John 10

‘Sipisipi’ Aridi Ono Tonanga Ipura

“Moimoi ka ura-kaming! Tamoata nangata tago babaduadua-lo isili, zala-ba takaia itagai be ‘sipisipi’ ari nedia-lo isili nge anako be sumoara kata. Tamoata babaduadua-lo isili nge ‘sipisipi’ akolakola. Bokaibe tamoata babaduadua inarinaringi masa ngataguraki be tamoata ‘sipisipi’ akolakola babaduadua ngauasarani, be ‘sipisipi’ ne masa malonga dalongo. Kodeka ‘sipisipi’ ne masa aradia-lo be ngakiladi be ngaromuandi be ngapasikidi. Ngapasikidia-doi nge arodi ngamua be datagai, bakara, malonga dikauataki. Ata tamoata akerenga nge tagona-tina iboadu datagai, bakara, tamoata akerenga nge malonga tago dikilalangi. Bokaibe ‘sipisipi’ nge dairatu-la be kana.” Iesus pile ono tonanga ngae ane be iradi, ata di labu tago dikauataki.

Iesus ‘Sipisipi’ Akolakola Iauia

Bokai ka Iesus kaba bokai ipile, “Moimoi ka ura-kaming. Ngau ka ‘sipisipi’ babaduadua nedi. Tamoata takadi moarunga arogu dilako be ‘sipisipi’ dinanaringdi nge anako be sumoara kaoa. Nge bokai ka ‘sipisipi’ tago dilongoridi. Ngau ka babaduadua. Tamoata naita ngau-lo imai be isili masa uketa ngapura. Be masa ngasilisili be ngapusikasika be kaba ono ramomonga uia ngaita. 10 Anako nge ‘sipisipi’ nganakuaki be ngaumoatedi be ngagamangdi kana ka isili. Ata ngau upura be ono moauriuri-la soaki ipurapura nge didoki. Be moauriuri-la soaki ngae nge masa kania ere-moarunga zaiza be dadoki.

11 “Ngau nge ‘sipisipi’ akolakola iauia. ‘Sipisipi’ akolakola iauia iboadu ‘sipisipi’ ne kanabe ngamate. 12 Tamoata zazanga ngadoki kana ka ‘sipisipi’ iakokolangdi nge tago ‘sipisipi’ akolakola-tina kata, be ngai nge tago ‘sipisipi’ marau. Bong keu kabukabu teke ngapura masa ‘sipisipi’ ngaperekidi be ngairatu. Be keu kabukabu masa ‘sipisipi’ ngagamangdi be ngaramoakidia-ramo. 13 Tamoata zazaia kana ka ‘sipisipi’ iakolakola nge ngairatu kana, bakara, ngai nge zazaia ngapura kana. Bokaibe tagona-tina iboadu ‘sipisipi’ ngailo-bukutakidi.

14 “Ngau nge ‘sipisipi’ akolakola iauia. ‘Sipisipi’ negu ukauatakidi be ‘sipisipi’ negu dikauataka, 15 Tamagu-la ngau ikauataka be ngau Tama-gu ukauataki bokana. Be masa ‘sipisipi’ negu kana be mate. 16 ‘Sipisipi’ negu takadi tago ari ngaedia-lo disukoaki nge kaba takadia-lo disoaki. Bokaibe mpi be mbagadi kana. Di masa malonga-gu dalongo be. Bokai masa ‘sipisipi’ ulunga tekena-la, be ‘sipisipi’ akolakola tekena-la.

17 “Tama-gu ireretakau-tina, bakara ngau rerengagu-lo be moarunga kanabe mate kana. Be rerengagu-lo be iboadu negu-la muleaka be moauriuri msoaki. 18 Tago teke iboadu ngaumoatea. Tago-la. Negu rerengagu-lo ka mate kana. Ngau uboadu-tina rerengagu-lo be mate ki negu iauaia msoaki. Malipi ngaedi nge Tamagu-lo ka udoki.”

19 Iesus bokai ipile nge Iuda kaba pilenga ngaedi kanabe nedia-la dienegei-ramo. Labu ono dienegei-ramo nge bokai: 20 Kokoko-tina bokai dipile, “Mariaba* goalaka ka ibagabagai! Be ambe ingao! Bakara ka kalongolongri?”

21 Ata alu bokai dipile, “Tamoata mariaba goalaka ibagabagai tago iboadu bokai ngapilepile! Mariaba goalaka masa bakara be mata-leua matadi ngadoraki?”

Iuda Lama Tago Diuni

22 Iuda bong nedi biabia teke ara Anuka Ierusalem anua-lo ipura. Bong biabia ngaenao barasi moarunga ilodia-lo nge Iuda mata nedi teke ditagatagai be Nanaranga* pera ne diasasaki be ono ditamatamali. Nge madidi bong-lo be kana ngae diememaki. 23 Iesus nge Nanaranga pera nena-lo ialalale. Ege ono ialalale kana nge “Solomon Sumasuma” ne kana ditugani. 24 Kodeka Iuda dipura be Iesus diboalingi be bokai dipile, “Masa uanana salagatikadi bakaraituka kaiko-ba gailo-bukubukutakiko be garapurapu? Kaiko moimoi be Kristus
Mesaia
nge adoado ma mangata gora-kama!”

25 Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Ngau ambe urakaming-doi, ata kam lama tago kaunana. Tama-gu ara-nao be malipi kaiboangdi uememaki nge mangata dirangarangaka! 26 Ata lama tago kaunana. Maka ma kam tago ngau ‘sipisipi’ negu! 27 ‘Sipisipi’ negu ukauatakidi, be malonga-gu dilongolongo, be ditagatagaia. 28 Be moauriuri-la nem-kusoaki soaki ipurapura nge miandi kana. Tagona-tina iboadu daleua. Masa lumagu-lanao dasukoaki be tago teke iboadu lumagu-lo be ngadoki-repekidialea. 29 Tama-gu ka idokidi be iana. Ngai ka biabiatuka be kana moarunga iuasadi. Bokaibe ‘sipisipi’ ngau iana nge tago teke iboadu ngadoki-repekidiale. 30 Maka ma keru Tama-gu keru nge teke-mairu.”

31 Makara nge Iuda kaba patu didoki be Iesus dauni kana, 32 ata Iesus bokai iradi, “Ngau kana kokoko-tina Tama-gu iana be mata-mingo uemaki be kaita. Nge nangata lili-nao ka patu oti kamauna kana?”

33 Be di dikatu be bokai dipile, “Tago malipi kaiboangdi kuememaki teke lili-nao ka gaumoateiko kana! Tago. Nanaranga ono kumanai ka patu oti gaumoateiko kana. Kaiko tamoata-ramo, ata nem-la kupile kaiko nge Nanaranga.”

34 Kodeka Iesus bokai iradi, “Moses* Mata nena-lo nge Nanaranga bokai ipile, ‘Ngau upile kam nanaranga.’
Sam 82:6
35 Kita takaua rakana Nanaranga* ‘Buku’ ne irangaki nge moimoi be kalingo. Tago iboli. Be tamoata be aine maka pile ne iandi nge nanaranga kana irangakidi. 36 Ngau nge Tama-gu ka inangaia be inepia be makare kateka-o upura. Bokaibe ngau bokai upile, ‘Ngau Nanaranga Natu’ ngena bakara ka kapile Nanaranga ono umanai? 37 Malipi uememaki tago Tama-gu ne kana kapile nge moaki lama kaunana. 38 Ata moimoi be Tama-gu malipi ne ka uememaki be kam lama tago kauni nge kilala-ba kaiboangdi uememaki nge ka lama kamaungdi. Bokai masa kamakauatakau-uia Tama-gu ngau-lo isoaki be ngau Tamagu-lo usoaki!”

39 Makara nge dauauri kana, ata lumadia-lo ka ipusika.

40 Kodeka Iesus ialale be Zodan zagura itotoki be kaba odio Zon norane be ruku* ono tamalinga ane be tamoata be aine irukurukudia-lo makara isoaki. 41 Tamoata be aine kokoko-tina dipura be bokai dipile, “Zon moimoi kilala kaiboangdi tago teke iemaki, ata pile moarunga ono tamoata ngae irangaki nge moimoi.” 42 Bokaibe tamoata be aine kokoko-tina makara kaba ngaradia-lo nge lama diuni.

Copyright information for `MVA