Hebrews 7

Tamoata Tabataba* Iememaki Ara Melkisadek

Melkisadek nge Salem anuatanepoa kandi. Ngai ka Iuda moarunga ara-dio be itui be Nanaranga Atabalabalatuka tabataba ianiani. Bong teke tubuda biabia Abaram anuatanepoa oati koai-lo iuasadi be imulemule nge Melkisadek zala-lo ipurakani. Be Melkisadek itaguraki be Nanaranga ara-nao be Abaram imaroui. (Nanaranga-la tamoata ne biabia kata ka iboadu tamoata takaia ngamaroui.) Be Abaram itaguraki be kana moarunga anuatanepoa oati ngaedi idoki-ledi nge kulemoa-kulemoa-lo inege be egedi teke-teke Melkisadek iani. Melkisadek ara nge labudi rua. Ara muamua labu nge bokai, “Anuatanepoa adoado.” Melkisadek nge Salem anuatanepoa kandi bokana ara takaia labu nge bokai, “Anuatanepoa maka anua-uia idokidoki.” Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo nge Melkisadek tama be tina rangakadi, bagi be tubu ne rangakadi, be aira be nekiaka ipura nge tago sesu digere. Ngai nge Nanaranga Natu bokana, malipi ne maka moarunga ara-dio be itui be Nanaranga tabataba* ianiani nge bokaina-la ngaememaki kana. Tago sesu ngadokitoto.

Nge kodeka ono kaba bokai kaita Melkisadek nge moimoi be tamoata ara biabia-tina kata. Maka ma tubuda ara biabia Abaram ka itaguraki be kana moarunga koai-lo be idoki nge kulemoa-kulemoa-lo inege be egedi teke-teke Melkisadek iani! Bokai kamakaua: Moses* Mata ne dipile Libai dara ne maka Nanaranga ditabatabai ka diboadu Israel-ruangadialo kulemoa-lemoa dadoki. Moimoi di Abaram-doi labunao ka dipura, ata Libai natu be tubu nge kulemoa-lemoa egedi tekedi Israel didokidokiledi. Melkisadek nge tago Libai labunao ipura, ata Abaram-lo kulemoa-lemoa egedi tekedi idoki. Be Melkisadek itaguraki be tamoata maka pile moimoibe ania ipura Abaram nge imaroui. Be nge kodeka ono takaua-tina uia tamoata maka tamoata takaia imaroui ka ara biabia. Kana takaia biabia ono Melkisadek garangaki kana nge bokai: Tamoata* Nanaranga ditabatabai Libai labunao dipura ka kana moarunga kulemoa-lemoa nge egedi tekedi aniadi dipurapura. Ata di nge dimatemate be natudi dirakerake be kabadi didokidoki. Ata Melkisadek tarangaki kana nge Nanaranga* ‘Buku’ ne tago sesu ipile ngai imate. Maka ma moauriuri-la isoaki. Pile takadi ono Melkisadek kauatakana-tina uia ngapura kana nge bokai: Libai dara ne ka kulemoa-lemoa egedi tekedi aniadi dipurapura. Ata Libai-ma ka itaguraki be Abaram tamoatana-lo isili be Melkisadek kulemoa-lemoa iani. 10 Maka ma bong Melkisadek Abaram ipurakani nge Libai isi tago nekiaka ipura. Ata bokainatuka tapile Libai isi bezeri Abaram tamoatana-lo isoaki be kana ngaedi imuzi.

Iesus Nge Melkisadek Bokana

11 Libai tubu zaiza ka tamoata moarunga ara-dio dituitui be Nanaranga ditabatabai. Bokai ka malipi nedi ngaedi kana ka Nanaranga mata ne bibia Moses iani nge Israel aniadi dipura. Bokaibe mata ngaedi tatagatagadi be Nanaranga tarakerakeakia-uia nge bakara ka kaba tamoata takaia Melkisadek bokana, tago Aron bokana ngapura be moarunga ara-dio be Nanaranga ngatabatabai? 12 Maka ma bokai kamakaua: tamoata biabia bokainaina rokaka ngapura be takaia kaba ngadoki kana nge Nanaranga mata ne bibia nge rokakadi dapura be oauoau nangadi dapura kana! 13 Tamoata maka tarangarangaki nge tago Libai bagi nena-lo ka ipura, ngai bagi takaianao ka ipura. Be bagi ne ngaena-lo nge tago teke bagi* ono tabataba* aninga-lo itui be Nanaranga itabai. Tago-la. 14 Kita moimoi takaua Tanepoa neda nge Zuda labunao ka ipura, tago Libai. Bokaibe bong Moses Zuda irarangakidi nge tago sesu ipile tamoata bibia maka moarunga ara-dio be ditui be Nanaranga ditabatabai masa Zuda labunao ka dapura. Tago-la. 15 Bokaibe kana maka ambe tarangaki-doi ono takauataki-tina uia kana nge bokai kamakaua: tamoata* Nanaranga ditabatabai takaia Melkisadek bokana ambe ipura. 16 Tamoata ngae nge tago tama be tubu mata nedi itagadi be Nanaranga itabatabai. Tago-tina. Ngai kaiboang nem-kueno dieneno kaiboang nedia-lo ka malipi ngaedi idoki. 17 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ ne bokainatuka tamoata ngae mangata irangaki, “Kaiko masa bokaina-la moarunga ara-dio be gotui be tabataba* goanana, Melkisadek-la bokana.” 18 Nge labu ngaenao ka mata toirairadi ono Nanaranga tabaia ipurapura nge rokakadi dipura, bakara kaiboang nedi tago be kalingodi tagotago. 19 Labu ono bokai kipile nge bokai: Tamoata tago teke iboadu mata ngaedi ngatagatagadi be Nanaranga-lo ngalako. Tago-tina. Nge bokai ka mata oauoau mata toirairadi diuasadi nge Nanaranga iang-kita. Be mata oauoau ngaedi tatagatagadi be Nanaranga tarakerakeaki masa ngadoki-kita be ne kana ngarangaki-kita. Bokai masa kita taboadu tapile nge ambe Nanaranga-lo ka talako.

20 Kana kanabiabia ono takaua uia kana nge bokai: Bong Iesus malipi ngaedi ania ipura nge pile* tago tototo ane be ania ipura. Libai tubu zaiza nge ramoramo-ba ka malipi ono Nanaranga ditabatabai nge didoki, tago pile tago tototo ane be didoki. Tago-la. 21 Bakara, bong Iesus malipi ngaedi idoki be moarunga ara-dio itui nge pile tago tototo ane be Nanaranga bokai ipile,

“Tanepoa ambe pile tago tototo ane be tago iboadu kaba ilo ngabuiri. Tanepoa bokai ipile, ‘Kaiko masa bokaina-la moarunga ara-dio be gotui be bokaina-la malipi ngaena-lo gosukoaki.’” (Sam 110:4)
22 Nanaranga itaguraki be Iesus bokainatuka pile tago tototo ane be malipi ngaedi iani be ono takaua taoa ne toiraira nge tago iauia kata, be taoa ne oauoau nge iauia. Nge bokai ka taoa ne oauoau ngae itagai be Iesus inangai be ono takaua uia alauri masa kana uia moimoibe irangaki nge ngang-kita. 23 Bokainatuka kamakaua: Taoa toirairana-lo nge tamoata bibia maka moarunga ara-dio ditui be Nanaranga tabataba* dianiani nge dimatemate be takadi dirakerake be kabadi didokidoki. 24 Ata Iesus nge nem-kusoaki-la isukoaki malipi ngaena-lo. Bokaibe tago teke iboadu kaba ngadoki. Masa bokaina-la moarunga aradao be ngatui be tang neda be sinau neda Nanaranga ngatabatabangakini. 25 Bokaibe ngai iboadu-tina tamoata maka ngai ara-nao be Nanaranga-lo dilako nge ngadumadi be Nanaranga mata-nao dado be ne bokana ngadokidi. Maka ma ngai nem-kusoaki isukoaki be tamoata bokainaina ara-dio be Nanaranga iraboraboi.

26 Bokaibe Iesus ka tamoata maka moarunga aradao be itui iauia-tina. Be ngai moimoi rerengada imamambuaki, be rerengada itagatagadi. Nanaranga mata-nao nge ngai adoadona-la isukoaki, be ilona-lo giriki tago teke ieno, muzi goalakadi nge ilo tago ianiandi, be muzigoala ememaki tago direpeki be muzigoala teke iemaki. Tago-la. Bokaibe Nanaranga idokiteteki be etatabalatuka lang* anua-lo inangai. 27 Ngai tago tamoata maka moarunga be ara-dio be ditui takadi bokana be masa bong moarunga Nanaranga tabataba* nganiani, matamata ne muzigoala ne lilidio be alauri nge tamoata moarunga muzigoala nedi lilidio be. Tago-la. Ngai nena-la idoki be tabataba bokana be tamoata moarunga ara-dio be nena-la Nanaranga itabangakani. 28 Bokainatuka kamakaua: Moses Mata ne ka tamoata maka moarunga ara-dio be ditui be Nanaranga ditabatabai inangadi be malipi ngaedi didokidoki, ata tamoata ngaedi nge kaiboang nedi tago. Ata tamoata maka Nanaranga nena-la be pile* tago tototo ane be inangai nge nem-kusoaki isukoaki. Moimoi Moses* Mata ne nangadia-mua dipura be alauri ka Nanaranga itaguraki be ne Natu inangai be malipi ngaedi iememaki. Ata Nanaranga ambe ne Natu iemaki be iado be iado-tina, be tago iboadu kaba alauri goala teke ono ngalako. Be malipi ania ipura masa bokaina-la ngaememaki.

Copyright information for `MVA