana, “Tagona-tina iboadu manaua negu date.”

Bokaibe uanana isi muku sasalaga dieno ono iboadu-tina Nanaranga manaua ne tamoata alu date. Ata tamoata maka matamata be Pile* Uia rangakadiadi ipura nge tago iboadu date, bakara Nanaranga pilenga tago ditagadi. Bokaibe Nanaranga itaguraki be bong takaiana-ba teke inangai be “Kaituka” kana irangaki. Be moimoi barasi kokoko-tina dilako noko alauri Debiti bokai ipile,

“Kaituka Nanaranga malonga kalongo nge moaki pangana-ming dipatungaki.” (Sam 95:7-8)
Pile ngaedi nge Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo ka dokiadi dipura be enumua makatabala ugere.

Bokainatuka mto: Bong Zosua tubuda ibagadi nge Nanaranga manaua ne tago didoki. Dadoki bokana nge Nanaranga tago iboadu alauri bong takaia ngarangakadi. Ata nge tago bokai bokana kaituka nge bong ono manauanga isi takaia Nanaranga tamoata ne ienodi. 10 Labu ono bong ono manauanga ‘Sabat’* ono utonanga nge bokai: Tamoata naita Nanaranga manaua nena-lo ilako nge ne malipi ne ka imambuaki be manaua idoki, Nanaranga-la malipi ne moarunga imambuaki be imanaua bokana. 11 Bokaibe kita moarunga nge dudu elele tasili be masa Nanaranga manaua nena-lo talako. Bokai masa tago teke neda Nanaranga pilenga ngamurinadi be ngatamong, tubuda-la lulu kaba-lo dimuzi bokana.

12 Nanaranga pilenga nge moauriuri-la ka dieneno be malamakadi otioti. Be pilenga nge moita mata-ruarua mata sadimoke bokana. Pilenga nge moita sadimoke bokana be iboadu tamoata ilo nganagu-tobai be ilo sikita be mariabaka diedoki kana ngalako be ngaroka-tobadi. Be iboadu tamoata nganagu-tobai be tapou be tapou batadi diedoki kana ngalako be ngatara-toto. Nanaranga pilenga ngaedi ka tamoata ilodia-lo dilakolako be ono tamoata ilodi dilelenaki be rakana daemaki kana nge ilodi dilililiti. 13 Bokai kamakaua: Kana moarunga Nanaranga iemaki nge tago iboadu dakomai. Kana moarunga nge kakatadi dipura be sasanganga ka mata-nao dieno be ikauataki-doi. Be nge ngai ka kana moarunga taemaki ki iloda diandi be taemaki nge tarangakini kana.

Iesus Ka Kita Aradao Be Nanaranga Aro Ituitui

14 Bokai ka bokai mra-kaming kana: Lama unianga maka neda-la be mangata tarangarangaki nge tadokimateia-tina uia. Bakara, tamoata biabia teke ambe kita moarunga aradao be itui be rabo neda idokidoki be Nanaranga ianiani. Tamoata kita moarunga aradao be itui ngae nge Iesus, Nanaranga Natu. Ngai ka lang anua-lo ilako be Nanaranga arona-tina isoaki. 15 Maka ma kita isi tago takaiboang-uia be Nanaranga rerenga tago tatagatagadia-uia. Bokaibe tamoata biabia kita moarunga arada-o be itui nge ikaua be ilo itagatagakita-tina. Tamoata biabia ngae nge kita-la bokana toitoi idoki be ono muzigoala ngaemaki kana. Ata ngai muzigoala tago teke iemaki, be bokaibe giriki ne tago-tina. 16 Bokaibe kita moarunga nge takaiboang, be Nanaranga bagi* ne ono tanepoanga taona tatao. Makara ka marou ne tadokidoki-ba dieno. Bokai masa Nanaranga ilo-taga ne ngang-kita, be bong duma kana tarere masa marou ne ono dumanga ngang-kita.

Copyright information for `MVA