Hebrews 8

Iesus Nge Kita Moarunga Aradao Be Itui

Kana kana-tina-biabia makare kirangarangaki nge bokai: Kita moimoi be tamoata neda teke moarunga aradao be itui be Nanaranga itabatabai nge isoaki. Ngai ka kaba muaka bibiatuka odio dieno etatabalatuka Nanaranga ege *oana-nao idoki be Nanaranga diaru itanepoa. Be nge ngai ka kaba ono Nanaranga tabaia ipurapura kanana-lo imalipilipi etatabala Nanaranga* pera nena-lo. Nanaranga pera ne ngae nge Tanepoa nena-la be iemaki, tago tamoata diemaki.

Tamoata bibia moarunga maka moarunga ara-dio be ditui nge nangadi dipura be tabataba* be lumaluma Nanaranga daniani kana. Bokaibe tamoata maka kita aradao be itui neda ngae nge tabataba bokainaina teke ngaemaki. Tago iboadu tabataba tago teke ngaemaki. Ata makare kateka-o ngasoaki bokana nge ambe tago Nanaranga tabataba nganiani. Maka ma makare kateka-o nge tamoata* Nanaranga tabataba dianiani nge Iuda Mata nedi ditagatagadi be Nanaranga tabataba dianiani. Malipi makare kateka-o diememaki nge malipi kalingodi etatabala lang* anua-lo dieno nge maleng be anunukadi kaoa. Nge bokai ka bong Nanaranga Moses irai be bazarua ono Nanaranga isukoaki makare kateka-o ngaemaki kana nge bokai isingarai, “Baituka goemaki kana nge Sainai buku-nao uraiko-la bokana goemaki. Ngaua moarunga nge gotagadia-tina uia.” Ata bokainatuka kamakaua: Malipi maka Iesus ania ipura nge Libai dara ne malipi nedi iuasadi. Bokainatuka-la, taoa alalauri maka Iesus tamoata moarunga be Nanaranga maradi iemaki nge taoa toiraira iuasai. Maka ma taoa alalauri nge kalingo otioti. Kana moarunga Nanaranga moimoibe ngang-kita kana be ipile nge taoa alalauri ngaena-lo ka dieno.

Bakara, taoa toiraira giriki ne tago bokana nge ambe tago iboadu alauri kaba taoa takaia Nanaranga ngaemaki. Ata Nanaranga ambe giriki ungguma Israel-lo italako be bokai ipile,

“Tanepoa bokainatuka mangata ipile, ‘Bong negu ambe dapura kana. Bong negu ngaedia-lo masa Israel zaiza taoa negu oauoau memaki. Masa Zuda bagi ne zaiza taoa negu oauoau ngae memaki.’
Tanepoa bokai ipile, ‘Taoa ngae nge masa tago taoa toiraira tubudi zaiza uemaki bokana memaki bong Izip kaba-lo be luma-dio udauraki be uaromuandi be ubagadi bokana. Maka ma taoa negu toiraira nge tago ditagatagaia-uia, be ngau utaguraki be murigu unangadi.’
10 Tanepoa bokai ipile, ‘Taoa ngae nge ungguma negu Israel bokainatuka memakadi kana: Masa mata negu damoadi-o mnanga, be ilodia-lo mgere. Ngau masa Nanaranga nedi be di masa ngau ungguma negu.’
11 Kodeka masa tamoata tago teke anua-budu-ruanga ki taritoka bokai ngarai, ‘Tanepoa gokauataki.’ Bakara, tamoata aradi tagotago-lo be ngalako aradi otioti-lo masa dakauataka.
12 Be ngau masa muzingadi goalakingadi mrokaki be muzigoala nedi masa tago ilogu ngandi.” (Zer31:31-34)
13 Taoa ne ngae nge ambe oauoau kana irangaki. Bokaibe taoa ne toiraira ambe igunai. Be kana gunadi dipurapura nge uanana tago sasalaga dieneno be dileualeua.

Copyright information for `MVA