Hebrews 6

Bokaibe lama uniangada isi kodeka-ka odio tatoto nge tarokaki-tina, be lama uniangada taka-malaidi be dakaiboang. Moaki kaba lama uniangada ono isi tatoto-lo talakolako be tamulemule, suri tamoata pera ngakeli kana be ariri ngatano be ngatate be kaba ngatano bokana. Moaki-tina. Mata ono Nanaranga murinaia be kaba iloda tabuiri be lama tauni nge tarokaki-tina. Mata bokainaina nge mate zala-lo dilakulakuaki-kita. Bokaibe Nanaranga-la ka lama taunani. Be kana takadi lama taungdi kana nge bokai: Kristus ara-nao be ruku ipurapura; tamoata Kristus malipi ne daemaki kana be luma odio nangaria; Nanaranga masa matemate ngamarangakidi be nem-kusoaki moauriuri dasukoaki; be tamoata be aine maka Kristus pilenga tago ditagatagadi masa Nanaranga giriki nedi ngaliliti be sururu nem-kueno dieneno-lo ngalakuakidi. Kana ngaedi ka matamata be odio tasule. Bokaibe talako-la be ngaeno! Bokai masa Nanaranga rerengana-lo soaki nge tamangtaki.

Bokainatuka kamakaua: Tamoata ambe Kristus lama iunani be kaba lama unianga muri inangai nge tagona-tina iboadu kaba ilo ngabuiri be lama ngauni. Tagona-tina iboadu. Tamoata bokainaina nge ambe Kristus malama ne bong-la teke-teke dokiadi dipurapura, Nanaranga lumaluma ne lang* anua-lonalona, be Oli Spirit kaiboang ne nge ita-doi. Tamoata bokainaina nge dikaua-tina uia Nanaranga pilenga nge uia-tina, be Nanaranga kaiboang ne ono alauri kana moarunga ba ngabasaki kana nge dita-doi. Bokaibe tamoata bokainaina lama unianga imurinai be kaba ngamule kana nge tagona-tina iboadu! Ambe-ma itamong-re! Tago iboadu muleaka ngapura be kaba ilo ngabuiri be Nanaranga muzigoala ne ngarokakile. Tago-la. Maka ma bokai imuzi nge Nanaranga Natu ka kaba kai kapalapala uauau-o irokatagatagaki be lili-be-matao maia ono inanganangalako. Tamoata bokainaina odio bokainatuka mtonanga: Uma tekena-lo nge ura bong teke-teke ibalabala be itititiri, be uma ngae itagutaguraki be ura itonotonomi. Be alauri nge uma ngae ka itabulitada be tamoata uma iemaki nge kangkang ipurakini. Be nge bokainatuka be tamoata maka uma ngae iemaki nge Nanaranga marou ne didoki. Ata uma maka lulua be moamoaesa-ba ipuraki nge kalingo tagotago. Uma bokainaina nge giriki-lo ka ieno be iboadu-tina ngesuaka ngapura. Uma bokainaina masa alauri bulaia ngapura.

Ruangagu uia, moimoi kana ngaedi bokai kirangaki, ata keka kikaua-tina uia masa kana uia-tina kamadoki. Kana uia ngaedi zaiza be masa Nanaranga ngauketi-kaming be ngamuleaki-kaming. 10 Nanaranga muzinga moarunga nge diado-tina. Bokaibe malipi ne baituka kaememaki nge tagona-tina ngailo-leuataki kana. Be ambe neming-la mangata kananga-kaming kam moimoi be Nanaranga karereretaki, be tamoata be aine ne nge kadumadia-tina uia be isi kadumadumadia-la. 11 Bokaibe keka kirere bong moarunga makare kateka-o kasukoaki nge kamapipi-tina be kana ngaedi kamaememaki-la. Bokai masa kamasakuli-tina be kana moimoibe Nanaranga irangaki-kaming be kararapung nge moimoi be kamadoki. 12 Keka kirere Kristus tagaia moaki kasege. Kamatagatagaia-la! Keka kirere tamoata maka lama diuni be aburodi ditungtungra be dirapu nibe kana moimoibe Nanaranga irangakidi didoki nge kamatoatoakidi.

Nanaranga Pilenga Moimoibe Ipile

13 Bong Nanaranga itaguraki be pile moimoibe Abaram irai nge ne ara itugani be pile* tago tototo nge iemaki. Maka ma tago teke atabala isoaki be masa ono pile tago tototo nge ngaemaki! Nge bokai ka ne ara-nao be pile tago tototo ngaedi iemaki, 14 “Moimoina-tina masa tubu kokoko tina miangko.” 15 Be bokaibe Abaram aburo itungtungra be irapurapu nibe kana maka Nanaranga moimoibe irangakani nge iani.

16 Bokainatuka kamakaua: Kita tamoata-ramo pile tago tototo tekedi taemaki kana masa tamoata teke biabia ara tatugani be taemaki. Bokai masa tamoata maka pile tago tototo ngaedi dilongoraki nge tago iboadu daegoretaki, be dakaua pile ngaedi nge kalingodi. 17 Bokainatuka-la, Nanaranga irere tamoata maka kana moimoibe irangaki dadoki kana nge dakaua-tina uia ngai tago iboadu kana irangaki be ngaemaki kana nge ngagunaia-ba. Tago. Nge bokai ka pile moimoibe iemaki nge pile* tago tototo ane be iaka-kaidi. 18 Nanaranga tago iboadu kana ruoti ngaedi moimoibe pile be pile tago tototo ngamurinadi be ilo ngabuiri be ngaboli. Tago-tina. Bokai masa kita maka muzigoala tairatui be kana Nanaranga moimoi be ngang-kita kana be tararapung nge masa tasakuli-tina. 19 Rapu neda ngae nge moali neda Nanaranga-lo ilako bokana. Be moali ngae nge ikai-tina be tago iboadu ngamoakusu-ramo. Moimoi kita nge iloda-ba ka lang* anua-lo dilako be disili Nanaranga isukoaki kanana-lo be kana Nanaranga irangaki-kita be ngang-kita kana nge tararapung. 20 Ata Iesus nge ambe nena-la be makara ilako. Ngai ara-dao be aroda imua be makara ilako. Bokaibe ngai ambe kita moarunga ara-dao be itui be bokaina-la ngasukoaki kana, Melkisadek-la bokana.

Copyright information for `MVA