Hebrews 9

Nanaranga Rakeaka

Bokainatuka kamakaua: Taoa toiraira nge mata ne ono Nanaranga rakeaka ipurapura nge dieno, be kaba ne ratadi ono makare kateka-o rakeaka ipurapura nge otioti. Bokaibe bazarua ono rugu-raba ne ieneno nge teke kelia ipura be ilo egedi rua-lo sereka ipura. Bazarua ege elukuluku-lo nge baratui saparapara, bagi* ono Nanaranga tabaia ipurapura, be ‘bereti’ ambe Nanaranga tabangakadiani dipura nge makara dieneno. Ege ngae nge ratana-lo kana tugana ipura. Bazarua ngae ilo ruoti nge kusi kanabiabia matoli ane ka totokadi dipura. Be kusi matoli aro nge bagi ono au-kusi moamoara ieno, be muri nge Nanaranga soakinga kana dirangaki be nge ilo ngara ka Kaba Ratadia-tina kana ditugang. Ilo ngaena-lo nge au-kusi boaudi rongorongo boaudi dilakolako be ono Nanaranga diraboraboi. Be makara nge Rugu-raba ono Nanaranga taoa ne toiraira tubuda zaiza iemaki nge ieno. Raba ngae nge ‘gol’ ane emaka ipura. Raba ngae ilona-lo nge sema teke ‘gol’ oti emaka ipura be kangkang ara ‘mana’ toira tubuda lulu kaba-lo dikani nge alu makara ieno. Be Aron sika ne maka nena-la be sapara inanga, be patu-baba mapaladi Nanaranga Mata ne kulemoa ono tubuda zaiza taoa ne iemaki nge makara raba ilona-lo ka dieneno. Rugu-raba kubata nge bokainatuka emaka ipura: Nanaranga mariaba ne rua bazi-diaru nananaraki ‘gol’ oti ememaki nge atabala nangadi dipura, be ono kaba ono Nanaranga muzigoala irorokaki nge dialoriaru. Ata kana ngaedi nge kakauataki-doi be tago iboadu tarangaki-tina.

Matamatana-tina bazarua be kana ngaedi bokainatuka emakadi dipura kodeka tamoata* Nanaranga ditabatabai nge bong teke-teke ilo elukuluku-lo disilisili be malipi nedi diememaki. Ata tamoata maka moarunga aradi-o be Nanaranga itabatabaia-la ka iboadu ilo takaiana-lo ngasili. Bong-la teke-teke barasi teke-teke ilodia-lo ka makara isilisili. Ata tago isilisili-ba. Ngado darakadi ngadokidoki masa makara ngasili. Ngado darakadi ngaedi ka tabataba* bokana Nanaranga itabatabangakini. Dara ngaedi nge ono muzigoala tago moangi be emakadi dipurapura nge ono rokakadi dipurapura. Nge bokainatuka be ono bokai takaua Oli Spirit bokainatuka ka isikengkeng-kita: bong bazarua ngae isi ituitui-la nge tago iboadu Kaba Ratadia-tina Nanaranga soakingana-lo talako. Maka ma isi onono-la ka ieno! Nge-nge pile ono tonanga bokana. Toira bong ngaradia-lo nge moimoi tamoata be aine lumaluma nedi be tabataba nedi Nanaranga-lo dieleluaki, ata tamoata be aine ilodi sikitadi ea nge tago diadoado-tina. 10 Nge suri kangkang-ba be dang-ba daeleluaki be ono kusidi diasasaki be bolo mata nedi dirorokaki bokana. Tago ea ilodia-lo be kana ngaedi dieleluaki. Bokaibe Nanaranga ilikitakidi be bokaina-ba dirakerakeaki nibe ilako bong ono rakeaka mata oauoau nge ipuraki.

Kristus Daraka

11 Kodeka Kristus garangaki be ono kamakaua uia. Ngai nena-la be moarunga aradao itui be Nanaranga itabatabai. Be nge ngai ka Nanaranga tamoata be aine ne iemakidi be kana uia moarunga Nanaranga moimoibe irangakidi nge dadoki kana. Ata bong moarunga aradao be Nanaranga ngatabai kana nge kaba ono Nanaranga rakeaka be tabaia ipurapura aradi bibiatina-lo ilako. Kaba ngaedi nge tago tamoata ka diemaki. Ki bokai mpile kaba ngaedi nge tago kateka be kana moarunga zaiza be Nanaranga iemaki. Tago. 12 Bokaibe bong Kristus kaba ono Nanaranga isoaki kana ngaedia-lo ilako nge tago ngado aradi ‘meme’ be ‘bulumakau’ natu-mangadi darakadi idokidoki be isili. Tago. Ne daraka idokidoki be ilako, be ono muzigoala neda moarunga izazadi be Nanaranga idoki-kita be nem-kusoaki tasukoaki kana. Be kana ngae nge bong-la teke ka iemaki, tago barasi moarunga-lo be Nanaranga soakingana-lo isilisili! 13 Taoa toiraira mata ne ono muzigoala rokaka ono mto be kamakaua. Ngado ‘meme’ be ‘bulumakau’ natu moanekadi darakadi be ‘bulumakau’ natu ainekadi zepukadi nge dadoki be ono tamoata maka dibolobolo nge mamiradi dapura be ono bolo nedi nge rokakadi dapura. Bokai dimuzimuzi nge ono-ba ka eluku kusidi-o bolo dirorokaki, tago ilodia-lo be. 14 Ata kaba kamaita! Kristus daraka nge kaiboang nedi dilaba-tina! Maka ma Oli Spirit kaiboang nena-lo ka umoatea ipura, be ne daraka Nanaranga itabangaki be ono muzigoala neda izazadi be kita tago iboadu iloda-lo tapile, “Nanaranga-malo msinaui kana nge giriki negu oti bokana ngaia-lo dieno!” Be bong Iesus nena-la tabataba* bokana itabangaki nge giriki tago teke kusi-nao ieno. Bokai imuzi be kita moarunga masa izamaizama Nanaranga moauriuri-la isukoaki nge tarakerakeaki.

15 Kristus ambe ne daraka ane be izaza-kita. Nge bokai nge kamakaua Nanaranga ka Kristus inepi be taoa ne oauoau tamoata moarunga zaiza iemaki, bakara taoa emakadia-lo nge tamoata lukaluka sukoaki teke-teke nangadi dipurapura. Bokai masa tamoata be aine maka Nanaranga ambe ikeliakidi nge kana Nanaranga moimoibe irangaki be danemdi kana nge dadoki be danemdi, be nem-kusoaki dasukoaki. Nge tago tamoata be aine taoa oauoau-la eruma disoaki ka masa kana ngaedi dadoki be danemdi. Tago. Tamoata maka taoa toiraira eruma disoaki be Nanaranga ikeliakidi nge kana ngaedi masa dadoki be danemdi be. Moimoi taoa toiraira eruma disoaki be muzigoala diemaki, ata Kristus ambe imate be ono izazadi be Nanaranga-lo imuleakidi, bakara Kristus-la daraka ka iboadu tamoata moarunga dadumadi be Nanaranga-lo dado.

16 Kana izamaizama tamada be tubuda diememaki teke ono mto: Tamoata teke kana ne moarunga tamoata takaia ngadoki be nganemdi kana nge kana-marau ngamate noko. 17 Kana-marau imate ka tamoata takaia iboadu kana ne ngadoki be nganemdi. Kana-marau ne iuia nge tamoata takaia tago iboadu kana ne ngadoki be nganemdi. 18 Nge bokai ka taoa toiraira nge bokainatuka-la ka basaka ipura. Ngado tago teke umoatea ipura be daraka tabangakadi dipura nge taoa ngae nge kalingo tagotago. 19 Moses toira bokainatuka imuzi: Matamata itaguraki be Nanaranga mata ne moarunga taoa ne toirairana-lo dieno nge Israel tamoata be aine irangakidi. Kodeka ngado iumoatedi be darakadi idoki be tabira tekena-lo dang zaiza ibairi. Ibairi-doi, kodeka kai-sapara be ‘sipisipi’ puleke taroadi dipura nge idoki-kapo be dara be dang-lo inangalako be ono tamoata be aine imamiridi. 20 Be bong imamamiridi nge bokai iraradi, “Dara ngaedi ane ka taoa negu ngae kam-lo uemaki be ikalingo. Taoa ngae ka Nanaranga ipile be kamadokimatei be kamatagatagai kana.” 21 Be bazarua Nanaranga tabangakani ipura be kana moarunga bazarua ngae ilona-lo dieno ono Nanaranga tabaia ipurapura nge bokaina-doi ibasaki. 22 Ki bokai tapile-ra kana kanabiabia taoa toirairana-lo ieno nge bokai: Kana moarunga ngado darakadi ane aka-goazadi* dipura nge bolo tago teke ono ieno. Ata ngado darakadi ngaedi nge muzigoala tago ere-moarunga be irokaki. Tago-la. Kana tekena-la ka muzigoala ere-moarunga be irokakaki. Kana ngae nge bokai: Kristus-la daraka isuburaki bokana dara suburakadi dapura masa Nanaranga iboadu muzigoala moarunga ngarokaki be daleua-uia.

Kristus Tabataba* Ne Muzigoala Neda Irokaki

23 Be bokainatuka-la, kaba ono Nanaranga rakeaka be tabaia ipurapura-lo nge ngado darakadi ane be bolo muzi rokakadi dipurapura. Moimoi kaba ngaedi kateka-o dieno nge kaba kalingodi lang* anua-lo dieno nge anunukadi kaoa. Ata kaba kalingodi lang anua-lo dieno nge Kristus daraka maka ngado darakadi diuasadi ane be Nanaranga tabaia ipura. 24 Bokainatuka kamakaua: Kristus ambe kita moarunga aradao be Nanaranga aro ituitui be isinaunau. Ngai tago kaba ono Nanaranga rakeaka be tabaia ipurapura tamoata diemakia-lo ka isili be ne daraka itabangaki. Tago. Nge lang anua-lo ka isili be ne daraka Nanaranga itabangakini. 25 Be bong lang anua-lo isili nge tago ilakolako be imulemule be Nanaranga itabatabai, tamoata kateka-o Nanaranga ditabatabai bokana. Be bong tamoata kateka-o disilisili nge tago nedi darakadi ka didokidoki be disilisili. Tago. Ata Kristus nge bong-la teke ka isili be ne daraka ane be Nanaranga itabai, be ono muzigoala moarunga irokaki-doi. 26 Bong kokoko ngasilisili bokana nge ambe bong kateka ngae emaka ipura-lo be imai kaituka nge bong kokoko-tina sururu ngadoki. Ata nge tago bokai imuzi. Maka ma kaituka bong alalaurituka ngaedia-lo nge bong-la teke ka Iesus nena-la idoki be Nanaranga itabangakani be ono muzigoala moarunga izazadi, be Nanaranga itaguraki be muzigoala moarunga irokaki. 27 Be bokainatuka-la, tamoata moarunga nge bong-la teke-teke ka damatemate kana, be alauri nge Nanaranga aro datui be giriki nedi ngaliliti kana. 28 Nge bokai ka Kristus nge bong-la teke tabangaka ipura, be ono tamoata kokoko-tina muzigoala nedi rokakadi dipura. Be alauri masa bong ruaia kaba ngapura. Nge tago nena-la ngatabangaki be ono muzigoala rokakadi dapura kana ka ngapura kana. Tago. Nge tamoata maka dimate be dirapurapungi nge ngauketidi kana ka kaba ngamule kana.

Copyright information for `MVA