James 3

Memeda Singaradi

Taritokagu negu, mara-ming nge moaki kokoko-tina ditaguraki be tamoata be aine takadi disulesuledi. Kita takaua alauri masa Nanaranga ngataguraki be tamoata maka tamoata be aine takadi disulesuledi nge ngalilitidia-tina uia kana. Tamoata-ramo masa muku ngabaraunakidi kana, ata tamoata rangguma tamoata be aine takadi disulesuledi nge tagona-tina muku ngabaraunakidi kana. Ngalilitidia-tina uia kana. Kita moarunga muzi kokoko tarokapakapakadi. Ata tamoata naita pile adoadodia-la ipilepile be pile ne tago teke irokapakapakai nge iado-tina be nena-la iboadu ne tamoata ngasingarangarai. Bokai mtonanga be kamakaua: Kai-buru mukudi ka ‘osi’ aoadia-lo tananganangalako be ono taememakidi be dilolongori-kita be rerengada-lo inanga talakuakidi kana nge dalako. Kati rebareba ilo-ming dandi. Dilabaguda-tina, be oasa kaiboangdi ka kati ngaedi dipapananuaki, ata singara nedi nge mukumukudi. Be singara mukumukudi ngaedi ka disingarangara be tamoata singarangara nge rerengadia-lo kati dilakulakuaki. Memeda nge bokainaina. Kana-ra mukumuku, ata iboadu kana kanatina-bibia ngarangaki be ono nena-la ngaraketukai.

Ilo-ming kamalelenaki! Eoa karanga nge mukuna-tina teke, ata iboadu singaba biabia ngabulai be ngaleua!
Memeda nge eoa bokana. Muzi goalakadi kokoko-tina memeda-lo dieno. Tamoatada ere-moarungadi maradia-tina ka ieno be muzi goalakadi ege-ege tamoatada-lo ilakulakuaki. Memeda ka eoa ragogodi iloda-lo dimarangrangaki be ono soakingada be alalengada diaka-goalagoaladi. Eoa bokainaina nge kaba eoa* tago matemate-lo ka dipurapura. Tamoata diboadu ngado kabukabu, moata be oakei be ika makasi-lo dadoki be dakotodi be daka-moarudi. Be isi didokidokidi be diaka-moarumoarudia-la. Ata tago teke iboadu memeda ngakotodi be ngaka-moarudi. Tago teke iboadu. Maka ma memeda-lo nge muzi goalakadi dikauri be tago teke iboadu ngaka-moarudi. Memeda diboadu zere bokana tamoata takadi daumoatedi. Memeda ane ka Tanepoa neda be Tamada taperuperui. Be memeda-la ngaedi ane ka tamoata takadi tangesungesuakidi. Tamoata ruangada-ma maka Nanaranga ne zoka-nalo iemakidi ka tangesungesuakidi! 10 Aoa-da tekedia-lo ka Nanaranga tarakerakeaki be aoa-da tekedia-lo ka tamoata takadi tangesungesuakidi. Taritokagu negu, moakina-tina bokai kamuzimuzi! 11 Dang-kesua tekena-lo tago iboadu dang monamona be dang kapisa dapusikasika. Tago-tina. 12 Taritokagu negu, bang tago iboadu kangari ngapuraki, be kangari tago iboadu bang ngapuraki. Bokaina-la, dang-tu tago iboadu dang-auta ngapuraki.

Kaua Uia Labudi

13 Tamoata teke mara-ming baituka Nanaranga rerengana-lo kamasukoaki kana labudi ikauataki isoaki ki tago? Isoaki nge ono ne mangata nganangai kana nge soakinga uia-la ngasukoaki. Muzinga irakingadi bokainatuka ngababasaki: Kaua uia-lo be nena-la ngabalabalaki. 14 Ata iloming-lo mangazi mata, kapisa mata be neminga-la ilo-ming dianiang-kaming mata dikauri nge moaki neming kauanga-ming karakeaki. Moaki-tina. Be moaki kaboli be kapile kam kauakaua. 15 Kaua malaidi bokainaina nge tago lang* anua-lo ka dibala. Nge kateka kaua ne kaoa. Bokaibe kaua ngaedi nge Satang-lo* ka dipura be Nanaranga dierekei. 16 Maka ma mangazi mata be mata ono neming-la ilo-ming dianiang-kaming dieneno kana masa ebulo be eung daeneno-la. Be muzi goalakadi moarunga masa makara daeneno.

17 Ata kaua malaidi Nanaranga-lo dipurapura nge bokainainadi: Matamatana-tina nge giriki tago teke odio dieno. Be alauri nge ilo-uia mata, moarugada mata be ruanga mata odio dieno. Kaua bokainaina nge ilo-taga mata odio dieno be muzi uia dipupuraki. Tago oaikiki-la be tamoata takadi dirarangakidi di tamoata goalakadi, be kaua ngaedi nge memedi tago sasapara! 18 Tamoata anua-uia didokidoki nge ilo-uialo ka anua-uia dokiadi kangkang bokana ditano. Be alauri kangkang kalingodi dipurapura nge muzi uia ka ditatate.

Copyright information for `MVA