John 11

Lasarus Imate

Betani tamoata teke ara Lasarus nge imore. Betani nge Maria taritoka Marta diaru anua nediaru. Maria ngae ka bureng boau otioti idoki be Tanepoa ae babadi-o isuburakaria be donga ane iutu. Be nge ngai marau Lasarus ka imore be ieno. Bokaibe Maria be Marta ditagurakiru be Iesus pile bokai dinanganiaru, “Tanepoa, ruangam uarika kurereretaki imore.”

Iesus ilongo nge bokai ipile, “More ngae nge tago ono Lasarus ngamate kana ka ipurani. Tago. Nge ono Nanaranga kaiboang be malama ne mangata teadi dapura kana ka Lasarus imore. Be bokai masa kana ngaena-lo be Tamoata* Natu ara atabala-tina nangaia ngapura.”

Moimoi Iesus Maria taritoka Marta diaru be Lasarus irereretakidiato. Ata bong Iesus bokai ilongo Lasarus imore nge kababe amaridi rua makara kaba odio isoaki-lo isoaki.

Kodeka Iesus tagataga* ne bokai iradi, “Zudea kaba-lo talako!”

Ata tagataga ne bokai dipile, “‘Tisa,’* norane ka Iuda patu oti daumoateiko kana! Nge ambe ene golako kana ki?”

Be Iesus ikatu be bokai iradi, “Ariata tekena-lo nge amari siriki ne kulemoa-be-rua dieno. Tamoata ariata ialalale nge kateka ngae malama nena-lo kaba itaita be ialalale. Bokaibe tago iboadu ngatamong. 10 Ata tamoata oabubu-lo ialalale nge malama ne tago. Bokaibe masa ngatamong-la be kana!”

11 Iesus pile ngaedi ipile-doi, kodeka kaba bokai ipile, “Ruangada Lasarus ambe ieno-soa. Ata masa mialale be mianguni!”

12 Be tagataga ne bokai dipile, “Tanepoa! Ngaeno-ma ka masa ngauia!”

13 Ata Lasarus ambe moimoi be imate ka Iesus bokai irangaki. Iesus bokai ipile nge tagataga ne ilodi dipile Lasarus ne ieneno bokana ka ieno.

14 Makara nge Iesus itaguraki be mangata bokai iradi, “Lasarus moimoi ambe imate. 15 Nge iuia tago saringa usoaki be imate. Aria, talale be kana kalingo kamate, be lama kamauni!”

16 Makara nge Tomas, ara takaia Didimas nge itaguraki be tagataga takadi bokai iradi, “Talale-budu be Iesus zaiza be tamate-budu.”

Iesus Ka Marang Be Moauriuri Soaki Labu

17 Iesus Betani-lo ilakopura nge kaba bokai ita Lasarus ambe kumraka ipura be amaridi oati dilako. 18 Betani anua nge Ierusalem saringa ka ieno, kaleti pile-lo nge masauakadi ‘kilomita’ toli bokana. 19 Bokaibe Iuda tamoata be aine kokoko-tina Ierusalem-lo nge dipura. Maria be Marta marau-diaru imate ka lili dandiaru kana be dipura.

20 Marta bokai ilongo Iesus ambe ipurapura nge ialale be ngazala-doki kana. Ata Maria nge pera-lanalo isoaki. 21 Marta ilako be Iesus ipurakani nge bokai irai, “Tanepoa, makare gosoaki bokana nge marau-gu ambe tago ngamate. 22 Ata ngau ukaua rakana kaituka-tina kureretaki be Nanaranga kusinaui nge ngangko-la be kana.”

23 Be Iesus bokai ipile, “Maraum masa ngamarang be moauriuri ngasoaki.”

24 Be Marta itaguraki be Iesus bokai irai, “Ngau ukaua masa bong alalaurituka-o ka kaba ngamarang be moauriuri-la ngasoaki kana.”

25 Makara nge Iesus bokai ipile, “Ngau ka mate-lo be marang, be moauriuri-la soaki labudi. Tamoata naita lama iunana masa moauriuri ngasoaki. Kana-ra imate-ma, ata masa moauriuri ngasoaki. 26 Be tamoata moauriuri isoaki be lama iunana nge tagona-tina iboadu ngamate. Pile ngaedi lama kungdi ki tago?”

27 Be Marta ikatu be bokai ipile, “E, Tanepoa! Ngau lama uni kaiko ka Kristus, Nanaranga Natu toira rangakam ipura masa kateka ngaena-lo gobala.”

28 Marta bokai ipile, kodeka ialale pera-lo be taritoka Maria laua-o ilakuaki be bokai irai, “‘Tisa’* ambe maka. Itegitegiakiko.”

29 Maria bokai ilongo nge oaikiki-tina itui be ilako Iesus ngate kana. 30 Ata Iesus isi tago anua-lo ipusikalako. Isi kaba odio Marta ipurakania-lo isoaki. 31 Iuda maka Maria zaiza pera-lo disoaki be lili dianiani kaba bokai dita Maria itui be imaraka be ipusika nge ditui be ditagai. Ilodi dipile poda-lo ngatang kana ka ilakolako.

32 Maria ilako Iesus isoaki kanana-lo be Iesus ite nge ilako be ae-nalo itapuloria be bokai irai, “Tanepoa, makare gosoaki bokana nge ambe maraugu tago ngamate!”

33 Iesus kaba bokai ita Maria be Iuda ditagai be dipura ditangtang nge ilo inodo-tina be ilo tangtang isili. 34 Kodeka Iesus bokai itegidi, “Inanga kakumraki?”

Be di dikatu be dipile, “Tanepoa, gomai be kaba goita.”

35 Makara nge Iesus itang.

36 Iuda kaba bokai dita nge bokai dipile, “Kamate, ngai moimoi Lasarus irereretakia-tina!”

37 Ata alu bokai dipile, “Tamoata ngae tamoata mata-leuadi iadoraki. Bakara be Lasarus tago idumai be ambe imate?”

Iesus Lasarus Imarangaki

38 Makara nge Iesus kaba ilo tangtang isili. Kodeka itui be Lasarus poda-nalo ilako. Poda ngae nge patu boazinga-lo ka diemaki. Be aoa nge patu kanabiabia teke oti dionoti. 39 Kodeka Iesus bokai ipile, “Patu ono poda onota ipura kamarokaki!”

Ata tamoata mate marau Marta nge bokai ipile, “Tanepoa! Ambe amaridi oati gimoa-lo ieno! Masa ambe imoapuru!”

40 Ata Iesus bokai irai, “Uraiko ki tago lama kuni masa Nanaranga kaiboang be malama ne goita?”

41 Makara be patu ono poda onota ipura nge digegeaki be poda aoa itakaka. Kodeka Iesus atabala-lo itadarake be bokai ipile, “Mamo! Uperuiko-tina ambe kulongora! 42 Ngau ukaua izamaizama kulongolongora, ata nge ono tamoata be aine makare disoaki kana ka bokai upile. Bokai masa lama dauni kaiko ka kunepia be makare kateka-o upura.”

43 Iesus bokai ipile, kodeka ipi-tina be bokai ikilau, “Lasarus! Gopusika!” 44 Makara nge tamoata mate nge ipusika. Ae be luma nge kusi manipidi ono matedi kumrakadi dipurapura ane dipipisi. Be lili nge kusi takaia oti disukum.

Kodeka Iesus bokai ipile, “Kusi ono kumraka kamarubeni be ngapusika.”

Iesus Rabataka Ipura

(Mat 26:1-5; Mar 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 Iuda kokoko-tina Maria lili dani kana be dipura Iesus kana ngae iemaki dite nge lama diuni. 46 Ata alu dialale be Iesus kana iemaki nge Parasi* dirangakadi.

47 Makara nge tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Parasi* ditaguraki be tamoata bibia takadi Iuda* ‘Kansolo’ nedi-o disoaki nge dikeliakidi be bokai diradi, “Masa rakana taemaki? Tamoata ngae kilala* kaiboangdi kokoko-tina iememaki! 48 Talikitaki be bokai ngamuzimuzi-la masa moarunga-tina ngai lama daunani. Be ungguma Rom masa dataguraki be Nanaranga pera ne dagamani, be kita ungguma Iuda nge dara-leua-kita.”

49 Ata teke maradi ara Kaiapas ituirake be ngapile kana. Barasi ngaranao nge ngai ka tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi. Kaiapas bokai ipile, “Kana tagona-tina teke kakauataki! 50 Ilo-ming kalelenaki ki tago? Tamoata tekena-la kita Iuda moarunga lilida-o be imate nge iuia. Ata Iuda moarunga ara-leuaiada dipura nge tago iuia.”

51 Pile ngaedi nge tago ne ilona-lo ka dipusika. Maka ma barasi ngaranao nge ngai ka tamoata* Nanaranga ditabatabai biabiatuka nedi. Bokai ka nge ambe Iesus matenga ono ungguma Iuda ngadumadi kana ka irangaki-ba mua. Alauri ka pilenga dikalingo. 52 Nge tago ungguma-la Iuda ka ngadumadi kana ka ngamate kana. Tago. Iesus ngamate be ono Nanaranga natu ege-ege disoaki nge ngatekenanadi be ungguma teke bokana dasoaki kana ka ngamate kana.

53 Bokaibe bong ngaranao be ilako nge Iuda tamoata nedi bibia nge diraba be Iesus daumoatei kana. 54 Nge bokai ka Iesus tago sesu Iuda lilidi-be-matadio ialalale. Kaba ngaradi ipereki be ilako kaba tekedi lulu kaba zagedi-o dieno-lo ilako, be makara anua ara Epraim-lo tagataga* ne zaiza disukoaki.

55 Iuda moanako nedi biabia ara ‘Pasoba’* nge ambe isaringa. Bokaibe Iuda moarunga anua sisiki-lonalona nge Ierusalem dilako be mata nedia-lo daruku be ono datamalidi kana, be alauri masa ‘Pasoba’ darakeaki. 56 Makara nge Iesus dilelelei. Be Nanaranga* pera nena-lo dikabuni be disoaki nge nedia-la bokai dietegi, “Bakara ilo-ming dipile? Moanako biabia ngaena-lo ngapura ki tago?” 57 Tamoata* Nanaranga ditabatabai dimuamuadi be Parasi* nge ambe pile bokai diemaki tamoata naita Iesus soakinga ikauataki nge ngaradi be masa dauauri.

Copyright information for `MVA